Thơ: Tam trai

0

(Hiệp thông với Gp Xuân Lộc chay tịnh ba ngày, 2 tới 4-4-2020)

Ăn chay, cầu nguyện, hãm mình
Tam trai xin Chúa dủ tình xót thương
Tín nhân thành tín hiệp thông
Hy sinh, kiêng thịt, chung lòng ăn năn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Cho cơn đại dịch mau tàn, chóng qua
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Chữa lành thế giới trong mùa tai ương
Cầu xin Lòng Chúa Xót Thương
Cho toàn thế giới sống trong an bình

TRẦM THIÊN THU
Sáng 02-04-2020

Comments are closed.