I am the handmaid of the Lord – Suy niệm song ngữ theo WAU, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

0

Chuyển ngữ: Sr. Lê Thị Phương Nhu
Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/12/08
  

DAILY MEDITATION:

LUKE 1:26-38

 I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. (Luke 1:38)

Today’s Gospel reading highlights for us how crucial Mary’s yes was to God’s plan of salvation. It shows how Mary wasn’t just a docile participant in this plan: she freely offered herself to God as his handmaid, as a servant of a very lowly status. This unique woman, who was conceived without original sin, did more than just consent to having Jesus take shape in her womb for nine months. She allowed him to change the trajectory of her entire life! From the moment she said yes, Mary was no longer only the wife of Joseph. She became the mother of all believers.

Reflecting on Mary’s openness to her new calling, Pope Francis once said, “Immediately upon receiving the Angel’s announcement,” Mary “went to share the gift of her fruitfulness with her relative Elizabeth” (Angelus, December 8, 2014). Mary wasted no time in living out her new vocation!

The Holy Father went on to say how the same holds true for us. God wants to “make of us a gift for others,” just as he did for Mary. And how do we do this? By allowing the Spirit to make us “instruments of acceptance, instruments of reconciliation, instruments of forgiveness.” In short, by treating the people around us with the same love and mercy that Jesus has shown us.

Take time today to reflect on the life of this humble girl from Nazareth. How can you imitate her willingness to give what she received? Especially during this season, when tensions between family members can run high, how can you act as an instrument of reconciliation, welcome, or healing? A listening ear, an offer of prayer, a readiness to forgive—it doesn’t take much to be a channel of God’s grace. That’s because the grace comes from God, not from you. You’re simply giving away the gift that he has freely given to you.

 

“Lord, make me your servant! Help me to be like Mary, an instrument of your grace and presence to the people around me.”

Suy niệm:

Lc 1:26-38

“Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Người cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền” (Luca 1:38).

 

Bài đọc Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh cho chúng ta về tầm quan trọng từ lời xin vâng của Mẹ Maria có ý nghĩa như thế nào đối với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Bối cảnh Tin Mừng cho thấy Đức Maria tham gia vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa không chỉ như một thiếu nữ ngoan thảo: hơn nữa Mẹ tự do dâng mình cho Thiên Chúa với tư cách là người tôi tớ của Ngài, cũng như với tư cách là một người hầu có thân phận thấp hèn. Nhưng đây lại là người nữ duy nhất, người được thụ thai không mang tội nguyên tổ, người  tự nguyện dâng cung lòng mình để Chúa Giê-su thành hình trong chín tháng. Mẹ sẵn sàng chấp nhận để Chúa Giêsu thay đổi quỹ đạo của cả cuộc đời mình! Từ giây phút thưa tiếng xin vâng, Mẹ Ma-ri không còn là bạn đời của Thánh Giu-se nữa. Mẹ đã trở thành mẹ của tất cả các tín hữu.

Suy ngẫm về sự cởi mở của Đức Maria đối với ơn gọi mới của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng chia sẻ, “Ngay sau khi nhận được lời truyền tin của Sứ Thần,” Đức Maria đã “chia sẻ món quà là hoa trái trong cung lòng Mẹ với chị họ Elizabeth” (Bài chia sẽ sau kinh Truyền Tin, ngày 8 tháng 12 năm 2014). Đức Maria đã không lãng phí thời gian để thực hiện ơn gọi mới của mình!

Đức Thánh Cha nói thêm rằng mỗi chúng ta cũng có ơn gọi riêng giống như Đức Maria. Thiên Chúa muốn “dùng chúng ta như một món quà cho người khác,” như Ngài đã thực hiện nơi Đức Maria. Và chúng ta làm điều này như thế nào? Bằng cách cho phép Thánh Linh biến đổi chúng ta thành “công cụ của sự chấp nhận, công cụ của sự hòa giải, công cụ của sự tha thứ.” Nói tóm lại, bằng cách đối xử với những người xung quanh chúng ta với tình yêu thương và lòng thương xót như Chúa Giê-su đã bày tỏ cho chúng ta.

Hôm nay, chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm về cuộc đời của thiếu nữ khiêm nhường đến từ Nazareth này. Làm thế nào bạn có thể bắt chước sự sẵn sàng cho đi tất cả những gì nhận được như Đức Maria đã làm? Đặc biệt là trong mùa này, khi mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình đang gia tăng, làm thế nào bạn có thể hoạt động như một công cụ hòa giải, chào đón hoặc hàn gắn? Một đôi tai lắng nghe, một lời cầu nguyện, một sự sẵn sàng tha thứ — không có nhiều đòi hỏi để trở thành một kênh rạch chuyển trao ân sủng của Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì ân sủng đến từ Thiên Chúa, không phải từ bạn. Bạn chỉ đơn giản là đang cho đi món quà mà Ngài ấy đã tặng cho bạn một cách nhưng không.

Lạy Chúa, xin hãy cho con là tôi tớ của Ngài! và xin giúp con trở nên giống như Mẹ Maria, thành một công cụ của ân sủng và sự hiện diện của Ngài đối với những người xung quanh con”.

 

 

Comments are closed.

phone-icon