Đức Hồng Y Tagle: “Tin mà không muốn thấy đau khổ thì chỉ là ảo tưởng“

0

Đức Hồng Y Tagle: “Tin mà không muốn thấy đau khổ thì chỉ là ảo tưởng”

Việc các Giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên đã không chỉ gây ra những thiệt hại cho những người có liên quan trực tiếp, nhưng cũng còn gây ra những thiệt hại cho cả các gia đình, cho Giáo hội, cho các Giáo sĩ khác và cho toàn thể xã hội nữa. Nhưng đồng thời, các Giám mục và những vị lãnh đạo khác của Giáo hội cũng đã gây ra những vết thương cho các nạn nhân và những người sống sót.

Với những lời trên, vị diễn giả đầu tiên của cuộc Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em – Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle – đã mô tả tình cảnh mà Giáo hội và những người có trách nhiệm đang rơi vào. Sự thiếu cảm thông đối với những nỗi khổ đau, sự khước từ các nạn nhân, việc ngoảnh mặt đi nơi khác, việc bưng bít và che đậy những vụ làm bậy đã gây tổn thương cho mối tương quan của những người có trách nhiệm với những người mà đúng ra những kẻ có trách nhiệm phải thực sự phục vụ họ.

Tin mà nhắm mắt lại trước nỗi khổ đau, thì chỉ là ảo tưởng – Đức Tổng Giám Mục của Manila đã bắt đầu bài đóng góp của Ngài với những lời như thế. Trong bài đóng góp của mình, Ngài đã nhiều lần liên hệ đến vị Linh mục người Séc – Tomas Halik. Vị Linh mục này vừa là Thần Học gia lẫn triết gia. Để giải quyết cuộc khủng hoảng, vấn đề nằm ở chỗ là phải thấy được những vết thương cũng như phải nhìn nhận những lầm lỗi của mình. Tất cả đều phải nhận lãnh trách nhiệm để có thể mang đến sự chữa lành.

Đức Hồng Y Tagle không ngừng nhắc đến cuộc khổ hình cũng như cuộc phục sinh của Chúa Giê-su; nền tảng tôn giáo của Đức Tin và Giáo hội cũng phải ở trong trung tâm của tất cả mọi suy nghĩ và hành động mà chúng hướng tới việc xử lý những vụ lạm dụng tình dục.

Việc phủ nhận những vết thương sẽ còn dẫn tới những nỗi khổ đau lớn hơn

Như những vết thương của Chúa sau cuộc phục sinh đã nhắc cho các môn đệ nhớ tới sự phản bội của họ thế nào, thì điều đó cũng diễn ra trong lúc người ta nhìn về những vết thương mà chúng bị khơi lên bởi sự lạm dụng tình dục cũng như bởi việc bưng bít và che đậy những vụ việc sai trái đó như thế; chúng phải được nhìn xem trong đau khổ. Nhưng việc phủ nhận những vết thương sẽ dẫn tới những nỗi khổ đau còn lớn hơn nhiều.

Tất nhiên, cũng đặc biệt cần tới công lý, nhưng nếu chỉ có công lý thôi thì vẫn chưa thể chữa trị. Sự đau khổ sẽ bị đào sâu hơn, và vì thế cần tới sự đồng hành liên đới – trong nhịp độ của những người đã hay đang phải đau khổ vì bị lạm dụng tình dục.

Trong khi chúng ta ngắm nhìn Chúa Giê-su bị gây tổn thương bởi sự phản bội cũng như bởi sự lạm dụng quyền lực, chúng ta cũng thấy được những vết thương mà chúng bị gây ra bởi những kẻ lạm dụng tình dục – nhưng cũng bị gây ra bởi cả những kẻ có nhiệm vụ phải bảo vệ những người bị gây tổn thương đó nữa” – Đức Hồng Y Tagle khóa lại bài chia sẻ rất sâu sắc của mình. Và Ngài thêm, cái nhìn đó sẽ giúp Giáo hội trở thành “một cộng đoàn công lý mà cộng đoàn ấy được ghi đậm dấu ấn bởi sự hiệp thông và sự cảm thông.”

(Theo vatican news – ord – 21.02.2019, 09:43)

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.