Go into all the world and proclaim the Good News – Suy niệm theo WAU ngày 25.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Go into all the world and proclaim the Good News (Mk 16,15)

Happy Feast of St. Mark! We first meet John Mark in Acts 12 as a young man on a mission. He lived in Jerusalem during the first persecution, when James was martyred and when Peter was almost killed. He then joined Paul and Barnabas on missionary journeys (Acts 12–13), deserted them in Pamphylia (13:13), but eventually led his own evangelistic missions. Finally, he is mentioned by both Paul and Peter in Rome (2 Timothy 4:11; 1 Peter 5:13).

It seems that Mark’s entire career took place at a run, in near constant danger of imprisonment or worse. Catholic tradition from its earliest centuries also attributes the second Gospel to St. Mark. And not surprisingly, this Gospel is often noted for its breathless pace. It’s as though, as he did on his missionary journeys, Mark can’t wait to tell the good news about Jesus.

The Church offers us saints like Mark not only as intercessors but also as role models. So let’s pause and consider his example. In today’s Gospel, Mark recounts how the risen Jesus gave his apostles an enormous task: “Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature” (16:15). Maybe today would be a good time to do an “evangelization check” of our own.

Like Mark, we have heard the good news. Like him, we know that Jesus expects us to share it. But we might find that difficult to do. Worry over saying the wrong thing, fear of sounding pushy, or just the busy pace of life can block us from taking up our calling.

Maybe we can take some inspiration from St. Mark. Remember, he always seemed to be running at full speed. That kind of pace ought to sound familiar to us. Perhaps we could take some of the brisk energy we feel in our everyday lives-running to the store, to the office, to campus, to pick up the kids-and channel it toward serving the Lord.

Where are you running today? Is there an opportunity to stop for a moment, look around, and see if there is someone who could use a word of encouragement?

“St. Mark, pray that I might find creative ways to share the gospel.”

Hãy đi khắp thế gian và loan báo Tin mừng (Mc 16,15)

Mừng Lễ Thánh Máccô! Lần đầu tiên chúng ta gặp Gioan Máccô trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12 khi còn là một thanh niên đang đi truyền giáo. Ông sống ở Giêrusalem trong cuộc bách hại đầu tiên, khi Giacôbê chịu tử đạo và khi Phêrô suýt bị giết. Sau đó, ông cùng với Phaolô và Banaba đi truyền giáo (Cv 12–13), bỏ rơi họ ở Pamphylia (13,13), nhưng cuối cùng ông lãnh đạo các sứ mệnh truyền giáo của riêng mình. Cuối cùng, ông được cả Phaolô và Phêrô nhắc đến ở Rôma (2Tim 4,11; 1Pr 5,13).

Có vẻ như toàn bộ sự nghiệp của Máccô đã diễn ra trong một cuộc chạy trốn, gần như luôn có nguy cơ bị cầm tù hoặc tệ hơn. Truyền thống Công giáo từ những thế kỷ đầu tiên cũng quy Tin mừng thứ hai cho Thánh Máccô. Và không có gì đáng ngạc nhiên, Tin Mừng này thường được chú ý vì tốc độ nghẹt thở của nó. Dường như, như trong các chuyến hành trình truyền giáo, Máccô nóng lòng muốn báo tin mừng về Chúa Giêsu.

Giáo hội đưa ra cho chúng ta những vị thánh như Máccô không chỉ như những người chuyển cầu mà còn như những gương mẫu. Vì vậy, hãy dừng lại và xem xét tấm gương của ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại việc Chúa Giêsu phục sinh đã trao cho các tông đồ một nhiệm vụ to lớn: “Các con hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật” (16:15). Có lẽ hôm nay sẽ là thời điểm tốt để thực hiện “kiểm tra việc truyền giáo” của chính chúng ta.

Giống như Máccô, chúng tôi đã nghe Tin mừng. Giống như ngài, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu mong đợi chúng ta chia sẻ nó. Nhưng chúng ta có thể thấy điều đó khó thực hiện. Lo lắng về việc nói sai, sợ nghe có vẻ tự đề cao hoặc chỉ là nhịp sống bận rộn có thể cản trở chúng ta thực hiện sứ mệnh của mình.

Có lẽ chúng ta có thể lấy cảm hứng từ thánh Máccô. Hãy nhớ rằng, ngài dường như luôn chạy hết tốc lực. Loại tốc độ đó nghe có vẻ quen thuộc với chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể tận dụng một số năng lượng tích cực mà chúng ta cảm thấy trong cuộc sống hằng ngày của mình – chạy đến cửa hàng, đến văn phòng, đến trường, đón lũ trẻ – và hướng nó đến việc phục vụ Chúa.

Hôm nay bạn chạy đi đâu? Có cơ hội nào để dừng lại một chút, nhìn quanh và xem có ai đó có thể dùng một lời động viên không?

“Lạy Thánh Máccô, xin cầu bầu cho con để con có thể tìm ra những cách sáng tạo để chia sẻ Tin mừng.”


1Pr 5, 5-14
… Máccô, con ta (1Pr 5,13)

According to ancient tradition, St. Mark-whose feast we are celebrating today-was a companion to the apostle Peter during the last few years of Peter’s life. Peter, it is said, loved Mark like a “son” and shared with him many stories about his years as a disciple (1 Peter 5:13). These are some of the stories that became the backbone of the Gospel that bears Mark’s name. But a brief look at that Gospel shows us that some of these stories portray Peter in a less than flattering light.

There’s the story of how Peter became “terrified” at the sight of Jesus walking on the water-instead of being filled with faith and wonder at Jesus’ power (Mark 4:35-41).

There’s the story of how Jesus rebuked Peter harshly for trying to convince him not to go to the cross (Mark 8:31-33).

There’s the story of how Peter denied ever having known Jesus-while Jesus was on trial for his life (Mark 14:66-72)!

You would think that Mark would steer clear of these stories out of reverence for Peter. But he didn’t. And that’s probably because Peter himself wanted them told. You can imagine him telling Mark, Let the people see how I struggled to believe. But let them also see that Jesus never stopped loving me and caring for me.

It seems that Mark also struggled at times. Another tradition tells us that he was the same “John Mark” who abandoned Paul and Barnabas very early in their first missionary journey (Acts 13:13; 15:36-38). Like Peter before him, Mark had his own ups and downs along the path of discipleship. But he stayed on that path, and Jesus stayed with him and continued to work in his heart.

Despite their missteps and weaknesses, we honor both Mark and Peter as saints because even in the midst of their struggles, they stayed close to Jesus. Humbled by their failings but lifted up by the love and mercy of the Lord, they learned a very important lesson: Jesus loves us too much to give up on any of us.

May we never give up on him!

“Lord, teach me how to persevere in my faith, just as you taught St. Mark.”

Theo truyền thống cổ xưa, Thánh Máccô – người mà chúng ta mừng lễ hôm nay – là bạn đồng hành với tông đồ Phêrô trong những năm cuối đời của Phêrô. Người ta nói rằng Phêrô yêu Máccô như “con trai” và chia sẻ với ông nhiều câu chuyện về những năm ông làm môn đệ (1Pr 5,13). Đây là một số câu chuyện đã trở thành cột trụ của Tin Mừng mang tên Máccô. Nhưng một cái nhìn thoáng qua về Tin mừng đó cho chúng ta thấy rằng một số câu chuyện này miêu tả Phêrô dưới một ánh sáng kém tâng bốc hơn.

Có câu chuyện về việc Phêrô trở nên “kinh hãi” khi nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước – thay vì tràn đầy đức tin và kinh ngạc về quyền năng của Chúa Giêsu (Mc 4,35-41).

Có câu chuyện về việc Chúa Giêsu quở trách Phêrô gay gắt vì cố gắng thuyết phục Ngài đừng đi tới thập tự giá (Mc 8,31-33).

Có câu chuyện về việc Phêrô phủ nhận chưa từng biết Chúa Giêsu – trong khi Chúa Giêsu đang bị xét xử về mạng sống của ông (Mc 14,66-72)!

Bạn sẽ nghĩ rằng Máccô sẽ tránh xa những câu chuyện này vì lòng tôn kính Phêrô. Nhưng ông ấy đã không làm. Và đó có thể là do chính Phêrô muốn họ nói ra. Bạn có thể tưởng tượng ông nói với Máccô, Hãy để mọi người thấy tôi đã đấu tranh để tin như thế nào. Nhưng cũng hãy để họ thấy rằng Chúa Giêsu không bao giờ ngừng yêu thương và chăm sóc tôi.

Có vẻ như Máccô cũng có lúc gặp khó khăn. Một truyền thống khác cho chúng ta biết rằng ông cũng chính là “Gioan Máccô”, người đã bỏ rơi Phaolô và Banaba từ rất sớm trong hành trình truyền giáo đầu tiên của họ (Cv 13,13; 15,36-38). Giống như Phêrô trước đó, Máccô cũng có những bước thăng trầm trên con đường môn đệ. Nhưng ông vẫn đi trên con đường đó, và Chúa Giêsu ở lại với ông và tiếp tục hành động trong lòng ông.

Bất chấp những sai lầm và yếu đuối của họ, chúng ta tôn vinh cả Máccô và Phêrô như những vị thánh bởi vì ngay cả giữa những cuộc đấu tranh của họ, họ vẫn ở gần Chúa Giêsu. Hạ mình trước những thất bại của mình nhưng được nâng lên bởi tình yêu và lòng thương xót của Chúa, họ đã học được một bài học rất quan trọng: Chúa Giêsu yêu chúng ta quá nhiều để không từ bỏ bất kỳ ai trong chúng ta.

Chớ gì chúng ta không bao giờ từ bỏ Ngài!

“Lạy Chúa, xin dạy con cách kiên trì trong đức tin, như Chúa đã dạy Thánh Máccô.”

Comments are closed.

phone-icon