Vi hành

0
Ông Vua nào thương dân và thương nước
Mới giả dạng thường dân để vi hành
Đi mới biết mọi nỗi khổ dân mình
Nghe báo cáo làm sao mà đúng thật
     Có mấy Quan không hối lộ, mua chuộc
     Với bề trên thì khúm núm, lạy quỳ
     Với bề dưới thì hống hách, lăm le
     Muốn yên thân, dân đành lòng đút lót
Ngày xưa vậy, ngày nay đâu có khác
Các Vua Quan nay “khôn khéo” hơn nhiều
Các thủ đoạn và mánh khóe “cao siêu”
Họ được che bằng siêu dù, siêu lọng
     Dân có biết cũng cắn răng, câm họng
     Dám ho he là bị “sờ gáy” ngay
     Trời thì cao, đất thì dày, “bó tay”!
     Ý dân đúng cũng sai tuốt tuồn tuột
Dân đã khổ lại càng thêm cơ cực
Cổ thì ngắn, miệng thì nhỏ, kêu ai?
Kêu chẳng thấu, đời dân đen khổ hoài
Cho đến chết mà vẫn chưa hết khổ
     Đời đã vậy, đạo cũng chẳng hơn thế
     Người có chức, kẻ có tiền vẫn hơn
     Đi đến đâu cũng đều được suy tôn
     Dân nghèo chết chẳng ai thèm để ý
Đức Giêsu dị biệt mà chí lý
Ngài chăm lo cho đám dân tội tình
Không ngại khó mà đích thân vi hành
Rảo bước đi vào hang cùng ngõ hẻm
     Nói và làm, cả hai đều trọn vẹn
     Tha tội nhân, cứu vớt kẻ khốn cùng
     Kẻ xấu nhất vẫn được Ngài ngồi chung
     Không một ai bị Ngài từ chối giúp
Giêsu ơi! Xin Ngài mau đến gấp
Đòi công lý cho bao kẻ mọn hèn
Vì nghèo khổ mà họ bị lãng quên
Bị áp bức, bị chà đạp nhân phẩm
     Đời phe cánh, sao đạo cũng phe cánh?
     Lạy Ngôi Hai, xin mau đến minh oan
     Đừng để cho “kẻ cả” mãi lộng hành
     Xin lắng nghe, lạy Chúa Trời thương xót!
 
TRẦM THIÊN THU
Mùa Vọng – 2012

Comments are closed.