If the seed were not buried in the ground and died… – Suy niệm theo WAU ngày 10.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If the seed were not buried in the ground and died… (John 12:24)

If any of the apostles had understood that Jesus was speaking about his own death here, they would have been stunned. “How could dying make you even more fruitful?” they might have asked. “You’ve healed multitudes and preached throughout Israel. We’ve never seen anyone do as much good as you!” But from our perspective, we can see that Jesus was right: his death did bear great fruit. It opened the possibility of salvation for all people!

Jesus then went on to say, “Whoever serves me must follow me” (John 12:26). Every one of his disciples shares the same call that he had: to “die” so that they can produce great fruit. But how? St. Lawrence, whose feast we celebrate today, shows us one very heroic way. Lawrence was a deacon in Rome during the persecution of the emperor Valerian in AD 258. When the prefect of Rome commanded him to hand the riches of the Church over to the emperor, Lawrence produced the widows, the orphans, and the poor whom the Church had been supporting. “These are the treasures of the Church,” he declared. The prefect promptly arrested him and had him burned to death on a gridiron.

As for us? We may not be facing arrest or martyrdom, but each of us has many opportunities to “die” for our faith in the course of our day. Saying no to a particularly strong temptation, being patient or generous with a difficult person, maintaining honesty in a dishonest climate, or just facing a dreary day with hope in the Lord-these are just a few of the ways we can lay down our lives and choose God above our immediate desires.

Jesus promises that every time we “die” in this way, we bear fruit. Our witness might inspire a person facing a battle we know nothing about. Our humility might defuse a tense situation. Our faithfulness might move someone to seek the Lord for themselves. And over all of this, we will bear the sweet fruit of a deeper relationship with God.

“Lord, I offer you my day. I trust you to make it fruitful.”

Nếu hạt giống không bị chôn vùi dưới đất và chết đi… (Ga 12,24)

Nếu bất kỳ tông đồ nào hiểu rằng Chúa Giêsu đang nói về cái chết của chính Ngài ở đây, họ sẽ phải sửng sốt. Họ có thể đã thắc mắc: “Làm thế nào mà cái chết có thể làm cho bạn thậm chí có nhiều hoa trái hơn?” “Ông ấy đã chữa lành cho nhiều người và rao giảng khắp Israel. Chúng ta chưa bao giờ thấy ai làm được nhiều điều tốt như ông ấy!” Nhưng từ quan điểm của mình, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã đúng: cái chết của Ngài đã mang lại kết quả to lớn. Nó đã mở ra khả năng ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người!

Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục nói: “Ai phục vụ tôi, thì phải theo tôi” (Ga 12,26). Mỗi môn đệ của Ngài đều có chung một lời mời gọi mà Ngài đã yêu cầu:  hãy “chết đi” để họ có thể sinh hoa kết trái tốt đẹp. Nhưng bằng cách nào? Thánh Lawrence, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, cho chúng ta thấy một cách rất anh hùng. Lawrence là một Phó tế ở Rome trong cuộc đàn áp của hoàng đế Valerian vào năm 258. Khi quan thái thú của Rome ra lệnh cho ngài giao tài sản của Giáo hội cho hoàng đế, Lawrence đã mang đến những góa phụ, trẻ mồ côi và người nghèo mà Giáo hội đã giúp đỡ. “Đây là những kho báu của Giáo hội,” ngài tuyên bố. Quan thái thú đã nhanh chóng bắt ngài và thiêu chết ngài trên một tấm lưới sắt.

Còn đối với chúng ta? Chúng ta có thể không phải đối mặt với việc bị bắt hoặc tử vì đạo, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có nhiều cơ hội để “chết” đi vì đức tin của chúng ta trong ngày sống của chúng ta. Nói không với một cám dỗ đặc biệt nào đó, kiên nhẫn hoặc rộng lượng với một người khó tính, duy trì sự trung thực trong môi trường không trung thực, hoặc chỉ đối mặt với một ngày ảm đạm với hy vọng vào Chúa – đây chỉ là một vài cách chúng ta có thể thực hiện cuộc sống của mình và chọn Thiên Chúa trên những ham muốn trước mắt của chúng ta.

Chúa Giêsu hứa rằng mỗi khi chúng ta “chết” đi theo cách này, chúng ta sẽ sinh hoa trái. Chứng từ của chúng ta có thể truyền cảm hứng cho một người đang đối mặt với một trận chiến mà chúng ta không biết gì về nó. Sự khiêm tốn của chúng ta có thể xoa dịu tình hình căng thẳng. Sự trung thành của chúng ta có thể thúc đẩy ai đó tìm kiếm Chúa cho chính họ. Và trên tất cả những điều này, chúng ta sẽ mang lại trái ngọt cho mối tương quan sâu sắc hơn với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con xin dâng Chúa ngày của con. Con tin tưởng Chúa sẽ làm cho nó có kết quả. 

2 Corinthians 9:6-10
Ai gieo nhiều sẽ gặt được nhiều (2Cor 9,6)

“Turn me over. I’m done on this side.”

Many of us are familiar with this quote from St. Lawrence, whose feast we celebrate today. When Pope Sixtus II was executed by the Roman Emperor Valerian on August 6, AD 258, Lawrence, a deacon, was left to run the papal household. A day after Sixtus’ death, the prefect of Rome gave Lawrence three days to hand over the riches of the Church. Instead, Lawrence sold most of the Church’s assets and distributed the money to the poor. When the deadline arrived, Lawrence produced these recipients and told the prefect, “These are the riches of the Church.” For that, the prefect sentenced Lawrence to be roasted to death over a fire, where he uttered his famous last words.

The story of Lawrence’s bravery, his care for the poor, and his good humor spread throughout the city of Rome. It gave comfort and courage to other Christians facing persecution, and it moved a number of unbelievers to profess their faith in Jesus. If this man could face such a painful death with joy, they reasoned, then perhaps it really was true that Jesus had risen from the dead. And that would mean that he had overcome death for everyone who believes!

St. Lawrence’s witness is a dramatic illustration of St. Paul’s words in today’s first reading that anyone who “sows bountifully will also reap bountifully” (2 Corinthians 9:6). Lawrence sowed bountifully as he joyfully served the Lord and as he willingly gave up his life for Christ. And he reaped bountifully: in his ability to face death cheerfully, in the conversions he inspired, and in his glorious entry into heaven.

This promise of reaping bountifully is for us as well. Jesus wants to give us so much. He wants to fill us with joy and courage and the hope of the resurrection. So let’s sow bountifully today by loving the Lord and serving his people every chance we get.

“Lord, teach me to sow bountifully for the sake of your kingdom!”

“Lật tôi lại. Ở bên này đã chín rồi.”

Nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với câu nói này của Thánh Lôrensô, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Khi Giáo hoàng Sixtus II bị Hoàng đế La Mã Valerian xử tử vào ngày 6 tháng 8 năm 258 sau Công nguyên, Lôrensô, một phó tế, được giao lại để điều hành giáo triều. Một ngày sau cái chết của Sixtus, quận trưởng Rome đã cho Lôrensô ba ngày để bàn giao tài sản của Giáo hội. Thay vào đó, Lôrensô đã bán phần lớn tài sản của Giáo hội và phân phát tiền cho người nghèo. Khi thời hạn đến, Lôrensô đưa ra những người nhận này và nói với bộ trưởng, “Đây là tài sản của Giáo hội.” Vì điều đó, quận trưởng đã kết án Lôrensô bị thiêu sống trên lửa, nơi ông thốt ra những lời cuối cùng nổi tiếng của mình.

Câu chuyện về lòng dũng cảm, sự quan tâm đến người nghèo và tính hài hước của Lôrensô đã lan truyền khắp thành phố Rome. Nó đem lại sự an ủi và can đảm cho những Kitô hữu khác đang đối mặt với sự bắt bớ, đồng thời thúc đẩy một số người chưa tin tuyên xưng đức tin của họ nơi Chúa Giêsu. Họ lý luận rằng nếu người này có thể đối mặt với cái chết đau đớn như vậy một cách vui vẻ, thì có lẽ Chúa Giêsu đã thực sự sống lại từ cõi chết. Và điều đó có nghĩa là Ngài đã chiến thắng cái chết cho tất cả những ai tin tưởng!

Chứng tá của Thánh Lôrensô là một minh họa ấn tượng cho lời của Thánh Phaolô trong bài đọc một hôm nay rằng ai “gieo nhiều thì gặt nhiều” (2Cor 9,6). Lôrensô đã gieo nhiều khi ông vui mừng phục vụ Chúa và khi ông sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình cho Đức Kitô. Và ông đã gặt hái được rất nhiều: trong khả năng đối mặt với cái chết một cách vui vẻ, trong những cuộc cải đạo mà ông đã truyền cảm hứng, và trong vinh quang được lên thiên đàng.

Lời hứa gặt hái bội thu này cũng dành cho chúng ta. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta rất nhiều. Ngài muốn làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui, can đảm và hy vọng phục sinh. Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy gieo nhiều bằng cách yêu mến Chúa và phục vụ dân Ngài mỗi khi có cơ hội.

“Lạy Chúa, xin dạy con gieo nhiều vì vương quốc của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon