Anh em đong đấu nào – Suy niệm song ngữ 26.01

0

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày – song ngữ

scales (1)

 Thursday (January 26):  “The measure you give”

Scripture:  Mark 4:21-25

21 And he said to them, “Is a lamp brought in to be put under a bushel, or under a bed, and not on a stand? 22 For there is nothing hid, except to be made manifest; nor is anything secret, except to come to light. 23 If any man has ears to hear, let him hear.” 24 And he said to them, “Take heed what you hear; the measure you give will be the measure you get, and still more will be given you. 25 For to him who has will more be given; and from him who has not, even what he has will be taken away.”

Thứ Năm     26-1           Anh em đong đấu nào

Mc 4,21-25

21 Người nói với các ông: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng.23 Ai có tai nghe thì nghe! “24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”       

Meditation: What does the image of light and a lamp tell us about God’s kingdom? Lamps in the ancient world served a vital function, much like they do today. They enable people to see and work in the dark and to avoid stumbling. The Jews also understood “light” as an expression of the inner beauty, truth, and goodness of God. In his light we see light ( Psalm 36:9). His word is a lamp that guides our steps(Psalm 119:105). God’s grace not only illumines the darkness in our lives, but it also fills us with spiritual light, joy, and peace. 

Jesus used the image of a lamp to describe how his disciples are to live in the light of his truth and love. Just as natural light illumines the darkness and enables one to see visually, so the light of Christ shines in the hearts of believers and enables us to see the heavenly reality of God’s kingdom. In fact, our mission is to be light-bearers of Christ so that others may see the truth of the gospel and be freed from the blindness of sin and deception.

Jesus remarks that nothing can remain hidden or secret. We can try to hide things from others, from ourselves, and from God. How tempting to shut our eyes from the consequences of our sinful ways and bad habits, even when we know what those consequences are. And how tempting to hide them from others and even from God. But, nonetheless, everything is known to God who sees all. 

There is great freedom and joy for those who live in God’s light and who seek his truth. Those who listen to God and heed his voice will receive more from him; they will not lack what they need to live as Christ’s disciples, and they will shine as lights to those who hunger for God’s truth and wisdom. Do you know the joy and freedom of living in God’s light?

“Lord Jesus, you guide me by the light of your saving truth. Fill my heart and mind with your light and truth and free me from the blindness of sin and deception that I may see your ways clearly and understand your will for my life. May I radiate your light and truth to others in word and deed.”

 

Suy niệm: Hình ảnh ánh sáng và ngọn đèn nói với chúng ta điều gì về nước Thiên Chúa? Đèn trong thế giới cổ xưa đóng một vai trò rất quan trọng giống như ngày nay vậy. Chúng giúp người ta nhìn thấy và làm việc trong bóng tối và tránh bị trượt chân. Người Do thái cũng hiểu “ánh sáng” như một khái niệm về vẻ đẹp nội tâm, sự thật, và lòng nhân của Thiên Chúa. Trong ánh sáng của Người, chúng con được nhìn thấy ánh sáng (Tv 36,9). Lời Người là ngọn đèn soi cho con bước (Tv 119,105). Ơn sủng của Thiên Chúa không chỉ chiếu soi bóng tối trong cuộc đời chúng ta, mà còn lấp đầy chúng ta với ánh sáng, niềm vui, và bình an.

Ðức Giêsu dùng hình ảnh cái đèn để mô tả cách thức các môn đệ phải sống trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Người. Cũng như ánh sáng tự nhiên chiếu soi bóng tối và giúp người ta nhìn thấy, ánh sáng của Đức Kitô cũng soi sáng tâm hồn các tín hữu và giúp chúng ta nhìn thấy thực tại vĩnh cửu của nước Trời. Thật tế, sứ mệnh của chúng ta phải là người mang ánh sáng Đức Kitô để người khác có thể nhìn thấy chân lý Phúc âm và được giải thoát khỏi sự mù quáng của tội lỗi và sự lừa dối.

Ðức Giêsu lưu ý rằng không có gì có thể che giấu. Chúng ta có thể cố gắng che giấu người khác, bản thân, và Thiên Chúa nhiều điều. Sự cám dỗ hấp dẫn đến nỗi che mắt chúng ta không nhìn thấy những hậu quả của những con đường tội lỗi và những thói quen xấu xa, thậm chí khi chúng ta biết rõ những hậu quả kia là gì. Chúng hấp dẫn đến nỗi chúng ta che giấu người khác và thậm chí cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa thông biết và nhìn thấy mọi sự.

Ai sống trong ánh sáng của Thiên Chúa và tìm kiếm chân lý của Người thì có sự tự do và niềm vui lớn lao. Những ai lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe tiếng của Người sẽ lãnh nhận dư dật nơi Người. Họ sẽ không thiếu thốn những gì họ cần để sống làm những môn đệ của Ðức Kitô, và họ sẽ chiếu sáng như ánh sáng cho những ai đói khát chân lý và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bạn có biết niềm vui và tự do của cuộc sống trong ánh sáng của Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hướng dẫn con bằng ánh sáng chân lý cứu độ của Chúa. Xin lấp đầy tâm trí con với ánh sáng và chân lý của Chúa và giải thoát con khỏi sự mù quáng của tội lỗi và sự lừa dối, để con có thể nhìn thấy những đường lối của Chúa cách rõ ràng và hiểu được thánh ý Chúa dành cho đời sống con. Chớ gì con tỏa rạng ánh sáng và chân lý của Chúa cho những người khác trong lời nói và hành động.

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.