Ai là anh em và chị em của tôi? – SN song ngữ 20.7.2021

0

Tuesday (July 20):  Who are my brothers and sisters?

Scripture: Matthew 12:46-50  

46 While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak to him. 48 But he replied to the man who told him, “Who is my mother, and who are my brothers?” 49 And stretching out his hand toward his disciples, he said, “Here are my mother and my brothers! 50 For whoever does the will of my Father in heaven is my brother, and sister, and mother.”

Thứ Ba     20-7 Ai là anh em và chị em của tôi?

Mt 12,46-50

46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.”48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? “49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

Meditation: 

Who do you love and cherish the most? God did not intend for us to be alone, but to be with others. He gives us many opportunities for developing relationships with family, friends, neighbours, and co-workers. Why does Jesus seem to ignore his own relatives when they pressed to see him? His love and respect for his mother and his relatives are unquestionable. Jesus never lost an opportunity to teach his disciples a spiritual lesson and truth about the kingdom of God. On this occasion when many gathered to hear Jesus he pointed to another higher reality of relationships, namely our relationship with God and with those who belong to God.

 

God offers the greatest of relationships 

What is the essence of being a Christian? It is certainly more than doctrine, precepts, and commandments. It is first and foremost a relationship – a relationship of trust, affection, commitment, loyalty, faithfulness, kindness, thoughtfulness, compassion, mercy, helpfulness, encouragement, support, strength, protection, and so many other qualities that bind people together in mutual love and unity. God offers us the greatest of relationships – the union of heart, mind, and spirit with himself, the very author and source of love (1 John 4:8,16).

 

God’s love never fails, never forgets, never compromises, never lies, never lets us down nor disappoints us. His love is consistent, unwavering, unconditional, unrelenting and unstoppable. There is no end to his love. Nothing in this world can make him leave us, ignore us, or withhold from us his merciful love and care (Romans 8:31-39). He will love us no matter what. It is his nature to love. That is why he created us – to be united with him and to share in his love (1 John 3:1). 

 

 

 

God is a trinity of divine persons – one in being with the eternal Father, Son, and Holy Spirit – and a community of undivided love. God made us in his image and likeness (Genesis 1:26,27) to be a people who are free to choose what is good, loving, and just and to reject whatever is false and contrary to his love and righteousness (moral goodness). That is why Jesus challenged his followers, and even his own earthly relatives, to recognize that God is the true source of all relationships. God wants all of our relationships to be rooted in his love and goodness.

 

 

The heavenly Father’s offer of friendship and adoption 

Jesus Christ is God’s love incarnate – God’s love made visible in human flesh (1 John 4:9-10). That is why Jesus describes himself as the good shepherd who lays down his life for his sheep and the shepherd who seeks out the sheep who have strayed and lost their way. God is like the father who yearns for his prodigal son to return home and then throws a great party for his son when he has a change of heart and comes back (Luke 15:11-32). 

Jesus offered up his life on the cross for our sake so that we could be forgiven and restored to unity and friendship with God. It is through Jesus that we become the adopted children of God – his own sons and daughters. That is why Jesus told his disciples that they would have many new friends and family relationships in his kingdom. Whoever does the will of God is a friend of God and a member of his family – his sons and daughters who have been ransomed by the precious blood of Jesus Christ.

Our brothers and sisters redeemed in the blood of Christ 

An early Christian martyr once said that “a Christian’s only relatives are the saints” – namely those who have been redeemed by the blood of Christ and adopted as sons and daughters of God. Those who have been baptized into Jesus Christ and who live as his disciples enter into a new family, a family of “saints” here on earth and in heaven. Jesus changes the order of relationships and shows that true kinship is not just a matter of flesh and blood. 

 

 

 

Our adoption as sons and daughters of God transforms all of our relationships and requires a new order of loyalty to God first and to his kingdom of righteousness and peace. Do you want to grow in love and friendship? Allow God’s Holy Spirit to transform your heart, mind, and will to enable you to love freely and generously as he loves.

“Heavenly Father, you bless us with many relationships and you invite us into the community of your sons and daughters who have been redeemed by your son, Jesus Christ. Help me to love my neighbour with charity, kindness, compassion, and mercy, just as you have loved me. In all of my relationships, and in all that I do and say, may I always seek to bring you honour and glory.”

Suy niệm:

Ai là người bạn yêu thương nhất? Thiên Chúa không có ý định cho chúng ta sống một mình nhưng sống với những người khác. Người ban cho chúng ta nhiều cơ hội để phát triển những mối quan hệ với gia đình, bạn bè, hàng xóm, và đồng nghiệp. Tại sao Ðức Giêsu xem ra phớt lờ những người bà con của mình khi họ muốn gặp Người? Tình yêu và lòng kính trọng của Người dành cho Mẹ và bà con thân thuộc thì thật là chắc chắn. Ðức Giêsu không bao giờ để mất một cơ hội để dạy các môn đệ bài học và chân lý thiêng liêng về nước Thiên Chúa. Trong dịp này, khi nhiều người đến nghe Ðức Giêsu, Người đã nói đến thực tại khác cao hơn về những mối quan hệ, đó là mối quan hệ với Thiên Chúa và những ai thuộc về Thiên Chúa.

Thiên Chúa ban cho các mối quan hệ tốt đẹp nhất

Đâu là yếu tố căn bản của người Kitô hữu? Chắc chắn nó còn hơn cả học thuyết, những khái niệm, và những mệnh lệnh. Đó chính là mối quan hệ đầu tiên và trên hết – mối quan hệ về sự tin cậy, tình cảm, lời cam kết, lòng trung thành, lòng khoan dung, sự quan tâm, lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự trợ giúp, sự khích lệ, sự ủng hộ, sức mạnh, sự bảo vệ, và nhiều phẩm chất khác trói buộc người ta với nhau trong tình yêu và sự hiệp nhất. Thiên Chúa ban cho chúng ta những mối quan hệ lớn lao nhất – sự kết hiệp của lòng, trí, và linh hồn với chính Người, là Tác giả và Nguồn mạch của tình yêu (1Ga 4,8.16).

Tình yêu Thiên Chúa không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng, không bao giờ quên lãng chúng ta, không bao giờ làm chúng ta tổn thương, không bao giờ lừa dối chúng ta, không bao giờ để chúng ta bị đè bẹp hay thất vọng. Tình yêu của Người luôn kiên định, không thay đổi, không điều kiện, và không bao giờ hết. Không gì có thể ngăn cản Người bao giờ rời bỏ chúng ta, phớt lờ chúng ta, hay đối xử tệ bạc với chúng ta. Người vẫn mãi yêu thương chúng ta cho dù thế nào đi chăng nữa. Đó chính là bản tính yêu thương của Người. Đó là lý do tại sao Người tạo dựng nên chúng ta – để kết hiệp với Người và chia sẻ tình yêu của Người và sự hiệp nhất với người khác (1Ga 3,1).

Thiên Chúa có 3 Ngôi – một hữu thể với Cha, Con, và Thánh Thần – là một cộng đồng tình yêu không thể chia cắt. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta theo và giống hình ảnh của Người (St 1,26-27) trở nên một dân tự do chọn lựa những gì là tốt lành, yêu thương, và công chính và khước từ những gì là sai trái và trái ngược với tình yêu và sự công chính của Người (tốt lành luân lý). Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu thách đố các môn đệ và thậm chí những người bà con thân thuộc của mình nhận ra rằng Thiên Chúa chính là nguồn mạch đích thật của tất cả mọi mối quan hệ. Thiên Chúa muốn tất cả mọi quan hệ của chúng ta phải được ăn rễ trong tình yêu và sự tốt lành của Người.

Đề cử tình bằng hữu và nghĩa tử của Cha trên trời

Ðức Giêsu Kitô là hiện thân tình yêu Thiên Chúa – tình yêu Thiên Chúa thể hiện cách minh nhiên nơi xác phàm (1Ga 4,9-10). Đó là lý do Ðức Giêsu mô tả mình như người mục tử tốt lành, người dám hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, và là người mục tử đi tìm con chiên lạc. Thiên Chúa giống như người cha chờ mong đứa con hoang đàng quay về nhà, và thiết đãi bữa tiệc lớn cho người con, khi hắn đổi lòng và trở về (Lc 15,11-32).

Ðức Giêsu dâng hiến mạng sống mình trên thập giá vì phần rỗi chúng ta, để chúng ta có thể được tha thứ và được phục hồi sự kết hiệp và tình bằng hữu với Thiên Chúa. Ngang qua Ðức Giêsu mà chúng ta trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa. Đó là lý do Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ sẽ có nhiều bạn bè và những mối quan hệ gia đình trong nước Ngài. Ai thực hiện thánh ý Chúa là bạn hữu của Chúa, và là thành viên trong gia đình của Người – con trai và con gái đã được mua chuộc bằng giá máu châu báu của Đức Kitô.

Anh chị em chúng ta đã được cứu chuộc trong máu của Đức Kitô

Một tín hữu tử đạo thời xưa đã nói rằng “Bà con thân thuộc của người tín hữu chính là các thánh” – tức là những người đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Kitô và được làm dưỡng tử của Thiên Chúa. Những ai đã được thanh tẩy trong Đức Giêsu Kitô và những ai sống như những người môn đệ của Người sẽ được gia nhập vào một gia đình mới, một gia đình của “các thánh” tại đây ở thế gian và trên Thiên đàng. Ðức Giêsu thay đổi trật tự của những mối quan hệ và bày tỏ cho thấy rằng mối quan hệ họ hàng thật sự không chỉ dựa trên vấn đề thân xác và huyết thống.

Ơn làm con Thiên Chúa biến đổi tất cả mọi mối quan hệ của chúng ta và đòi hỏi một trật tự mới của lòng trung thành với Thiên Chúa trước hết, và với vương quốc công chính và bình an của Người. Bạn có muốn lớn lên trong tình yêu và tình bằng hữu không? Hãy để cho Thánh Thần  của Thiên Chúa biến đổi lòng, trí, và ý chí của bạn để giúp bạn yêu thương cách tự do và quảng đại như Người yêu thương.

Lạy Cha trên trời, Cha chúc lành cho chúng con với nhiều mối quan hệ và Cha mời gọi chúng con tham dự vào cộng đồng của những người con cái của Cha, những người đã được Con Cha là Ðức Giêsu Kitô cứu chuộc. Xin giúp con yêu thương tha nhân với lòng bác ái, khoan dung, trắc ẩn, và thương xót, như Cha đã yêu thương con. Trong tất cả mọi mối quan hệ của con và trong tất cả những gì con làm và nói, chớ gì con luôn tìm cách để đem lại cho Cha sự tôn kính và vinh quang.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon