Ăn chay hay ăn tiệc – SN ngày 15.01.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, January 15, 2024

“Fasting or feasting?”

Scripture: Mark 2:18-22

18 Now John’s disciples and the Pharisees were fasting; and people came and said to him, “Why do John’s disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?” 19 And Jesus said to them, “Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. 20 The days will come, when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day. 21 No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment; if he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made. 22 And no one puts new wine into old wine skins; if he does, the wine will burst the skins, and the wine is lost, and so are the skins; but new wine is for fresh skins.”

Thứ Hai, ngày 15.01.2024     

Ăn chay hay ăn tiệc?

Mc 2,18-22

18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

Meditation: Which comes first, fasting or feasting? The disciples of John the Baptist were upset with Jesus’ disciples because they did not fast (Mark 2:18). Fasting was one of the three most important religious duties, along with prayer and almsgiving. Jesus gave a simple explanation. There’s a time for fasting and a time for feasting (or celebrating). To walk as a disciple with Jesus is to experience a whole new joy of relationship akin to the joy of the wedding party in celebrating with the groom and bride their wedding bliss. But there also comes a time when the Lord’s disciples must bear the cross of affliction and purification. For the disciple there is both a time for rejoicing in the Lord’s presence and celebrating his goodness and a time for seeking the Lord with humility and fasting and for mourning over sin. Do you take joy in the Lord’s presence with you and do you express sorrow and contrition for your sins?

The closed mind that rejects all of God’s Word

Jesus goes on to warn his disciples about the problem of the “closed mind” that refuses to learn new things. Jesus used an image familiar to his audience – new and old wine skins. In Jesus’ time, wine was stored in wine skins, not bottles. New wine poured into skins was still fermenting. The gases exerted gave pressure. New wine skins were elastic enough to take the pressure, but old wine skins easily burst because they were hard. What did Jesus mean by this comparison? Are we to reject the old in place of the new? Just as there is a right place and a right time for fasting and for feasting, so there is a right place for the old as well as the new.

Jesus says the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure what is new and what is old (Matthew 13:52). How impoverished we would be if we only had the Old Testament books of Scripture or the New Testament books of Scripture, rather than both. The Lord gives us wisdom so we can make the best use of both the old and the new. He doesn’t want us to hold rigidly to the past and to be resistant to the new work of his Holy Spirit in our lives. He wants our minds and hearts to be like new wine skins – open and ready to receive the new wine of the Holy Spirit. Are you eager to grow in the knowledge and understanding of God’s word and plan for your life?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit, that I may grow in the knowledge of your great love and truth. Help me to seek you earnestly in prayer and fasting that I may turn away from sin and wilfulness and conform my life more fully to your will. May I always find joy in knowing, loving, and serving You who are My All.”

Suy niệm: Điều gì ưu tiên hơn, ăn chay hay ăn tiệc? Các môn đệ của Gioan Tẩy giả rất bực bội với các môn đệ của Ðức Giêsu bởi vì họ chẳng chịu ăn chay (Mc 2,18). Ăn chay là một trong ba nghĩa vụ tôn giáo quan trọng nhất, cùng với việc cầu nguyện và bố thí. Ðức Giêsu đã đưa ra một lời giải thích rất đơn giản. Có thời gian để ăn chay và cũng có thời gian để mừng lễ (hay cử hành lễ). Người môn đệ bước theo Ðức Giêsu phải cảm nghiệm được niềm vui mới trọn vẹn của mối quan hệ thân thiết, niềm vui của bữa tiệc cưới trong sự chia sẻ niềm hạnh phúc với cô dâu chú rể. Nhưng cũng có lúc khi các môn đệ của Chúa phải mang lấy thánh giá của đau khổ và thanh tẩy. Vì người môn đệ có cả thời gian cho việc vui mừng trong sự hiện diện của Chúa và tưởng nhớ lòng nhân từ của Người, và thời gian cho việc tìm kiếm Chúa với sự khiêm hạ và chay tịnh để khóc than cho tội lỗi mình. Bạn có niềm vui trong sự hiện diện của Chúa với mình và bày tỏ nỗi đau buồn và thống hối về những tội lỗi của mình không?

Tâm trí hẹp hòi khước từ mọi lời của Thiên Chúa

Ðức Giêsu tiếp tục cảnh báo các môn đệ về vấn đề “đóng lòng” từ chối học hỏi những điều mới. Ðức Giêsu dùng một hình ảnh quen thuộc đối với các thính giả của Người, bầu da đựng rượu cũ và mới. Vào thời Ðức Giêsu, rượu được giữ trong bầu da, chứ không phải trong chai. Rượu mới cho vào bầu da để giữ chất men. Khí ga tạo ra sức ép. Bầu da mới có sức đàn hồi để giữ sức ép của ga, nhưng bầu da cũ rất dễ bị nổ bởi vì chúng quá cứng. Ðức Giêsu muốn nói gì qua sự so sánh này? Chúng ta có loại bỏ điều cũ trong sự thay đổi điều mới không? Cũng thế, có lúc có thời để ăn chay và mừng lễ, cũng có lúc có thời cho cái cũ và cái mới.

Ðức Giêsu nói nước Trời giống như người chủ nhà kia lấy từ trong kho tàng của nhà mình cả cái cũ lẫn cái mới (Mt 13,52). Chúng ta sẽ nghèo nàn biết bao nếu như chúng ta chỉ có Cựu ước hay chỉ có Tân ước. Tốt nhất là có cả hai. Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta có thể sử dụng cái cũ và cái mới sao cho hiệu quả nhất. Người không muốn chúng ta cứ khăng khăng giữ cái cũ và chống lại công việc mới của Thánh Thần trong cuộc đời của chúng ta. Người muốn tâm trí chúng ta giống như bầu da mới, mở ra và sẵn sàng tiếp nhận rượu mới của Chúa Thánh Thần. Bạn có thiết tha để lớn lên trong sự hiểu biết lời Chúa và dự định của Người cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa để con có thể lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu và chân lý cao cả của Chúa. Xin giúp con tìm kiếm Chúa một cách tha thiết trong cầu nguyện và chay tịnh để con có thể từ bỏ tội lỗi và sự phóng túng và thay đổi đời sống con để phù hợp với ý Chúa. Ước gì con luôn luôn tìm được niềm vui trong sự hiểu biết, yêu mến, và phụng sự Chúa, là Tất cả của con.

Comments are closed.

phone-icon