Vị Thánh kính ngày 24/11

0

THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

Là Linh mục triều và là một trong số 117 vị tử đạo Việt Nam được phong thánh năm 1988, thánh Anrê Dũng Lạc cũng là một trong số những tín hữu đầu tiên của Hội Thánh, tính từ khi Tin Mừng được rao loan trên đất Việt Nam vào năm 1533 cho đến khi các linh mục dòng Tên thành lập hội truyền giáo đầu tiên ở Ðà Nẵng.

Cuộc bách hại người Công giáo vào năm 1698 và 3 cuộc bách hại xảy ra trong thế kỷ XVIII và cuộc bách hại vào thế kỉ XIX đã khiến cho khoảng 130.000 tín hữu tử đạo. Thời kỳ thảm khốc này kéo dài trong suốt 50 năm, mãi cho đến khi quân đội Pháp tràn vào lãnh thổ Việt Nam (năm 1833) mới chấm dứt.

117 thánh tử đạo Việt Nam (chủ yếu là do bị trảm quyết) đã được tôn phong hiển thánh. Lễ kính các ngài được ghi trong lịch phụng vụ chung của Giáo Hội.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.

phone-icon