Enter through the narrow gate – SN theo The WAU (21.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Tuesday June 21th 2022
Meditation: Matthew 7, 6. 12-14

Enter through the narrow gate. (Matthew 7:13)

Which road do you usually picture yourself on when you read about the wide road to destruction and the narrow road to life in today’s Gospel?

Perhaps you imagine you are on the narrow road. After all, if you are reading this meditation, you must be trying to follow the Lord. Or maybe you fear that you are on the broad road. You’ve made too many mistakes. You can’t seem to shed some sinful habits, and you wonder if your life will ever change.

The truth is, we have all spent time on both of these roads. We are all made in the image of God, and Christ lives in us. We have all received the grace of God, and he continues to pour it out upon us. But at the same time, we are also sinners who are prone to wander onto the wrong path. Especially when we have fallen into some kind of embarrassing sin, we might fear that we are doomed to remain on that broad road for quite a while.

But instead of thinking of these roads as separate, diverging paths, try picturing them as interconnected. Imagine the broad road as a busy superhighway with numerous exit ramps to the narrow road. Picture those exit signs saying, “This Way to Jesus!”

And instead of being concerned with which road you are on, focus on Jesus’ desire to save you. Remember that he didn’t create the broad road of destruction. It’s not something he devised as punishment for sinners. It’s something we ourselves have created by our own sins. That road is made up of the natural consequences of our fallen thoughts and actions.

By contrast, the narrow road was forged by Jesus himself. It’s the road of self-giving, the road of mercy, and the road of humility. It’s the road of the cross. Jesus welcomes anyone who wants to travel that road with him, no matter how long they had been on the other road. It may not be as populated as the broad road. The way in may be challenging. But it’s worth the challenge because this road leads to life—and life eternal.

“Jesus, help me to travel the narrow road of life with you.”

Thứ Ba tuần XII Thường Niên
ngày 21.6.2022

Suy niệm: Mt 7, 6. 12-14

Hãy vào qua cửa hẹp (Mt 7,13)

Bạn thường hình dung mình đi trên con đường nào khi đọc về con đường rộng lớn dẫn đến sự hủy diệt và con đường hẹp dẫn đến sự sống trong Tin mừng hôm nay?

Có lẽ bạn tưởng tượng bạn đang đi trên con đường hẹp. Rốt cuộc, nếu bạn đang đọc bài suy niệm này, bạn phải cố gắng theo Chúa. Hoặc có thể bạn sợ rằng bạn đang ở trên con đường rộng lớn. Bạn đã mắc quá nhiều sai lầm. Bạn dường như không thể từ bỏ một số thói quen tội lỗi và bạn tự hỏi liệu cuộc sống của mình có bao giờ thay đổi hay không.

Sự thật là chúng ta đều đã dành thời gian cho cả hai con đường này. Tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và Đức Kitô sống trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã nhận được ân sủng của Thiên Chúa, và Ngài vẫn tiếp tục tuôn đổ nó trên chúng ta. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng là những tội nhân dễ bị lạc vào con đường sai trái. Đặc biệt là khi chúng ta đã rơi vào một loại tội lỗi đáng xấu hổ nào đó, chúng ta có thể sợ rằng chúng ta sẽ phải chịu đựng trên con đường rộng lớn đó trong một thời gian khá dài.

Nhưng thay vì nghĩ những con đường này là những con đường riêng biệt, rẽ ra, hãy thử hình dung chúng được kết nối với nhau. Hãy tưởng tượng con đường rộng lớn như một siêu xa lộ đông đúc với nhiều lối ra vào đường hẹp. Hãy hình dung những biển báo lối ra có ghi: “Đây là con đường dẫn đến Chúa Giêsu!”

Và thay vì quan tâm đến việc bạn đang đi trên con đường nào, hãy tập trung vào ước muốn cứu bạn của Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng Ngài không tạo ra con đường hủy diệt rộng lớn. Đó không phải là thứ mà Ngài nghĩ ra như hình phạt dành cho những kẻ tội lỗi. Đó là thứ mà chính chúng ta đã tạo ra do tội lỗi của chính mình. Con đường đó được tạo thành từ những hậu quả tự nhiên của những suy nghĩ và hành động sa ngã của chúng ta.

Trái lại, con đường hẹp do chính Chúa Giêsu trui rèn. Đó là con đường tự hiến, con đường của lòng thương xót, và con đường của sự khiêm tốn. Đó là con đường của thập tự giá. Chúa Giêsu chào đón bất cứ ai muốn đi trên con đường đó với Ngài, bất kể họ đã đi trên con đường khác bao lâu. Nó có thể không đông người như đường rộng. Con đường vào có thể đầy thử thách. Nhưng đáng để thử thách vì con đường này dẫn đến sự sống – và sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đi trên con đường hẹp của cuộc đời với Chúa.

Comments are closed.

phone-icon