Suy niệm với Mẹ – Ngày 25.02

0

Thứ Ba 25/02/2014

Mc 9, 30-37


“Kẻ đứng đầu phải là người
phục vụ anh em mình” (Mc 9,35)

Như Mẹ: Khi chứng kiến lòng tham quyền lực, danh lợi và địa vị nơi các môn đệ, Chúa Giêsu dạy dỗ và mời gọi các ông noi theo gương Người, trở thành đầy tớ khiêm hạ, phục vụ mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, như các môn đệ xưa kia, chúng con cũng ham thích trở thành người lãnh đạo, đức cao vọng trọng, được mọi người kính nể hơn là đi phục vụ người khác. Chúng con đang sống trong một xã hội duy vật chất như hiện nay thì sống theo lời Chúa dạy xưa kia là cả một thách đố lớn cho chúng con. Xin Chúa làm cho chúng con biết phục vụ trong khiêm hạ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để phục vụ Chúa và tha nhân.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.