Joseph, son of David, do not be afraid – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 18.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – December, 2021

Giuse, con Vua Đavít, đừng sợ (Mt 1, 20)

Còn một tuần nữa là đến Lễ Chúa Giáng Sinh! Khi chúng ta bắt đầu đếm ngược, Kinh thánh hướng sự chú ý của chúng ta đến thánh Giuse, người cha dưới đất của Chúa Giêsu.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Giuse ở một điểm quan trọng trong cuộc đời: đính hôn với Maria, ngài đã phát hiện ra rằng cô đang mang thai một đứa con không phải của mình. Ngài đang đối mặt với một mầu nhiệm mà ngài không hiểu và đang gặp rắc rối một cách dễ hiểu. Ai lại không lo lắng?

Sau đó, một thiên thần xuất hiện trong một giấc mơ và phá vỡ kế hoạch ly hôn với Maria một cách lặng lẽ của Giuse. Nhưng thiên thần không giải thích mọi thứ. Ngài chỉ đơn giản bảo đảm với Giuse rằng đây là việc Thiên Chúa đang thực hiện – bao gồm cả vai trò của chính Giuse trong kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài bảo Giuse hãy đón nhận Maria về nhà mình và hoàn thành vai trò làm cha của mình bằng cách đặt tên con trẻ là Giêsu.

Là một người công chính, Giuse gạt những lo lắng của riêng mình sang một bên và làm theo những gì thiên sứ đã nói với ngài.

Tuy nhiên, quyết định của ngài có hậu quả. Giuse và vợ sẽ phải tìm cách nuôi dạy con trẻ lạ thường này. Các ngài sẽ phải dạy con trẻ mọi thứ: cách nói, cách đi, cách làm việc, cách quan hệ với người khác. Từ cha mẹ, con trẻ sẽ học được Thiên Chúa là ai và cách cầu nguyện với Ngài.

Là người cha dưới đất của mình, trước tiên Giuse thể hiện cho Chúa Giêsu những thuộc tính của Cha trên trời. Hãy tưởng tượng tác động phải có! Chúa Giêsu thấy ngài quảng đại gác lại những lo toan riêng tư để lo cho gia đình. Chúa Giêsu thấy ngài vẫn vững vàng bất chấp những xoay vần của số phận. Chúa thấy ngài sống trung thành với lời Chúa. Sự khiêm tốn và lòng dũng cảm đó hẳn là một ví dụ điển hình!

Thánh Giuse cũng là một tấm gương cho chúng ta. Hãy nhìn vào ngài khi bạn đối mặt với một con đường không chắc chắn, cho dù đó là một thay đổi lớn trong cuộc sống, như trở thành cha mẹ hay một khởi đầu nhỏ, như một ngày mới với những thách thức và cơ hội bất ngờ. Sau đó, hãy cầu xin ngài cầu bầu cho bạn có được sức mạnh và lòng dũng cảm như những gì ngài đã thể hiện.

Lạy thánh Giuse, là Đấng Bảo Trợ của Chúa Cứu Thế, xin cầu cho chúng con!

***

DAILY MEDITATION: MATTHEW 1:18-25

Joseph, son of David, do not be afraid. (Matthew 1:20)

Christmas is a week away! As we begin the countdown, Scripture turns our attention to St. Joseph, Jesus’ earthly father.

Today’s Gospel shows us Joseph at a pivotal point in his life: betrothed to Mary, he finds out that she is expecting a child that is not his own. He is facing a mystery he does not comprehend and is understandably troubled. Who wouldn’t be anxious?

Then, an angel appears in a dream and disrupts Joseph’s plan to divorce Mary quietly. But the angel doesn’t explain everything. He simply assures Joseph that this is God’s doing—including Joseph’s own role in the divine plan. He tells Joseph to welcome Mary into his home and to fulfill his fatherly role by naming her child Jesus.

A righteous man, Joseph puts aside his own anxieties and does just what the angel told him.

His decision had consequences, though. Joseph and his wife would have to work out how to parent this extraordinary child. They would have to teach him everything: how to speak, how to walk, how to work, how to relate to other people. From them he would learn who God is and how to pray to him.

As his earthly father, Joseph first embodied for Jesus the attributes of his heavenly Father. Imagine the impact that must have had! Jesus saw him generously put aside his own concerns to care for his family. He saw him remain steadfast despite the twists and turns of fate. He saw him living in faithfulness to God’s word. Such humility and courage must have been a compelling example!

Joseph is an example for us too. Look to him the next time you face an uncertain path, whether it’s a major life change, like becoming a parent, or a small beginning, like a new day with its unexpected challenges and opportunities. Then ask him to pray for you to have the same strength and courage that he showed.

“St. Joseph, Guardian of the Redeemer, pray for us!”

Comments are closed.

phone-icon