If your brother sins against you – SN Chúa Nhật 23 Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, September 10, 2023

If your brother sins against you

Scripture:  Matthew 18:15-20

15 “If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. 16 But if he does not listen, take one or two others along with you, that every word may be confirmed by the evidence of two or three witnesses. 17 If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. 18 Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. 19 Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. 20 For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them.”

Chúa Nhật, ngày 10.09.2023             

Nếu anh em ngươi xúc phạm tới ngươi

Mt 18,15-20

15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Hiệp lời cầu nguyện19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

Meditation: What’s the best way to repair a damaged relationship? Jesus offers his disciples spiritual freedom and power for restoring broken or injured relationships.
Don’t brood over an offense – speak directly and privately

What can we learn from Jesus’ instructions about how to mend a damaged relationship (Matthew 18:15-20)? If you feel you have been wronged by someone, Jesus says the first step is to speak directly but privately to the individual who has done the harm. One of the worst things we can do is brood over our grievance. This can poison our mind and heart and make it more difficult to go directly to the person who caused the damage.
Seek the help of wise Christians

If we truly want to settle a difference with someone, we need to do it face to face. If this fails in its purpose, then the second step is to bring another person or persons, someone who is wise and gracious rather than someone who is hot-tempered or judgmental. The goal is not so much to put the offender on trial, but to persuade the offender to see the wrong and to be reconciled. And if this fails, then we must still not give up, but seek the help of the Christian community. Note the emphasis here is on restoring a broken relationship by seeking the help of other Christians who hopefully will pray and seek a solution for reconciliation based on Christian love and wisdom, rather than relying on coercive force or threat of legal action, such as a lawsuit.
Pray for the offender – for healing and reconciliation

Lastly, if even the Christian community fails to bring about reconciliation, what must we do? Jesus seems to say that we have the right to abandon stubborn and obdurate offenders and treat them like social outcasts. The tax-collectors and Gentiles were regarded as “unclean” by the religious-minded Jews and they resorted to shunning them. However we know from the Gospel accounts that Jesus often had fellowship with tax-collectors (as well as other public sinners), ate with them, and even praised them at times! Jesus refuses no one who is open to receive pardon, healing, and restoration.

Set no obstacle in seeking to heal your brother’s wound

When you are offended, are you willing to put aside your own grievance and injury in order to help your brother’s wound? The Lord Jesus wants to set us free from resentment, ill-will, and an unwillingness to forgive. The love of Christ both purifies and sets us free to do good to all – even those who cause us grief. The call to accountability for what we have done and have failed to do is inevitable and we can’t escape it, both in this life and at the day of judgment when the Lord Jesus will return. But while we have the opportunity today, we must not give up on praying for those who cause us offense. With God’s help we must seek to make every effort to win them with the grace and power of God’s healing love and wisdom. Do you tolerate broken relationships or do you seek to repair them as God gives you the opportunity to mend and restore what is broken?

“Lord Jesus, make me an instrument of your healing love and peace. Give me wisdom and courage to bring your healing love and saving truth to those in need of healing and restoration.”

 

Suy niệm: Cách tốt nhất để phục hồi mối quan hệ bị sứt mẻ là gì? Đức Giêsu ban cho các môn đệ tự do và sức mạnh tinh thần để phục hồi những mối quan hệ bị tổn thương hay sứt mẻ.

Đừng ấp ủ sự xúc phạm – hãy nói thẳng và nói riêng với họ

Chúng ta học được gì từ những chỉ dẫn của Đức Giêsu về cách thức cải thiện mối quan hệ bị sứt mẻ (Mt 18,15-20)? Nếu bạn cảm thấy mình bị ai đó xúc phạm, Đức Giêsu nói bước đầu tiên là nói thẳng và riêng tư với người đã làm điều tổn thương đó. Một trong những điều tệ hại nhất chúng ta làm là ấp ủ nỗi đau của mình. Điều này có thể giết chết tâm trí chúng ta và làm cho nó khó khăn hơn để đến với người đã xúc phạm tới mình.

Tìm kiếm sự trợ giúp của các tín hữu khôn ngoan

Nếu chúng ta thật sự muốn giải quyết mối bất đồng với ai đó, chúng ta cần phải làm điều đó mặt đối mặt. Nếu như điều này không đem lại kết quả, thì bước thứ hai là mời một người hay vài người khác tới, những người khôn ngoan và tốt lành chứ đừng mời những người nào nóng tính hay thích phê bình chỉ trích. Mục đích không phải đem người đó ra tòa án để xét xử, nhưng để thuyết phục họ nhìn thấy lỗi lầm của mình và giải hòa với nhau. Nếu điều này cũng không đem lại kết quả, chúng ta chưa đến nỗi phải bỏ cuộc, nhưng phải tìm đến sự trợ giúp của cộng đoàn các tín hữu. Điều nhấn mạnh ở đây là phục hồi mối quan hệ bị sứt mẻ qua việc tìm sự giúp đỡ của các tín hữu khác, hy vọng rằng họ sẽ cầu nguyện và tìm ra một giải pháp cho việc hòa giải dựa trên đức ái Kitô giáo và sự khôn ngoan, hơn là dựa vào sức mạnh cưỡng bức hay sự đe dọa của hành động hợp pháp như một lề luật.

Cầu nguyện cho kẻ xúc phạm – cho sự chữa lành và hòa giải

Cuối cùng, nếu cả cộng đoàn tín hữu cũng thất bại không mang lại sự hòa giải, chúng ta phải làm gì? Đức Giêsu dường như nói rằng chúng ta bỏ rơi những người chống đối bướng bỉnh và sắt đá đó, và xem họ như những người bị xã hội ruồng bỏ. Những người thu thuế và dân ngoại được xem là “ô uế” theo cách nghĩ  của người Do thái đạo đức. Tuy nhiên chúng ta biết từ những câu chuyện Tin mừng mà Đức Giêsu thường có mối quan hệ thân hữu với những người thu thuế (cũng như các tội nhân công khai khác), ăn uống với họ, và đôi lúc Người còn khen họ nữa! Đức Giêsu không bao giờ khước từ ai có tinh thần sẵn sàng sám hối, chữa lành, và phục hồi.

Đừng gây trở ngại trong việc tìm cách chữa lành vết thương của người anh em

Khi bạn bị xúc phạm, bạn có sẵn sàng bỏ qua nỗi đau và tổn thương của mình để giúp cho vết thương của người anh em không? Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi sự phẫn uất, ý xấu, và không sẵn lòng tha thứ. Tình yêu của Đức Giêsu vừa thanh tẩy vừa giúp chúng ta tự do làm điều tốt cho mọi người – kể cả những kẻ gây đau khổ cho chúng ta. Ngày tính sổ cho những gì chúng ta đã làm và đã không làm thì chắc chắn và không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi được, cả đời này và trong ngày phán xét khi Chúa Giêsu tái lâm. Nhưng đang khi vẫn còn cơ hội hôm nay, chúng ta đừng thôi cầu nguyện cho những người xúc phạm đến mình. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa chúng ta phải tìm mọi cách để làm hòa với họ bằng ơn sủng và bằng sức mạnh tình yêu chữa lành và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bạn có chịu đựng những mối quan hệ bị sứt mẻ hay bạn tìm cách sửa đổi chúng như Thiên Chúa đã cho bạn cơ hội để sửa đổi và phục hồi những gì bị tan vở không?

Lạy Chúa Giêsu, xin biến con thành khí cụ của tình yêu và bình an của Chúa. Xin ban cho con sự khôn ngoan và lòng can đảm để mang tình yêu chữa lành và chân lý cứu độ của Chúa đến cho những ai đang cần đến sự chữa lành và hồi phục.

Comments are closed.

phone-icon