Thơ: Nàng

0

NÀNG


[Thánh Maria Mađalêna – ngày 22 tháng 7]

Một lũ quỷ bảy thằng
Ám vào một cô nàng
Ôi, thế thì khổ thật!
Đời như một cõi hoang

Nhưng nàng được Chúa thương
Lũ quỷ phải phục tùng
Không được phép trì hoãn
Phải xuất ra khỏi nàng [1]

Tên gọi Mai-đệ-liên [2]
Người đạo đức, dịu hiền
Không trác táng, hư hỏng
Can đảm làm chứng nhân

Nàng cùng Mẹ Đồng Trinh
Đứng bên chân Thập Hình
Nàng là người thứ nhất
Được gặp Đấng phục sinh

Xin thánh nữ cầu thay
Cho chúng con kiếp này
Biết vâng theo ý Chúa
Dứt khoát và làm ngay

TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 8:2 và Mc 16:9.
[2] Việt hóa chữ Mađalêna.

Comments are closed.