Phải tránh dịp tội – CN XXVI TN năm B

0

Chúa ta gọi một em gần,

Đặt tay trên bé phán ra điều này:

Ai làm gương xấu trẻ đây,

Thà rằng buộc đá trẻ này buông sông.

Tay ông nên dịp tội ông,

Hãy đi chặt vất khỏi ông tay này,

Thà rằng còn một bàn tay,

Mà vào cõi sống phúc thay muôn đời,

Còn hơn có cả tay đôi,

Mà vào hỏa ngục khôn nguôi muôn năm.

Chân anh làm cớ tội anh,

Hãy đi chặt vất khỏi anh chân này,

Thà rằng chỉ một chân đây,

Mà vào cõi sống phúc thay muôn đời,

Còn hơn có cả chân đôi,

Mà vào lửa cháy muôn đời không ra.

Mắt anh làm cớ ngã sa,

Hãy đi móc mắt ném xa khỏi mình,

Thà rằng một mắt nơi mình,

Mà vào hưởng phúc thanh bình muôn năm,

Còn hơn hai mắt đủ lành,

Mà vào âm phủ nó hành muôn năm.

Muối là vật tốt cho ta,

Nó mà ra lạt giúp ta điều gì?

Chỉ còn vất bỏ lối đi,

Người ta chà đạp chẳng chi tiếc hoài.

Anh em giữ muối khỏi phai,

Muối lòng nhân ái yêu hoài lẫn nhau.

Lm. Tađêô Maria Đinh Tri Thức, CMC.

Comments are closed.