My steadfast love and covenant of peace – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 16.12.2021

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (December 16.2021)
My steadfast love and covenant of peace” 

Scripture: Luke 7:24-30

24 When the messengers of John had gone, he began to speak to the crowds concerning John: “What did you go out into the wilderness to behold? A reed shaken by the wind?  25 What then did you go out to see?  A man clothed in soft raiment?  Behold, those who are gorgeously appareled and live in luxury are in kings’ courts. 26 What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. 27 This is he of whom it is written, `Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way before you.’ 28 I tell you, among those born of women none is greater than John; yet he who is least in the kingdom of God is greater than he.” 29 (When they heard this all the people and the tax collectors justified God, having been baptized with the baptism of John; 30 but the Pharisees and the lawyers rejected the purpose of God for themselves, not having been baptized by him.)

Thứ Năm ngày 16.12.2021
“Tình yêu và giao ước bình an kiên định của Ta”

Lc 7,24-30

24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?25 Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện.26 Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa!27 Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!28 “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.29 Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông.30 Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.

Meditation: Why did a vast multitude of people, including many tax collectors, submit to John’s baptism of repentance? They recognized that God has given John a prophetic ministry of reconciliation with God. They received John’s prophetic message as good news of God’s gift of pardon and salvation for them. God was offering new life and restoration to all who would prepare their hearts to receive the promised Messiah and his kingdom of peace and righteousness. 

The promise of full restoration and peace with God

Isaiah had prophesied 700 years before the coming of the Messiah that God would not forget his bride, the people of Israel, who endured testing and exile because of their unfaithfulness to his covenant with them (Isaiah 54:5-8). God promised to restore them because of his steadfast love and covenant of peace which he made with them. Now through the ministry of John the Baptist, we see the beginning of this restoration as John announces the coming of the promised Messiah. 

John was greater than all the prophets

When Jesus began his public ministry he praised John the Baptist as one who superseded all the prophets of the Old Covenant. John was the voice of the Consoler who is coming (John 1:23; Isaiah 40:1-3). He completed the cycle of prophets begun by Elijah (Matthew 11:13-14). What the prophets had carefully searched for and angels longed to see, now came to completion as John made the way ready for the coming of the Messiah, God’s Anointed Son, the Lord Jesus Christ (1 Peter 1:10-12).

Jesus praised John the Baptist as the greatest person born of woman. What an amazing compliment for a righteous man who had spent most of his life praying in the wilderness before he began to publicly announce the coming of the Messiah. Why did Jesus seem to contradict his compliment of John, with the astounding statement that the least in the kingdom of God would be even greater than John the Baptist (Luke 7:28)? Jesus came to give his people and the whole world something which John the Baptist could not accomplish on his own. 

The voice is John – the word is Christ

What John announced – Jesus fulfilled. John preached a baptism for repentance – turning away from sin and obeying God’s word. And he pointed his disciples to Jesus and proclaimed that he was “the Lamb of God, who takes away the sin of the world” (John 1:29). Jesus came to fulfill God’s promise to set people free from slavery to sin, Satan, and death. Through his atoning death on the cross and his rising in glory on the third day, Jesus won for all who would believe in him – full pardon, reconciliation, and adoption as the beloved sons and daughters of the living God.  

John announced that the Lord Jesus would baptize people with the Holy Spirit and with fire (Luke 3:16). The Lord Jesus fills us with the power of the Holy Spirit and with his purifying fire so that we may shine brightly with the radiance of his transforming love and holiness. And he gives us the courage and boldness to proclaim the truth of the Gospel to those around us. Ask the Lord Jesus to set you on fire with his transforming love and holiness.

“Lord Jesus, set my heart on fire with burning love for You and for your kingdom of righteousness, peace, and joy. May I always radiate your love and mercy and point others to the joy and truth of the Gospel.”

Suy niệm:  Tại sao đám đông dân chúng, bao gồm nhiều người thu thuế, quy phục phép rửa sám hối của Gioan? Họ đã nhận ra rằng Thiên Chúa đã ban cho Gioan sứ mạng tiên tri về sự hòa giải với Thiên Chúa. Họ đã đón nhận sứ điệp tiên tri của Gioan như là Tin mừng hồng ân tha thứ và cứu độ của TChúa dành cho họ. TC ban cho sự sống mới và sự phục hồi cho những người chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Đấng Mesia và vương quốc bình an và công chính của Người.

Lời hứa phục hồi trọn vẹn và bình an với TC

Ngôn sứ Isaia đã tiên báo 700 năm trước khi Đấng Mesia đến rằng Thiên Chúa sẽ không quên nàng dâu của Người là dân Israel, những người đã chịu thử thách và lưu đày vì sự bất trung của họ với giao ước của Người dành cho họ (Is 54,5-8). Thiên Chúa đã hứa phục hồi cho họ vì tình yêu kiên vững của Người và giao ước bình an mà Người đã ký kết với họ. Giờ đây, qua sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy sự khởi đầu của sự phục hồi khi Gioan tuyên bố Đấng Mesia đang đến.

Gioan cao trọng hơn tất cả các ngôn sứ

Khi Đức Giêsu khởi đầu sứ mạng công khai Người đã khen ngợi Gioan Tẩy giả là người vượt trổi hơn các ngôn sứ thời Cựu ước. Gioan là tiếng nói của Đấng An Ủi sẽ đến (Ga 1,23; Is 40,1-3). Ông đã hoàn tất chu kỳ các ngôn sứ bắt đầu từ Elia (Mt 11,13-14). Những gì các ngôn sứ đã cẩn thận tìm kiếm và các thiên thần ao ước được nhìn thấy, giờ đây đã tới sự hoàn thành khi Gioan dọn đường sẵn sàng cho Đấng Mesia đến, người Con được xức dầu của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô (1Pr 1,10-12).

Đức Giêsu đã khen ngợi Gioan Tẩy giả là người cao trọng nhất được sinh ra bởi các người phụ nữ. Thật là lời khen ngợi đáng kinh ngạc cho một người công chính, người đã dành hết cuộc đời mình để cầu nguyện trong sa mạc trước khi ông khởi đầu loan báo công khai về việc Đấng Mesia sắp đến. Tại sao Đức Giêsu xem ra mâu thuẫn với lời khen về Gioan, với lời tuyên bố làm sửng sốt rằng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn lớn hơn cả Gioan tẩy giả (Lc 7,28)? Đức Giêsu đến để ban cho dân Người và cho toàn thế giới điều mà Gioan tẩy giả không thể thực hiện với sức của riêng mình.

Tiếng nói là Gioan – Lời là Đức Kitô

Điều mà Gioan loan báo – Đức Giêsu hoàn thành. Gioan rao giảng phép rửa sám hối – từ bỏ tội lỗi và vâng phục lời Chúa. Và ông chỉ cho các môn đệ thấy Đức Giêsu và loan báo rằng Người là “Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian” (Ga 1,29). Đức Giêsu đến để hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa để giải thoát dân khỏi ách nô lệ cho tội lỗi, Satan, và sự chết. Qua cái chết đền tội trên thập giá và sự sống lại vinh quang vào ngày thứ ba, Đức Giêsu mang lại cho tất cả những ai tin vào Người – ơn tha thứ trọn vẹn, sự hòa giải, và được làm con cái của Thiên Chúa hằng sống.

Gioan loan báo rằng Chúa Giêsu sẽ rửa cho người ta bằng Chúa Thánh Thần và lửa (Lc 3,16). Chúa Giêsu lấp đầy chúng ta với quyền năng của Chúa Thánh Thần và với ngọn lửa thanh tẩy của Người, để chúng ta có thể chiếu sáng với ánh sáng tình yêu biến đổi và thánh thiện của Người. Và Người ban cho chúng ta sự can đảm và kiên vững để loan báo chân lý của Tin mừng cho những người xung quanh chúng ta. Hãy xin CG thắp lên ngọn lửa tình yêu biến đổi và thánh thiện của Người trên bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con cháy lên ngọn lửa tình yêu cháy bỏng vì Chúa và vì vương quốc công chính, bình an, và vui mừng của Chúa. Chớ gì con luôn tỏa chiếu tình yêu và lòng thương xót của Chúa và chỉ cho người khác thấy niềm vui và chân lý của Tin mừng.   

Comments are closed.