TT của Chúa hiện ra với Giuse trong giấc mộng – SN song ngữ Lễ Thánh Gia, 2019

0

Sunday (December 29): “An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream”

Scripture: Matthew 2:13-15, 19-23

13 Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, “Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there till I tell you; for Herod is about to search for the child, to destroy him.” 14 And he rose and took the child and his mother by night, and departed to Egypt, 15 and remained there until the death of Herod. This was to fulfil what the Lord had spoken by the prophet, “Out of Egypt have I called my son.” 19 But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, 20 “Rise, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the child’s life are dead.”  21 And he rose and took the child and his mother, and went to the land of Israel.  22 But when he heard that Archelaus reigned over Judea in Place of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned in a dream he withdrew to the district of Galilee.  23 And he went and dwelt in a city called Nazareth, that what was spoken by the prophets might be fulfilled, “He shall be called a Nazarene.”

Chúa Nhật    29-12           Thiên thần của Chúa hiện ra với Giuse trong giấc mộng

Mt 2,13-15.19-23

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! “14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.”21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,23 và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét.

Meditation: Like all godly Jewish parents, Joseph and Mary raised the child Jesus in the reverence and wisdom of the Lord. Joseph was given a unique task as the guardian and protector of Mary and of Jesus. What can we learn from the example and witness of Joseph? Joseph is a man of God, a man of  unquestioning obedience and willing service. He is a man of prayer and a man of God’s word. Through faith he recognized the hand of God in the mystery of the Incarnation – the Son of God taking on flesh as the son of the virgin Mary. 

Joseph is a man of action, diligent in the care of his family and ready to do the Lord’s bidding. Joseph fearlessly set aside his own plans when God called him to “take to the road” and to leave his familiar surroundings – his home, friends and relatives, and the security of his livelihood in order to pursue a hidden mission God entrusted to him as the guardian of the newborn King.

God has a plan for each one of us. With the plan God gives grace and the assurance of his guiding hand and care. Do you trust your heavenly Father for his plan for your life? Are you willing to sacrifice your own plans for the sake of God’s plan? Are you willing to give God unquestioning service and to pursue whatever mission he gives you?

 

 

“Lord Jesus, make me a faithful servant of your word and guardian of your truth. Help me to obey you willingly, like Joseph and Mary, with unquestioning trust and with joyful hope.”

Suy niệm: Như tất cả những bậc cha mẹ đạo đức, Giuse và Maria nuôi dưỡng con trẻ Giêsu trong niềm kính sợ và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Giuse được trao cho một nhiệm vụ độc nhất vô nhị là bảo vệ cho Maria và con trẻ Giêsu. Chúng ta có thể học được gì từ mẫu gương chứng nhân của Giuse? Giuse là người của Chúa, một con người vâng phục tuyệt đối và sẵn sàng phục vụ. Ngài là người cầu nguyện và người của Lời Chúa. Qua đức tin, ngài đã nhận ra bàn tay Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập thể – Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm làm con Đức Maria.

Giuse là người hành động, siêng năng trong việc săn sóc gia đình mình và sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của Chúa. Giuse can đảm bỏ qua những kế hoạch riêng của mình khi Thiên Chúa gọi ngài “lên đường” và bỏ lại những gì thân quen – nhà cửa, bạn bè, và họ hàng, sự bảo đảm đời sống để theo đuổi sứ mạng bí ẩn Thiên Chúa đã trao phó cho người làm người bảo vệ vị Vua mới sinh.

Thiên Chúa có kế hoạch cho mỗi người chúng ta. Với kế hoạch, Thiên Chúa ban ơn sủng và sự bảo đảm của cánh tay hướng dẫn và quan phòng của Người. Bạn có tin tưởng Chúa về kế hoạch của Người cho cuộc sống bạn không? Bạn có sẵn sàng hy sinh những dự tính riêng tư cho kế hoạch của Thiên Chúa không? Bạn có sẵn sàng phụng sự Chúa cách tuyệt đối và theo đuổi bất kỳ sứ mạng nào Người trao cho bạn không?

Lạy Chúa, xin làm cho con trở thành người tôi tớ trung thành với Lời Chúa, và trở thành người bảo vệ chân lý của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn sẵn sàng vâng phục Chúa, giống như thánh Giuse và Mẹ Maria, với lòng tin tưởng tuyệt đối và với niềm hy vọng hân hoan.”

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon