Tài liệu huấn luyện Tông đồ Đội trưởng – Bài 4

0

TÊN ĐI VÀ KHU HIU CÁC NGÀNH

TRONG SINH HAT THIU NHI THÁNH TH


 I. NGÀNH ẤU (Tên các Thiên Thần, các Thánh Trẻ)

 1. Gabriel – Truyền Tin!
 2. Micae – Chiến Thắng!
 3. Kêrubim – Sốt Mến!
 4. Sêraphim – Mến Chúa!
 5. Rafael – Yêu Người!
 6. Uriel – Chiếu Sáng!
 7. Jofiel – Xinh Tươi! (Đọc là Giô-phi-en)
 8. Zadkiel – Công Chính! (Đọc là Giát-ki-en)
 9. Chamael – Trung Kiên! (Đọc là Ka-ma-en)
 10. Jophkiel – Thanh Sạch! (Đọc là Giốp-ki-en)
 11. Savio – Vui Tươi
 12. Teresa – Ðơn Sơ


II. 
NGÀNH THIẾU
 (Tên CTTTVN, các Thánh trongTân Ước)

 1. Dũng Lạc – Tận Hiến!
 2. Bảo Tịnh – Gương Mẫu!
 3. Micae Hy – Trung Tín!
 4. Anê Thành – Trung Trinh!
 5. Tôma Thiện – Hào Hùng!
 6. Emmanuel Phụng – Quảng Đại!
 7. Veronica – Mến Chúa .
 8. Phêrô Khoa – An Vui!
 9. Matthêu Gẫm – Bác Ái!
 10. Phêrô Thi – Hiền Hoà!
 11. Matta – Phục Vụ
 12. Goretti – Trong Trắng


III.
 NGÀNH NGHĨA
(Tên các Thánh Ðịa)

 1. Galilêa – Truyền Giáo!
 2. Nazareth- Khiêm Nhường!
 3. Naim – Tạ Ơn!
 4. Jêricô – Yêu Thương!
 5. Cana- Có Chúa!
 6. Golgotha- Hiến Thân!
 7. Jordan – Vui Mừng!
 8. Tabor – Vững Tin!
 9. Sinai – Tiến!
 10. Damas – Bừng Sáng!


IV. NGÀNH HIỆP SĨ 
(tên 12 Tông Đồ):

 1. Simon (Phêrô): Trung Tín
 2. Anrê: Can Đảm
 3. Giacôbê Tiền (Dêbêđê): Trung Thành
 4. Gioan: Yêu Thương
 5. Philiphê: Cương Quyết
 6. Nathanaen (Batôlômêô): Công Chính
 7. Tôma: Tuyên Tín
 8. Matthêu: Hiên Ngang
 9. Giacôbê Hậu (Anphê): Vững Tin
 10. Giuđa (Tađêô):Trung Thành
 11. Simon (Nhiệt thành): Nhiệt Thành
 12. Matthias (thay thế Giuđa Itcariốt): Trung Kiên


V.  
TÊN ĐI CÁC THÁNH T ĐO VIT NAM

A. Các Linh Mục:

 1. Gioan Đạt – Trung Kiên – 28/10
 2. Phêrô Tùy – Anh Dũng – 11/10
 3. Giacôbê Năm – Nhân Ái – 12/8
 4. Vinh Sơn Điểm – Hiếu Trung – 24/11
 5. Phêrô Khoa – An vui – 24/11
 6. Anrê Dũng (Lạc) – Can Đảm – 12/12
 7. Phêrô Thi – Hiền Hòa – 12/12
 8. Phaolô Khoan – Hào Hùng – 28/4
 9. Luca Loan – Thánh Thiện – 5/6
 10. Giuse Nghi – Nhân Ái – 8/11
 11. Phaolô Ngân – Đơn Sơ – 8/11
 12. Martinô Thịnh – Vâng Lời – 8/11
 13. Vinh Sơn Yên – Trung Kiên – 30/6
 14. Đaminh Hạnh – Vui Tươi – 1/8
 15. Phêrô Tự – Trung Thành – 5/10
 16. Tôma Dụ – Nhân Đức – 26/11
 17. Đaminh Xuyên – Khó Nghèo – 26/11
 18. Giuse Hiển – Hiên Ngang – 9/5
 19. Đaminh Trạch – Tiết Độ – 18/9
 20. Đaminh Tước – Anh Dũng – 2/4
 21. Giuse Viên – Cương Quyết – 21/8
 22. Bênađô Duệ – Vui Tươi – 1/8
 23. Phêrô Tuần – Đơn Sơ – 15/7
 24. Emmanuel Triệu – Nghèo Khó – 17/9
 25. Philipphê Minh – Nhân Ái – 3/7
 26. Vinh Sơn Liêm – Nhiệt Thành – 7/11
 27. Phêrô Khanh – Nhân Ái – 12/6
 28. Phaolô Tịnh – Trung Thành – 6/4
 29. Laurensô Hưởng – Bác Ái – 13/2
 30. Phaolô Lộc – Hiên Ngang – 13/2
 31. Phêrô Quý – Hiên Ngang – 31/7
 32. Phêrô Lựu – Trung Thành – 7/4
 33. Gioan Hoan – Can Đảm – 26/5
 34. Đaminh Mậu – Hiếu Trung – 5/11
 35. Đaminh Cẩm – Nhân Ái – 11/3
 36. Tôma Khuông – Cương Quyết – 30/1
 37. Giuse Tuần – Vâng Lời – 30/4


B. 
Các Giáo Dân

 1. Phaolô Bường – Đức Độ – 23/10
 2. Giuse Cảnh – Hiên Ngang – 5/9
 3. Gioan Baotixita Cỏn – Hăng Say – 8/11
 4. Phêrô Dũng – Cương Quyết – 6/6
 5. Phaolô Dương – Anh Dũng – 3/6
 6. Phêrô Đa – Đạo Đức – 17/6
 7. Đaminh Đạt – Vâng Lời – 18/7
 8. Vinh Sơn Dương – Hào Hùng – 6/6
 9. Tôma Đệ – Hiên Ngang – 19/12
 10. Antôn Đích – Trung Kiên – 12/8
 11. Matthêu Gẫm – Bác Ái – 11/5
 12. Phaolô Hạnh – Nhân Ái – 27/5
 13. Simon Hòa – Anh Dũng – 12/12
 14. Augustinô Huy – Hiếu Trung – 12/6
 15. Đaminh Huyện – Đơn Sơ – 5/6
 16. Đaminh Khảm- Vui Tươi – 13/1
 17. Đaminh Mạo – Anh Dũng – 16/6
 18. Laurensô Ngôn – Anh Hùng – 22/5
 19. Đaminh Nguyên – Hiếu Trung – 16/6
 20. Đaminh Nhi – Can Đảm – 16/6
 21. Đaminh Ninh – Cương Quyết – 2/6
 22. Emmanuel Phụng – Hiên Ngang – 30/7
 23. Antôn Quỳnh – Hy Sinh – 10/7
 24. Giuse Tả – Anh Dũng – 13/1
 25. Anê Thành – Trung Trinh – 12/7
 26. Nicôla Thể – Kiên Tâm – 13/6
 27. Augustinô Mới – Cương Quyết – 19/12
 28. Giuse Thị – Vui Tươi – 24/10
 29. Luca Thìn – Can Đảm – 13/1
 30. Micae Hy – Trung Tín – 22/5
 31. Martinô Thọ – Nhân Ái – 8/11
 32. Anrê Thông – Nhân Ái – 15/7
 33. Phêrô Thuần – Nhiệt Thành – 6/6
 34. Micae Mỹ – Gương Mẫu – 12/8
 35. Đaminh Toái – Can Đảm – 5/6
 36. Anrê Trông – Kiên Trì – 28/11
 37. Phanxicô Trung – Nhân Ái – 6/10
 38. Giuse Tuân – Đạo Đức – 7/1
 39. Giuse Túc – Trung Thành – 1/6
 40. Anrê Tường – Can Đảm – 16/6
 41. Vinh Sơn Tường – Trung Kiên – 16/6
 42. Stephanô Vinh – Nhiệt Thành – 19/12


C.
Các Thầy Giảng

 1. Phanxicô Xaviê Cần – Thánh Thiện – 20/11
 2. Phêrô Đường – Can Đảm – 18/12
 3. Phaolô Mỹ – Cương Quyết – 18/12
 4. Phêrô Truật – Hào Hùng – 18/12
 5. Gioan Baotixita Thành – Vui tươi – 28/4
 6. Phêrô Hiếu – Trung Thành – 28/4
 7. Phêrô Tự – Trung Kiên – 10/7
 8. Giuse Uyển – Kiên Trì – 4/7
 9. Phanxicô Xaviê Mậu – Nhiệt Thành – 19/12
 10. Đaminh Úy – Can Đảm – 19/12
 11. Tôma Tóan – Cương Quyết – 27/6
 12. Phanxicô Chiểu – Khiêm Nhường – 26/6
 13. Phêrô Vân – Đơn Sơ – 25/5
 14. Giuse Khang – Cương Quyết – 1/11
 15. Giuse Lựu – Anh Dũng – 2/5
 16. Matthêô Đắc – Hiên Ngang – 26/5
 17. Tôma Thiện – Hào Hùng – 21/9 (chủng sinh)


D. 
Các Giám Mục và Linh Mục Thừa Sai

 1. Giuse Hiền – Vui Tươi – 24/7
 2. Inhaxiô Hy – Hào Hùng – 21/7 (Giám Mục tử đạo)
 3. Đaminh Xuân – Nhân Ái – 26/6 (Giám Mục tử đạo)
 4. Phanxicô Tế – Anh Dũng – 22/1
 5. Matthêô Anphongsô Đậu – Hiên Ngang – 22/1
 6. Henricô Gia – Nhiệt Thành – 7/11
 7. Phêrô Bình – Hiếu Trung – 1/11
 8. Hiêrônimô Liêm – Can Đảm – 1/11 (Giám Mục tử đạo)
 9. Valentinô Vinh – Anh Dũng – 1/11 (Giám Mục tử đạo)
 10. Phanxicô Kính – Hào Hùng – 17/10
 11. Giuse Du – Cương Quyết – 30/11
 12. Gioan Tân – Đơn Sơ – 20/9
 13. Phanxicô Phan – Nhân Ái – 21/9
 14. Phêrô Cao – Vui Tươi – 24/11 (Giám Mục tử đạo)
 15. Augustinô Đông – Nhân Ái – 1/5
 16. Gioan Hương – Hào Hùng – 1/5
 17. Stephanô Thể – Nhiệt Thành – 14/11 (Giám Mục tử đạo)
 18. Phêrô Phanxicô Bắc – Nhân Ái – 3/11
 19. Gioan Ven – Can Đảm – 2/2
 20. Giuse An – Vâng Lời – 20/7 (Giám Mục tử đạo)
 21. Giuse Xuyên – Đơn Sơ – 28/8 (Giám Mục tử đạo)


 

Trích từ tài liệu Huấn luyện của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam 

 

Comments are closed.