Nghi thức thống hối và hòa giải do ĐTC Phanxicô chủ sự tại Đền thờ thánh Phêrô

0

NGHI THỨC THỐNG HỐI
VÀ HÒA GIẢI NHIỀU HỐI NHÂN
VỚI VIỆC XƯNG TỘI RIÊNG
VÀ THA TỘI RIÊNG TỪNG CÁ NHÂN

DO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHỦ SỰ
Tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican
Ngày 13 tháng 03 năm 2015

NGHI THỨC KHAI MẠC

Hát : Attende, Domine

CA ĐOÀN VÀ CỘNG ĐOÀN :

Đ/. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xin xót thương, vì chúng con đã phạm tới Ngài.

1. Lạy Chúa, là Vua cao cả, là Đấng Cứu Chuộc, chúng con hướng lên Chúa các con mắt thấm lệ của chúng con : Lạy Đức Kitô, xin hãy nghe lời cầu nguyện của những kẻ đang cầu khẩn Ngài.

Đ/. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xin xót thương, vì chúng con đã phạm tới Ngài.

2.` Lạy Đấng là Cánh Tay Phải của Chúa Cha, là Đá Tảng góc tường, là con đường đưa tới ơn cứu rỗi, là cửa thiên đàng, xin tẩy rửa các vết nhơ tội lỗi chúng con.

Đ/. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xin xót thương, vì chúng con đã phạm tới Ngài.

3. Lạy Thiên Chúa, chúng con nài xin uy linh Chúa, xin hãy lấy tai thánh thiện của Chúa, mà lắng nghe các lời chúng con rên xiết : xin vui lòng tha thứ các tội của chúng con.

Đ/. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xin xót thương, vì chúng con đã phạm tới Ngài.

4. Chúng con xưng thú với Chúa các tội đã phạm : với cõi lòng thống hối ăn năn, chúng con bày tỏ những điều bí ẩn : Lạy Đấng Cứu Độ, xin lượng nhân từ tha thứ các tội của chúng con.

Đ/. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xin xót thương, vì chúng con đã phạm tới Ngài.

5. Đấng Vô Tội bị bắt, nhưng Ngài không chống cự khi bị dẫn đi, Ngài đã bị lên án vì các chứng gian vô đạo : Lạy Đức Kitô, xin hãy giữ gìn những kẻ Chúa cứu chuộc.

Đ/. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xin xót thương, vì chúng con đã phạm tới Ngài.

(dịch từ Thánh Thi Ad te Rex summe, Redémptor).

LỜI CHÀO

Đức Thánh Cha : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Đáp : Amen.

– Nguyện xin ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ chúng ta, ở cùng tất cả Anh Chị Em.

Đáp : Và ở cùng Cha.

Đức Thánh Cha :

Anh Chị Em thân mến,
Thiên Chúa còn kêu gọi chúng ta một lần nữa tới việc trở về : chúng ta hãy cầu nguyện để lãnh nhận được ơn sống đời sống mới trong Đức Kitô, là Chúa.

Tất cả thinh lặng hồi tâm trong giây lát để cầu nguyện riêng.

ĐỨC THÁNH CHA :

Lạy Cha giầu lòng từ bi thương xót
và là Thiên Chúa của mọi điều an ủi, Chúa không muốn sự chết,
nhưng muốn việc trở lại của các tội nhân, xin cứu giúp dân của Chúa, để họ trở về với Chúa và được sống.
Xin ban cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và xưng thú các tội của chúng con; xin làm cho chúng con có tấm lòng biết ơn trước ơn tha thứ của Chúa, làm chứng cho chân lý của Chúa trong sự thật và tiến bước trong tất cả và luôn mãi, trong sự hiệp nhất với Đức Kitô Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển tới muôn đời.

Đ/. Amen.

CỬ HÀNH LỜI CHÚA

Bài đọc I
Chúng ta chết đi vì tội, chúng ta được cứu rỗi nhờ ân sủng

Bài trích thư của thánh Phaolô Tông đồ cử tín hữu Ephêsô 2, 4-10

Anh em thân mến,

4. Nhưng Thiên Chúa giầu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, 5. nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! 6. Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô trên cõi trời. 7. Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. 8. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ : đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; 9. cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. 10. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

Đ/. Tạ ơn Chúa.

THÁNH VỊNH ĐÁP CA Tv 50

Thừa tác viên hát Thánh Vịnh :

Đ/. Lạy Chúa, xin rửa con, thì con sẽ trắng hơn tuyết.

Cộng đoàn đáp :

Đ/. Lạy Chúa, xin rửa con, thì con sẽ trắng hơn tuyết.

Đ/. Lạy Chúa, xin rửa con, thì con sẽ trắng hơn tuyết.

1. Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lòng hải hà xóa tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Đ/.

2. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Đ/.

3. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tế lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận. Đ/.

HÁT TRƯỚC PHÚC ÂM

Xướng viên và cộng đoàn: Vinh danh và ngợi khen Chúa, lạy Đức Kitô! 

Ca đoàn : Ta là ánh sáng thế gian, Chúa nói, ai theo Ta sẽ có ánh sáng ban sự sống. 

Cộng đoàn : Vinh danh và ngợi khen Chúa, lạy Đức Kitô! 

PHÚC ÂM

Tội của bà thật rất nhiều nhưng đã được tha thứ,
bởi vì bà đã yêu mến nhiều.

Phó tế : Chúa ở cùng Anh Chị Em.

Đ/. Và ở cùng Thày.

+ Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca 7, 36-50

Đ/. Lạy Chúa Kitô, vinh danh Chúa.

36. Có người thuộc nhóm Pharisiêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisiêu ấy và vào bàn ăn. 37. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisiêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38. Chị đứng đàng sau, sát chân Ngưởi mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. 39. Thấy vậy, ông Pharisiêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi!”. 40. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông : “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!”. Ông ấy thưa : “Dạ, xin Thày cứ nói.” 41. Đức Giêsu nói : “Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” 43. Ông Simon đáp : “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giêsu bảo : “Ông xét đúng lăm.” 44. Rồi Chúa quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon : “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông : nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình, mà lau. 45. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46. Dầu oliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy, thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47. Vì thế, tôi nói cho ôgng hay : tội của chị ấy rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít, thì yêu mến ít”. 48. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ : “Tội của chị đã được tha rồi”. 49. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng : “Ông này là ai mà lại tha được tội?” 50. Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ : “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

Đó là Lời Chúa.

Đ/. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

– GIẢNG

XÉT MÌNH

Thinh lặng lâu giờ để xét mình.

NGHI THỨC HÒA GIẢI

Các Cha giải tội và các linh mục khác được chỉ định đến các tòa giải tội đã được chuẩn bị sẵn.

XƯNG THÚ CHUNG CÁC TỘI

Đức Thánh Cha : Tin tưởng vào lòng từ bi xót thương của Thiên Chúa, Cha của chúng ta, chúng ta hãy nhìn nhận và xưng thú các tội của chúng ta. 

Phó tế : Chúng ta cùng quỳ xuống. 

Đức Thánh Cha và Cộng đoàn :

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng,
và cùng Anh Chị Em, Tôi đã phạm tội nhiều
trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót,
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lội tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Phó tế : Chúng ta hãy đứng lên. 

Đức Thánh Cha : Chúng ta hãy hướng lời cầu nguyện của chúng ta lên Đức Kitô mục tử nhân lành, Ngài đi tìm con chiên bị lạc và vui mừng dẫn nó về chuồng chiên. 

Ca viên :  Lạy Chúa, trong lòng từ bi thương xót của Chúa, xin nhận lấy chúng con.

Phó tế Cộng đoàn lặp lại : Lạy Chúa, trong lòng từ bi thương xót của Chúa, xin nhận lấy chúng con. 

– Lạy Chúa Giêsu, thày thuốc chữa trị xác hồn, xin hãy chữa lành các vết thương của chúng con, xin luôn nâng đỡ chúng con với sứ mạnh của tinh thần của Chúa. Đ/.

– Xin Chúa hãy lột trần khỏi chúng con sự hư nát của con người cũ trong chúng con và mặc cho chúng con người mới. Đ/.

– Xin thương đề nhờ việc thống hối này, chúng con luôn gắn bó hơn với con người của Chúa để đạt tới vinh quang phục sinh. Đ/.

– Lạy Đức Maria, là nơi ẩn náu của các tội nhân, xin bầu cử cho chúng con. Và ban cho chúng con ơn thứ tha và bình an. Đ/.

– Chúa là Đấng tha thứ cho người phụ nữ có tội, xin đừng để lòng từ bi thương xót của Chúa xa lìa chúng con. Đ/.

– Chúa là Đấng vác trên vai chiên con bị thất lạc, xin hãy lấy lòng tốt mà tiếp nhận chúng con là những kẻ có tội. Đ/.

– Chúa là Đấng đã hứa phúc thiên đàng cho người trộm lành biết ăn năn thống hối, xin một ngày kia, cũng đón nhận chúng con vào trong niềm vui mừng hân hoan của nước Chúa. Đ/.

– Chúa là Đấng đã chết và sống lại vì chúng con, xin làm cho chúng con được tham dự vào các hiệu quả của cuộc Phục Sinh của Chúa. Đ/.

KINH LẠY CHA

Đức Thánh Cha : Vậy giờ đây với tinh thần Phúc Âm, chúng ta hãy làm hòa với nhau. giữa chúng ta và hãy lấy lòng tin mà cầu xin Thiên Chúa Cha để lãnh được ơn tha thứ tội lỗi của chúng ta.

Đức Thánh Cha và Cộng đoàn :

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Đức Thánh Cha :

Lạy Thiên Chúa, trong các Bí Tích của Chúa, Thiên Chúa Cha đã đặt thuốc chữa trị sự yếu đuối của chúng con, xin làm cho chúng con biết tiếp nhận với niềm vui các hiệu quả của ơn cứu chuộc và biểu lộ các ơn đó ra trong việc canh tân đời sống. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đ/. Amen.

XƯNG TỘI VÀ THA TỘI RIÊNG CÁ NHÂN

Trong lúc cộng đoàn đi xưng tội, có thể thay đổi bằng việc giữ thinh lặng và hát thánh ca.

TẠ ƠN

Đức Thánh Cha :

Anh Chị Em thân mến,
Sau khi đã cảm nghiệm được lòng nhân ái và sự dịu hiền của tình yêu từ Thiên Chúa cho chúng ta trong Bí tích thống hối, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng ta và chúng ta hãy canh tân quyết định luôn sẵn sàng sống trong hy vọng nơi chúng ta.

THÁNH CA TẠ ƠN

Ca đoàn và cộng đoàn : Tv 88, 2

Đ/. Con sẽ ca khen lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

Ca đoàn :

1. Con sẽ ca ngợi tình yêu của Chúa đến muôn đời, con sẽ loan báo ơn thứ tha của Chúa cho mọi người. Đ/.

2. Lòng từ bi thương xót của Chúa luôn cứu độ chúng con : Lạy Chúa, ai nhìn thấy chúng con từ trên cao, như Chúa? Đ/.

3. Trời là của Chúa, đất là của Chúa; Chúa dựng nên tất cả những gì đang hiện hữu. Đ/.

4. Phúc cho ai ở gần Chúa. Nhân danh Chúa họ sẽ tìm được ánh sáng. Đ/.

CẦU NGUYỆN KẾT THÚC TẠ ƠN

Đức Thánh Cha :

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa giầu lòng từ bi và hay thứ tha,
Chúa đã muốn nhận lấy bản tính con người của chúng con để nâng đỡ chúng con trong những cơn thử thách của cuộc đời,
qua gương khiêm nhường và kiên nhẫn của Chúa,
Xin Chúa giúp chúng con giữ lấy các ơn huệ từ cuộc cứu chuộc của Chúa và nhờ việc thống hối chân chân thành,
Chúa làm cho chúng con đứng dậy khỏi các cảnh sa ngã của chúng con.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đ/. Amen.

NGHI THỨC KẾT THÚC

Đức Thánh Cha : Chúa ở cùng Anh Chị Em. 

Đ/. Và ở cùng Cha.

Phó tế : Chúng ta hãy cúi đầu lãnh nhận phép lành. 

Đức Thánh Cha :

Xin Chúa hướng dẫn con tim của Anh Chị Em trong tình yêu của Thiên Chúa và trong sự nhẫn nại của Đức Kitô.

Đ/. Amen.

Chớ gì Anh Chị Em có thể tiến bước lên trong cuộc sống mới và trong mọi sự, biết làm đẹp lòng Chúa.

Đ/. Amen.

Và xin Phép lành của Thiên Chúa toàn năng, là Cha + và Con và Thánh + Thần, xuống trên Anh Chị Em và ở cùng Anh Chị Em luôn mãi.

Đ/. Amen.

Phó tế : Chúa đã tha thứ cho Anh Chị Em. Anh Chị Em hãy ra đi bằng an.

Đ/. Tạ ơn Chúa.

BÀI CA KÍNH ĐỨC MARIA

Ave, Regina Caelorum

Ca đoàn và cộng đoàn :

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.
Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên tòa Chúa Kitô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

(Ave , Regína caelorum, Ave Dómina Angelórum :
Salve, Radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta;
Gaude, Virgo gloriósa, super omnes speciósa;
Vale, o valde decóra, et pro nobis Christum exóra).

————————–

 MẪU XÉT MÌNH TRƯỚC KHI XƯNG TỘI

1. Tôi có đi xưng tội với một lòng ao ước chân thành để được thanh luyện, để trở về, canh tân đời sống và nên bạn nghĩa thiết hơn với Thiên Chúa, không? hay tôi coi đó như là một gánh nặng, mà vì thế họa hoằn tôi mới sẵn sàng thực hiện việc này?

2. Tôi đã quên, hoặc, cố tình che giấu các tội trọng trong dịp xưng tội lần trước hoặc trong những lần xưng tội trước đây?

3. Tôi đã làm việc đền tội mà Cha giải tội đã ra cho tôi, chưa? Tôi đã đền bù các lỗi lầm mà tôi đã gây ra chưa? Tôi có cố gắng đem ra thực hiện các quyết định được đề ra để sửa trị đời sống của tôi theo Phúc Âm?

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, mỗi người xét mình.

I. Chúa nói : “Con hãy yêu mến Thiên Chúa của con hết lòng con”.

1. Con tim của tôi có thực sự hướng về Thiên Chúa không; tôi có thể nói là tôi yêu mến Thiên Chúa thực sự, trên hết mọi sự và với tình yêu của một người con, trong việc trung thành giữ các giới răn của Ngài không? Tôi có để cho mình bị nhào lộn với các sự vật trần thế chóng qua không? Và ý hướng hành động của tôi có luôn ngay thẳng không?

2. Đức tin của tôi vào Thiên Chúa có vững vàng không? Chúa là Đấng, mà trong Con của Ngài, đã ngỏ lời của Ngài với chúng ta? Tôi có chấp nhận hoàn toàn vào giáo huấn của Giáo Hội không? Tôi có lưu tâm tới việc huấn luyện Kitô của tôi, qua việc lắng nghe Lời của Thiên Chúa, tham dự vào các buổi học giáo lý, tránh xa tất cả những điều có thể lừa dối đức tin của tôi? Tôi có luôn luôn tuyên xưng đức tin của tôi vào Thiên Chúa và nơi Giáo Hội với sự can đảm và không sợ hãi không? Tôi có lo biểu lộ tôi là người Kitô trong đời sống riêng tư và công cộng của tôi không?

3. Tôi có cầu nguyện ban sáng và ban chiều không? Và lời cầu nguyện của tôi có thực sự là cuộc nói chuyện với Thiên Chúa, như con tim với con tim, hoặc đó chỉ là việc thực hành đạo đức trống rỗng bên ngoài? Tôi có biết dâng lên Thiên Chúa các mối lo nghĩ bận tâm của tôi, các niềm vui và các đau khổ của tôi không? Tôi có tin tưởng nhớ đến Ngài cả trong những con cám dỗ không?

4. Tôi có tôn kính và yêu mến danh thánh của Thiên Chúa, hoặc tôi đã xúc phạm tới danh thánh đó với những lời chửi rủa, thề gian thề dối, với việc kêu tên Ngài vô cớ? Tôi có bất kính với Đức Mẹ và các Thánh không?

5. Tôi có thánh hóa Ngày của Chúa và các Lễ của Giáo Hội không, với việc tham dự cách tích cực, chú ý và đạo đức, vào các buổi cử hành phụng vụ, và nhất là Thánh Lễ không? Tôi có tránh làm việc không cần thiết trong các Ngày Lễ không? Tôi có giữ luật buộc xưng tội một năm ít là một lần không và có rước lễ trong Mùa Phục Sinh không?

6. Tôi có tôn thờ những “loại thần thánh khác” không? Nghĩa là các cách biểu lộ hoặc các sự vật mà tôi lưu tâm tới hoặc những vật mà tôi đặt tín thác vào chúng hơn là vào Thiên Chúa, thí dụ, của cải giầu sang, mê tín dị đoan, lên đồng bóng và các hình thức khác tương tự?

II. Chúa nói : “Các con hãy yêu mến nhau, như Cha đã yêu các con”.

1. Tôi có thực sự yêu mến tha nhân không, hoặc tôi lại lợi dụng anh chị em của tôi, dùng họ vào các mối lợi của tôi và đối xử với họ theo cách mà chính tôi cũng không muốn bị đối xử như thế ? Tôi có gây nên gương mù gương xấu bằng lời nói và các hành động của tôi không?

2. Trong gia đình của tôi, tôi có kiên nhẫn và với tình yêu chân thực đóng góp vào việc ích lợi chung và vào cuộc sống thanh thản của người khác không?

Với từng thành phần trong gia đình :

Với con cái. Tôi có vâng lời cha mẹ tôi không, tôi có kính trọng và làm vinh danh họ không? Tôi có trợ giúp họ trong các nhu cầu cần thiết về đàng thiêng liêng và vật chất không? Tôi có dấn thân tại trường học không? Tôi có kính trọng quyền bính không? Tôi có nêu gương tốt trong mọi hoàn cảnh không?

Với cha mẹ. Tôi có lo lắng giáo dục con cái theo tinh thần Kitô không? Tôi đã làm gương tốt cho chúng không? Tôi có nâng đỡ chúng và hướng dẫn chúng với quyền hành của tôi không?

– Với vợ chồng. Tôi có luôn trung thành trong tình cảm và hành động của tôi không? Tôi có biết thông cảm trong những giờ phút lo âu không?

3. Tôi có biết cho đi từ chính tôi, mà không sống cô lập ích kỷ với những ai nghèo túng hơn tôi không? Hoặc tôi có đối xử với tốt với người thân cận, đặc biệt với những người nghèo, yếu đuối, những người bị loại ra ngoài, những người di dân không?

4. Tôi có chú ý tới sứ mệnh được trao phó cho tôi không? Tôi có tham gia vào các công việc tông đồ và bác ái của Giáo Hội, vào các sáng kiến và vào đời sống của giáo xứ không? Tôi có cầu nguyện và đóng góp vào cho các nhu cầu của Giáo Hội và của thế giới không, thí dụ : cho việc nhất của Giáo Hội, cho việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, cho việc thiết lập hòa bình và công lý, không?

5. Tôi có lưu tâm tới thiện ích và sự thịnh vượng của cộng đoàn nhân loại, trong đó tôi đang sống hay tôi chỉ lưu tâm tới ích lợi riêng của tôi? Theo sức có thể, tôi có tham gia vào các sáng kiến hầu cổ võ công lý, nền luân lý công cộng, sự hài hòa, các việc gây phúc thiện, không? Tôi có thực hiện các bổn phận người công dân không? Tôi có trả thuế má đều đặn không?

6. Tôi có sống công bằng, dấn thân, lương thiện trong việc làm, có sẵn sàng muốn đóng góp việc phục vụ của tôi vào công ích không? Tôi có trả lương theo lẽ công bằng cho các công nhân và tất cả những người dưới quyền của tôi, không? Tôi có chu toàn các thỏa thuận và giữ trung thành với các lời hứa không?

7. Tôi có thể hiện với nhà cầm quyền chân chính, sự vâng lời và sự kính trọng đúng hợp không?

8. Nếu tôi có giữ nhiệm vụ nào hoặc thi hành công việc lãnh đạo nào, tôi có lo chỉ tìm đem lại ích lợi cho tôi hay tôi dấn thân lo cho ích lợi của người khác, với tinh thần phục vụ?

9. Tôi có sống sự thật và sự trung tín, hay tôi đã đem lại điều xấu cho người khác bằng các lời nói dối, các lời thóa mạ, xuyên tạc, các phán đoán quá chủ quan của tôi, và vi phạm các điều bí mật?

10. Tôi có xúc phạm tới sự sống và sự an toàn thế lý của người thân cận không? Tôi có làm tổn thương đến danh dự của họ, có làm thiệt hại của cải họ có, không? Tôi có gây ra hoặc khuyên thực hiện việc phá thai không? Tôi có nín thinh trong những hoàn cảnh mà trong đó tôi có thể khích lệ thực hiện điều lành không? Trong cuộc sống hôn nhân tôi có kính trọng giáo huấn của Giáo Hội với việc mở ra đón nhận sự sống và kính trọng sự sống không? Tôi có hành động chống lại sự toàn vẹn thể xác (thí dụ : làm mất khả năng sinh sản) không? Tôi có luôn luôn trung thành cả trong tâm trí của tôi không? Tôi có giữ lại trong tôi sự thù oán một ai không? Tôi có hay cãi lẫy sinh sự không? Tôi có nói những lời xỉ nhục và những lời nói xúc phạm, khi gây ra những cuộc xô xát và hận thù không? Tôi có cố tình phạm lỗi và ích kỷ không làm chứng về sự vô tội của người thân cận không? Khi lái xe, hoặc khi xử dụng các phương tiện giao thông khác tôi có để tôi và người khác rơi vào tình trạng nguy hiểm không?

11. Tôi có trộm cắp không? Tôi có ham muốn một cách bất chính của cải của người khác không? Tôi có làm thiệt hại về tiền của cuẩ tha nhân không? Tôi có đền bù những gì tôi đã lấy đi và tôi có đền bù lại các thiệt hại đã gây ra không?

12. Tôi đã có nhận các điều thiệt hại, sai lỗi, vậy tôi có sẵn sàng làm hòa và tha thứ vì tình yêu của Đức Kitô, hoặc giữ lại trong con tim của tôi sự ghét ghen và ước muốn trả thù?

III. Đức Kitô, Chúa nói : “Các con hãy nên trọn lành như Cha”

1. Đâu là hướng định nền tảng của đời sống của tôi? Tôi có lo lắng với niềm cậy trông về cuộc sống đời đời không? Tôi có tìm cách làm cho đời sống thiêng liêng của tôi được sống động bằng việc cầu nguyện, đọc và suy niệm lời của Thiên Chúa, bằng việc tham dự vào các bí tích, không? Tôi có thực hành việc hãm mình không? Tôi có sẵn sàng và nhất quyết dứt khoát với các tính xấu, làm cho lệ thuộc các tham muốn dục vọng và các hướng chiều về điều xấu không? Tôi có phản ứng vì các lý do ghen tị, tôi có làm chủ thói mê ăn uống của tôi không? Tôi có tự phụ và kiêu ngạo không; tôi có huênh hoang để nói quá về mình đến nỗi đi tới việc khinh thường người khác và coi mình hơn họ, không? Tôi có áp đặt nơi người khác ý muốn của tôi, làm chìm đi tự do của họ và coi thường các quyền lợi của họ, không?

2. Tôi đã dùng thời giờ, sức lực, và các ơn huệ mà tôi đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa như là “những nén bạc trong Phúc Âm” thế nào? Tôi có dùng tất cả các các phương tiện này để hằng ngày làm tăng trưởng thêm trong sự hoàn thiện của đời sống thiêng liêng của tôi và trong việc phục vụ người thân cận không? Tôi có sống thụ động hay lười biếng, không? Tôi đã dùng internet và các phương tiện truyền thông xã hội khác, thế nào?

3. Tôi có kiên nhẫn chấp nhận các đau khổ của đời sống trong tinh thần đức tin không? Tôi có tìm cách thực hành sự hãm mình, để làm hoàn tất điều còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô không? Tôi có giữ luật ăn chay và kiêng thịt không?

4. Tôi đã giữ thân xác của tôi trong trắng và thanh sạch theo bậc sống của tôi thế nào, khi nghĩ rằng đó là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được hướng tới cuộc sống lại và vinh quang sau này. Tôi có giữ gìn các giác quan của tôi và có tránh làm cho mình ra nhơ bẩn trong tinh thần và thân xác, với tư tưởng và các ước muốn xấu, bằng lời nói và các hành động bất xứng, không? Tôi có để mình đọc các bài sách báo, các bản văn, kịch trường, các cuộc giải trí ngược lại với sự lương thiện nhân bản và Kitô, không? Tôi có là gương xấu cho người khác với cách sống của tôi, không?

5. Tôi có hành động chống lại lương tâm của tôi không, vì sợ hãi hay vì giả hình?

6. Tôi có luôn tìm cách xử sự trong hết mọi tình huống theo sự tự do đích thực của con cái của Thiên Chúa và theo luật của Chúa Thánh Thần, hoặc tôi đã để tôi làm nô lệ các tham vọng của tôi?

7. Tôi có bỏ việc lành mà tôi có thể thực hiện không?

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng đặc trách các Buổi cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự, ngày 11-03-2015.)

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 12-03-2015.

Comments are closed.