Vị Thánh kính ngày 6 tháng 9

0

Chân phước Bertrand Garrigues, Linh mục

Chân phước Bertrand Garrigues là một trong những thành viên tiên khởi của Dòng Thuyết giáo và là một trợ tá thân cận của thánh Đaminh. Ngài sinh ra tại Garrigues cuối thế kỷ 12 và tham gia sứ vụ của Dòng Cister chống lại bè lạc giáo Albigensians (Cathari). Tầm ảnh hưởng của Ngài tiếp tục lan rộng sang miền Nam nước Pháp. Năm 1208, Đức Giáo Hoàng Innocent III đồng ý cho nhóm cuộc viễn chinh chữ thập chống lại bè lạc giáo này. Đáng tiếc thay, cuộc viễn chinh này mang lại nhiều bạo động và đẫm máu hơn là làm cho người ta hoán cải. Qua cầu nguyện và giảng thuyết, Dominic đã cố gắng làm giảm thiểu những thiệt hại do nhóm viễn chinh chữ thập và tạo nên cuộc hòa giải với nhóm Albigensian. Bertrand rất cảm phục với tiến trình của Dominic và bắt đầu làm việc với Ngài. Năm 1215, có 5 nhà giảng thuyết khác gia nhập nhóm của Ngài và một năm sau có 16 thành viên trong nhóm của các ngài. Nhóm này gặp nhau ở Prouille. Đây cũng là nơi mà Dominic thiết lập một nữ đan viện và sau đó đặt nền tảng cho Dòng Thuyết giáo. Các nhà của Dòng Đaminh được thành lập ở Paris, Rome và Bologna. Trong lần Tổng hội lần thứ hai của Dòng năm 1221, cũng là năm Dominic trút hơi thở cuối cùng thì Bertrand được bổ nhiệm làm giám tỉnh tỉnh Provence. Ngài lưu lại đó trong 9 năm lo giảng dạy ở miền Nam nước Pháp. Ngài mở rộng sứ vụ của Dòng. Ngài qua đời năm 1230.  

Comments are closed.