Vị Thánh kính ngày 26 tháng 10

0

CEDD, Giám mục  – Alfred the Great, Vua

Cedd làm Giám mục thành East Saxons và là anh của Chad Lichfield (kính ngày 2 tháng 3). Ngài được thụ huấn với Aidan ở Lindisfarne, làm thày ở đó và được thụ phong linh mục. Cedd được bổ nhiệm làm Giám mục thành East Saxons ở Lindisfarne. Khi làm Giám mục, Ngài đã thành lập được hai đan viện ở trong giáo phận và một ở Bắc Yorkshire thuộc Lastingham năm 658. Ngay sau Công đồng Whitby năm 664 Ngài trong vai Vị trung gian giữa những người ủng hộ trường phái Roma về việc định ngày Phục sinh và những người thuộc trường phái Celtic. Ngài qua đời trong một nạn dịch ở Lastingham và được chôn cất ở đó ngày 26 tháng 10.

Trong ngày lễ hôm nay, Anh giáo cũng như Tân giáo ở Mỹ mừng lễ Alfred Cả (849-99) – Vua tại Wessex từ năm 871 và là một trong những nhà lãnh đạo Kitô giáo thành công nhất trong lịch sử Anh quốc. Ngài đẩy mạnh công cuộc canh tân và học hỏi trong Giáo hội và đã thành lập nhiều cộng đoàn tu kín.

Comments are closed.