Tên anh em đã được ghi trên trời – SN theo WAU ngày 07.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When we read today about how excited the disciples were over the miracles and exorcisms they had performed, it’s hard not to be amazed and maybe a bit envious. Frankly, one of the most challenging aspects of the Christian life happens when we ourselves pray for a similar miracle but don’t get the results we were hoping for.

That’s why today’s reading can be so encouraging: Jesus tells us to rejoice not because demons submit to us—or because of any miracles we perform or receive—but because our names “are written in heaven” (Luke 10:20). This is the best gift we could ever receive—and the best gift any of our loved ones whom we pray for could receive as well.

Miracles have nothing whatsoever to do with our eternal destiny, and they are certainly not signs that God is more pleased with us than with someone else. All we have to do is look at some of the saints we celebrate this month. Take St. Thérèse of Lisieux, whom the Church honors on October 1. It’s true that she inexplicably, miraculously recovered from a dangerous illness when she was a little girl. But then she died a lingering and painful death from tuberculosis at the age of twenty-four. God did not heal her then.

We could say similar things about Francis of Assisi, Faustina Kowalska, and Teresa of Ávila, all October saints (October 4, 5, and 15). They are all admired for their deep faith and wisdom, yet none of them were known as a mighty healer of the sick. And like Thérèse, they all suffered from painful illnesses with little relief. Yet they knew that their names were written in heaven, and that knowledge gave them confidence, peace, and joy, regardless of their health.

So yes, pray for miracles, for yourself and others. But don’t base your faith on the outcome. Instead, rejoice that your name is written in heaven. Rejoice that Jesus wants to bring you to his side—right next to all the saints!

“Jesus, thank you for the greatest of all gifts: the gift of heaven!”

Ngày nay, khi chúng ta đọc về việc các môn đệ đã vui mừng như thế nào trước những phép lạ và trừ quỷ mà họ đã thực hiện, thật khó để không ngạc nhiên và có thể hơi ghen tị. Thành thật mà nói, một trong những khía cạnh thử thách nhất của đời sống tín hữu xảy ra khi chính chúng ta cầu nguyện cho một phép lạ tương tự nhưng không nhận được kết quả như mong đợi.

Đó là lý do tại sao bài đọc hôm nay có thể rất khích lệ: Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy vui mừng không phải vì ma quỷ khuất phục chúng ta – hoặc vì bất kỳ phép lạ nào chúng ta thực hiện hoặc nhận được – nhưng vì tên của chúng ta “đã được ghi trên trời” (Lc 10,20). Đây là ơn huệ tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể nhận được – và ơn huệ tuyệt vời nhất mà bất kỳ người thân yêu nào mà chúng ta cầu nguyện cũng có thể nhận được.

Các phép lạ không liên quan gì đến vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta, và chắc chắn chúng không phải là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa hài lòng về chúng ta hơn là về người khác. Tất cả những gì chúng ta phải làm là nhìn vào một số vị thánh mà chúng ta mừng trong tháng này. Hãy lấy ví dụ như Thánh Têrêsa thành Lisieux, người được Giáo hội tôn kính vào ngày 1 tháng 10. Đúng là thánh nữ đã khỏi một căn bệnh hiểm nghèo một cách lạ lùng, một cách không thể giải thích được, khi còn là một cô bé. Nhưng rồi chị qua đời một cách đau đớn và kéo dài vì bệnh lao ở tuổi 24. Thiên Chúa đã không chữa lành cho chị sau đó.

Chúng ta có thể nói những điều tương tự về Francis of Assisi, Faustina Kowalska và Teresa of Avila, tất cả đều là những vị thánh trong tháng 10 (4, 5 và 15 tháng 10). Tất cả họ đều được ngưỡng mộ vì đức tin sâu sắc và trí tuệ, nhưng không ai trong số họ được biết đến như một người chữa lành bệnh tật. Và cũng giống như Thérèse, họ đều phải chịu đựng những căn bệnh đau đớn không thể thuyên giảm. Tuy nhiên, họ biết rằng tên của họ đã được ghi trên thiên đàng, và sự hiểu biết đó mang lại cho họ sự tự tin, bình an và niềm vui, bất kể tình trạng sức khỏe của họ ra sao.

Vì vậy, vâng, hãy cầu nguyện cho phép lạ, cho chính bạn và cho những người khác. Nhưng đừng đặt niềm tin của bạn vào kết quả. Thay vào đó, hãy vui mừng vì tên của bạn được ghi trên thiên đàng. Hãy vui mừng vì Chúa Giêsu muốn đem bạn đến bên cạnh Ngài – ngay bên cạnh tất cả các thánh!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì ơn huệ tuyệt vời nhất: món quà thiên đàng!

Comments are closed.

phone-icon