Các Bài Suy niệm về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô

0

Ban Truyền Thông xin gởi đến quý độc giả các bài suy niệm về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô do Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Lộc. SJ biên soạn. 

Tập 4
MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

Dẫn vào hành trình chiêm ngắm
mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô

Chương 1
Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su

Bài Linh Thao 1. Đức Giê-su rửa chân (Ga 13, 1-20)

Bài Linh Thao 2. « Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy »
                              (Mc 14, 1-2. 10-25)

Bài Linh Thao 3. Bánh Hằng Sống (Ga 6, 30-58)

Bài Linh Thao 4. “Chúa ban BÁNH cho tất cả chúng sinh” (Tv 136);
                              Đêm Vượt Qua (Xh 11, 10 – 12, 14)

Bài Linh Thao 5. “Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi”
                            (Mc 14, 26-42)

Bài Linh Thao 6. « Bấy giờ họ tiến đến, tra tay bắt Đức Giê-su » (Mt 26, 47-57)

Bài Linh Thao 7. “Họ bắt Đức Giê-su, rồi điệu đến thượng tế Cai-pha”
                             (Mt 26, 57-68)

Bài Linh Thao 8. « Tôi không biết người ấy » (Mt 26, 69-75)

Bài Linh Thao 9. Đức Giê-su bị đưa đến, tòa án Phi-la-tô và tòa án Hê-rô-đê
                            (Lc 23, 1-25)

Bài Linh Thao 10. Đức Giêsu bị đánh đòn và bị nhạo báng (Mt 27, 26-31)

Bài Linh Thao 11. « Chính Người vác lấy thập giá đi ra » (Ga 19, 17-42)

Bài Linh Thao 12. “Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con,
                                tại sao Ngài đã bỏ rơi con?” (Tv 22)

Bài Linh Thao 13. Đức Ki-tô và Người Tôi Tớ Đau Khổ (Is 53, 2b-12)

Chương 2
Đức Ki-tô Phục Sinh

Bài Linh Thao 1. Dẫn vào Mầu Nhiệm Phục Sinh – Ngôi Mộ Mở
                            (Ga 20, 1-10)

Bài Linh Thao 2. “Maria!” – “Rabuni” (Ga 20, 1-2.11-18)

Bài Linh Thao 3. « Chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ »
                              (Lc 24, 13-35)

Bài Linh Thao 4. “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 19-31)

Bài Linh Thao 5. « Chính anh em là chứng nhân về những điều này »
                            (Lc 24, 35-48) – Bài đọc thiêng liêng: “Anh em hãy đi…”
                            (Mc 16, 9-18)

Bài Linh Thao 6. “Con có yêu mến Thầy không?” – “Hãy theo Thầy”
                             (Ga 21, 1-19)

Bài Linh Thao 7. “Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”
                           (Mc 16, 15-20) – Bài đọc thiêng liêng: “Anh em hãy
                           nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 19-23)

Bài Linh Thao 8. “Chiêm niệm để được tình yêu”
                            (Contemplatio ad Amorem – LT 230-237)

Chương 3
Chương trình canh thức
và Các bài đọc thêm

Canh thức Đức Giê-su Thánh Thể – Canh thức Đức Giê-su cầu nguyện trong Vườn Dầu – Canh thức Đức Giê-su chịu đóng đinh – Canh thức Đức Giê-su Vượt Qua.

Bài đọc 1. “Thầy là cây nho” (Ga 15, 1-17)

Bài đọc 2. Bánh Đích Thật

Bài đọc 3. Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mt 9, 14-17)

Bài đọc 4. Sa-tan, Giu-đa… trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa
                      (Ga 13, 21-33.36-38; Mt 26, 14-25)

Bài đọc 5. Thánh Vịnh và cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô:
                        Ở giữa những kẻ thù ghét

Bài đọc 6. Thánh Vịnh và cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô:
                        Đức Ki-tô bị kết án và thân thể nát tan

Bài đọc 7. Đức Ki-tô và lời nguyện Thánh Vịnh

Xin nhấn vào đây để lấy toàn bộ File

Lm .Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.