Ánh sáng ngàn đời

0

Chúa là ánh sáng ngàn đời
Mang ơn cứu độ cho người lầm than,
Là thành vững chắc an toàn,
Lũy đồn bảo vệ tôi còn hãi sao!

Ác nhân dầu có xông vào
Ăn tươi nuốt sống cấu cào thân tôi
Ngờ đâu Chúa cản ngăn rồi
Gươm thù địch gẫy làm đôi, té nhào.

Đạo quân vây đánh chẳng sao
Cậy tin nơi Chúa còn đâu hãi gì.
Dù ra trận chiến lâm nguy,
Cánh tay hùng mạnh Chúa thì đỡ nâng.

Vì rằng, những ước cùng mong,
Ngày đêm phục vụ ở trong đền Ngài.
Được chiêm ngắm Đấng Thiên Sai
Say mê phước lộc trước đài cao sang

Nếu con lỡ bước xa đàng
Tai ương ập xuống đa mang trên mình
Thì đây có Chúa đồng hành
Ngài luôn che chở khỏi nanh vuốt tà.

Dấu con thật kín trong nhà
Đưa con lên tận đỉnh đà gác cao
Địch quân dù có xông vào
Ngẩng đầu đắc ý còn nào sợ chi,

Vì tin, có Chúa độ trì,
Giữ gìn khỏi kẻ gian phi rình chờ
Dâng lên điệu khúc tình thơ
Vang lừng nhã nhạc đàn tơ chúc mừng

Tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng
Cứu con thoát khỏi đai vòng hiểm nguy. 

Trước nhan Thánh Chúa niệm suy
Say mê tìm kiếm được thì mới yên
Cúi xin nghe tiếng mọn hèn,
Thương tình đáp lại chớ quên nhận lời

Hướng nhìn lên Chúa không ngơi,
Xin đừng ẩn mặt cho tươi mát lòng.
Một niềm tín thác cậy trông
Cho con khỏi luống công đợi chờ,

Chúa ơi, đừng lỡ làm ngơ
Ra tay cứu thoát khỏi cơn khốn cùng
Chính Ngài là Đấng tín trung
Một niềm phó thác con không lo gì

Dầu cha mẹ có bỏ con thì
Hãy còn có Chúa dẫn đi an toàn
Nếu mà chước độc mưu toan
Gương mặt sát khí hầm hầm như điên

Nhưng bàn tay Chúa dẫn lên
Hưởng ân lộc thánh khuôn viên đền Ngài.
Trong niềm đất hứa vui say
Miệng con ca hát đêm ngày không ngơi…

Sr. Gabriel Mai
(Suy niệm từ Tv 26)

 

Comments are closed.