Hãy tích trữ kho tàng ở trên trời – SN song ngữ 18.6.2021

0

Friday (June 18): “Lay up treasure in heaven”

Scripture: Matthew 6:19-23

19 “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal, 20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. 21 For where your treasure is, there will your heart be also. 22 “The eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your whole body will be full of light; 23 but if your eye is not sound, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness!

Thứ Sáu 18-6: Hãy tích trữ kho tàng ở trên trời. 

 Mt 6,19-23

19 “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!

 

Meditation: 

What do you treasure and seek after the most? What do you value above all else? Jesus offers a treasure of incomparable value and worth, but we need healthy eyes – good spiritual vision – to recognize what is the greatest treasure we can possess. What Jesus said about seeking treasure made perfect sense to his audience: keep what lasts! Aren’t we all trying to find something we treasure in this life in the hope that it will bring us happiness, peace, and security?

God offers us the best treasure possible

Jesus contrasts two very different kinds of wealth – material wealth and spiritual wealth. Jesus urges his disciples to get rich by investing in wealth and treasure which truly lasts – not just for a life-time – but for all eternity as well. Jesus offers heavenly treasures which cannot lose their value by changing circumstances, such as diminishing currency, damage or destruction, loss or theft. The treasure which Jesus offers is kept safe and free from corruption by God himself.

What is this treasure which Jesus offers so freely and graciously? It is the treasure of God himself – the source and giver of every good gift and blessing in this life – and a kingdom that will endure forever. The treasure of God’s kingdom produces unspeakable joy because it unites us with the source of all joy and blessings which is God himself. God offers us the treasure of unending joy and friendship with himself and with all who are united with him in his heavenly kingdom. 

A life-time investment that constantly grows and lasts forever

In Jesus Christ we receive an inheritance which the Apostle Peter describes as imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for us  (1 Peter 1:4). Paul the Apostle describes it as a kingdom of everlasting peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit (Romans 14:17).

 

How realistic and attainable is this heavenly treasure? Can we enjoy it now, or must we wait for it in the after-life? The treasure of God’s kingdom is both a present and a future reality – like an investment which grows and matures, ever increasing and multiplying in value, and producing an endless supply of rich rewards and benefits.

Seekers of great treasure will go to any length to receive their reward. They direct all their energies and resources to obtain the treasure. We instinctively direct our energies and resources – an even our whole lives – towards that which we most value. To set one’s heart on heavenly treasure is to enter into a deeper and richer life with God himself. It is only by letting go of false treasure that one can enter into the joy of a heavenly treasure that is immeasurable and worth more than we can give in exchange. Do you seek the treasure which lasts for eternity?

Sin and deception blind the heart and mind to what is good, true, and of lasting value and worth

Jesus used the image of human vision – the ability to see clearly and accurately with the human eye – to convey a deeper truth and reality of spiritual and moral vision that can distinguish between what is true or false, good or bad, wise or foolish, helpful or hurtful to body, mind, and soul. Bad eyesight serve as a metaphor for moral stupidity and spiritual blindness (for examples, see Matthew 15:14, 23:16 ff.; John 9:39-41; Romans 2 2:19; 2 Peter 1:9; and Revelations 3:17.) The eye is the window of the heart, mind, and “inner being” of a person. How one views their life and reality reflects not only their personal vision – how they see themselves and the world around them, it also reflects their inner being and soul – the kind of moral person and character they choose for themselves. If the window through which we view life, truth, and reality is clouded, soiled, or marred in any way, then the light of God’s truth will be deflected, diminished, and distorted.

Only Jesus Christ can free us from the spiritual darkness of sin, unbelief, and ignorance. That is why Jesus called himself the light of the world – the one true source of light that can overcome the darkness of sin and the lies and deception of Satan.

Pride prejudice, and sin blind us to the way of truth, goodness, and love

What can blind or distort our “vision” of what is true, good, lovely, pure, and eternal (Philippians 4:8)? Certainly prejudice, jealousy, and self-conceit can distort true and clear judgment of ourselves and others and lead to moral blindness. Prejudice and self-conceit also destroys good judgment and blinds us to the facts and to their significance for us. Jealousy and envy make us despise others and mistrust them as enemies rather than friends. We need to fearlessly examine ourselves to see if we are living according to right judgment and sound principles or if we might be misguided by blind prejudice or some other conceit. Love is not jealous …but rejoices with the truth (1 Corinthians 13:4-6). Do you live your life in the light of God’s truth?

“Lord Jesus, you have the words of everlasting life. May the light of your truth free me from the error of sin and deception. Take my heart and fill it with your love that I may desire you alone as my Treasure and my All.”

Suy niệm:

Bạn tích lũy và tìm kiếm loại kho báu nào nhất? Điều gì bạn coi là giá trị hơn cả? Ðức Giêsu ban cho một kho báu có giá trị không thể so sánh nhưng chúng ta cần có cặp mắt tốt – nhãn quan thiêng liêng – để nhận ra nó. Những gì Ðức Giêsu nói về việc tìm kiếm kho báu hoàn toàn hợp lý đối với thính giả của Người: hãy giữ những gì tồn tại! Chẳng phải tất cả chúng ta đều cố gắng tìm kiếm những gì chúng ta coi là kho báu trong cuộc đời này với hy vọng rằng nó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, bình an, và an toàn đó sao?

TC ban cho chúng ta kho báu tốt nhất có thể

Ðức Giêsu đối chiếu hai loại tài sản – tài sản vật chất và tài sản thiêng liêng. Ðức Giêsu thúc giục các môn đệ hãy làm giàu bằng việc đầu tư vào tài sản và kho báu thật sự tồn tại, không chỉ cho đời này mà còn cho đời sau nữa. Ðức Giêsu ban phát những kho báu trên trời, kho báu không thể mất đi giá trị của nó qua việc thay đổi những biến cố, như giảm bớt tiền bạc, sự giảm sút về vật chất, sự mất mát, hay sự huỷ hoại về thể lý. Kho báu Ðức Giêsu ban cho được chính Thiên Chúa cất giữ cách an toàn và không hư nát.

Kho báu này là gì mà Ðức Giêsu ban cho quá thoải mái và quảng đại? Ðó chính là kho báu chính Thiên Chúa – nguồn mạch và Ðấng ban phát mọi ân huệ và phúc lành trong cuộc đời này – và một vương quốc sẽ tồn tại mãi mãi. Kho báu vương quốc Thiên Chúa phát sinh niềm vui và những phúc lành khôn tả là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta kho báu của niềm vui bất tận và tình bằng hữu với Người và với tất cả những ai kết hiệp với Người trong vương quốc thần linh của Người.

 

Sự đầu tư cả đời mà vẫn luôn tăng trưởng và tồn tại mãi mãi

Trong Ðức Giêsu Kitô, chúng ta nhận lãnh quyền thừa hưởng mà thánh Phêrô tông đồ mô tả là không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai, được giữ trong Thiên đàng cho chúng ta (1Pr 1,4). Thánh Phaolô tông đồ mô tả nó là một vương quốc bình an, vui vẻ, và công chính mãi mãi trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17).

Kho báu Thiên đàng này có hiện thực và có thể đạt được không? Chúng ta có thể tận hưởng nó bây giờ hay chúng ta phải chờ đợi cho tới đời sau? Kho báu vương quốc của Thiên Chúa vừa ở hiện tại vừa ở tương lai – giống như sự đầu tư tăng trưởng và mãn kỳ, luôn gia tăng và nhân lên về giá trị.

 

 

Những người tìm kiếm kho báu lớn lao sẽ bất chấp đường dài để lãnh nhận phần thưởng của mình. Họ điều khiển tất cả năng lực và tài nguyên của mình để đạt được kho báu. Theo bản năng, chúng ta điều khiển các năng lực và tài nguyên của mình – thậm chí cả cuộc đời của mình – hướng tới điều mà chúng ta coi là giá trị nhất. Hướng tâm hồn về kho báu trên trời là đi vào cuộc sống sâu thẳm và phong phú hơn với chính Thiên Chúa. Chỉ khi nào rời bỏ kho báu giả dối thì người ta mới có thể bước vào niềm vui của kho báu trên trời, kho báu không thể đo lường và hơn cả những gì chúng ta có thể đánh đổi. Bạn có tìm kiếm kho báu tồn tại mãi mãi không?

Tội lỗi và lừa dối làm mù quáng lòng trí trước những gì là tốt, là thật, và giá trị và đáng giá mãi mãi

Ðức Giêsu cũng dùng hình ảnh về sự nhìn – khả năng để nhìn rõ ràng và chính xác với cặp mắt phàm trần – để truyền đạt một nguyên tắc thiêng liêng quan trọng về vương quốc Thiên Chúa. Cái nhìn mờ ảo và xấu xa thường được dùng như một phép ẩn dụ cho sự ngu dốt và mù quáng thiêng liêng. (xem Mt 15,14; 23,16; Ga 9,39-41; Rm 2,19; 2Pr 1,9; Kh 3,17). Ðức Giêsu mô tả con mắt người ta giống như cửa sổ của “nội tâm” – lòng, trí, và linh hồn của một người. Cách thức người ta nhìn cuộc đời và thực tại của mình sẽ ảnh hưởng không chỉ tới cái nhìn của riêng họ – cách thức họ nhìn chính mình và thế giới xung quanh họ, nó cũng tác động tới nội tâm và linh hồn của họ – chính là mẫu người đạo đức và cá tính mà họ chọn cho chính mình. Nếu cửa sổ qua đó chúng ta nhìn cuộc đời, sự thật, và thực tại bị che phủ, bị dơ bẩn, hay bị hư hỏng cách nào đó, thì ánh sáng sự thật của Thiên Chúa sẽ bị lệch hướng, giảm đi, và méo mó.

 

 

 

Chỉ có Ðức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát chúng ta khỏi bóng tối thiêng liêng của tội lỗi, sự vô tín, và sự thiếu hiểu biết. Ðó là lý do tại sao Ðức Giêsu gọi mình là ánh sáng của thế gian – nguồn mạch ánh sáng đích thật và duy nhất có thể chiến thắng bóng tối của tội lỗi và những giả dối, và sự lừa dối của Satan.

Thành kiến và tội lỗi kiêu căng làm chúng ta mù quáng trước con đường sự thật, tốt lành, và yêu thương

Điều gì có thể làm mù quáng hay bóp méo “cái nhìn” của chúng ta về những gì là sự thật, tốt lành, đáng yêu, tinh tuyền, và vĩnh cửu (Pl 4,8)? Chắc hẳn thành kiến, ghen tị, và tự phụ gây ra sự méo mó và mù quáng. Thành kiến hủy hoại sự phán đoán tốt và làm cho chúng ta bị mù quáng trước những sự kiện và ý nghĩa của chúng đối với chúng ta. Ghen tị làm cho chúng ta không tin tưởng và nghi ngờ người khác và bóp méo khả năng phân định chính xác các sự kiện của chúng ta. Chúng ta cần can đảm xét mình để thấy mình có sống theo những nguyên tắc đúng đắn, hay là chúng ta có thể bị lầm lạc bởi thành kiến hay một vài điều tự kiêu khác. Tình yêu không ghen tị… nhưng vui mừng với sự thật (1Cor 13,4-6). Bạn có sống cuộc sống đời mình trong ánh sáng chân lý của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Xin cho ánh sáng chân lý của Chúa giải thoát con khỏi sự sai lầm của tội lỗi và lừa dối. Xin đón nhận tâm hồn con và lấp đầy nó với tình yêu của Chúa, để con có thể ao ước chỉ mình Chúa là Kho báu và là Tất cả của con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.