Bà Anna nhận ra ĐKT đã đến và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – SN song ngữ 30.12.2020

0

Wednesday (December 30): “Anna recognized the coming of Christ and gave thanks to God”

Scripture: Luke 2:36-40

36 And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher; she was of a great age, having lived with her husband seven years from her virginity, 37 and as a widow till she was eighty-four. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. 38 And coming up at that very hour she gave thanks to God, and spoke of him to all who were looking for the redemption of Jerusalem. 39 And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth. 40 And the child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

Thứ Tư     30-12           Bà Anna nhận ra Đức Kitô đã đến và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa

Lc 2,36-40         Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Meditation: 

Where do you place your trust and hope for a life of peace, freedom and happiness? Scripture tells us that those who place their trust in God will not be disappointed (Isaiah 49:23, Psalm 62:8, Proverbs 3:5-6). In every age, God has placed in the hearts of his people, from the descendants of Adam, Noah, Abraham, the prophets, and King David, a longing and a hope for a Redeemer who will bring us God’s kingdom of peace, joy, and righteousness. We see the great unfolding of God’s plan of redemption in the birth of Jesus Christ, the only-begotten Son of God before all ages, who became a man to redeem his people from sin and oppression.

The long expected newborn Messiah is presented in the Temple at Jerusalem

Luke the Evangelist records the coming of the Christ child (God’s Anointed Messiah) to the Temple in Jerusalem forty days after his birth in Bethlehem (Luke 2:22-24). Joseph and Mary brought the child Jesus with them to the temple to fulfill the Jewish ceremony, recorded in the law of Moses, for the “redemption of the firstborn child” (Exodus 3:2) and the ritual purification of the mother after childbirth (Leviticus 12:2-8). As Joseph and Mary presented their offering and dedicated the child Jesus in the temple, Anna, a godly woman of great age (84 years) who was filled with the Holy Spirit immediately recognized that this child was the promised Messiah and heir to the throne of David. She publicly “gave thanks to God and spoke of him [who is the Christ – the Anointed Messiah]to all who were looking for the redemption of Jerusalem” (Luke 2:38).

Anna’s persevering hope and reward of seeing Christ face to face

What is the significance of Anna’s witness and prophetic proclamation of the Messiah’s coming to his temple? Luke calls Anna a prophetess because she had dedicated her life to the service of God’s word through prayer and fasting. Like Simeon (Luke 2:25-35) and all the prophets of the Old Testament, she was attentive to God’s word and she spoke prophetically – under the inspiration of the Holy Spirit – to others of God’s plan of salvation for his people. She spent her days in the house of the Lord (the Temple) where she offered up daily prayers and intercession for her people.

Anna did not grow weary of placing her trust in God and his promises. Here hope and trust in God did not waver but grew with age.What enabled Anna to persevere for so many years and through difficult times, such as the loss of her husband, and through the trials of advancing old age? She never ceased to give thanks to God each and every day. She worshiped God in daily prayer, and with fasting and intercession on behalf of her people. And she never ceased to cling to God’s word and to speak of his word to others to bring them encouragement and hope. She believed with hopeful expectation that she would one day see her Lord and Redeemer face to face. Anna is a model of persevering faith and hope to all who hunger for God and for his saving word.

The Holy Spirit renews our hope in the promise of God Where do you place your hope? We can easily grow discouraged when trials and setbacks come our way, and we can grow cynical or give in to despair when failing health and advancing age rob us of our natural strength. Life’s shortcomings and disappointments can either weigh us down or press us closer to God. The choice is ours – to rely on ourselves and our own strength or to put our trust wholly in God alone and in the grace and strength which he provides. Scripture reminds us that God gives us a (supernatural) hope beyond hope, a (divine) love stronger than death, and a (spiritual and unceasing) joy that no earthly sorrow or suffering can take away.
 
Is your hope in this present life only? The hope which God places in our heart is the desire and longing for a home and a kingdom of unceasing joy and happiness with God our Creator and Father. The Lord Jesus has won for us an enduring kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). The Holy Spirit who dwells in us renews and strengthens our hope day by day as we listen to God’s word and believe in his promises. God never fails because his promises are true and he is faithful. The hope which God places within us through the gift of the Holy Spirit enables us to persevere with confident trust in God even in the face of daily trails, setbacks, and challenges that come our way.

The reward of seeking God’s kingdom first

Is there anything holding you back from giving God your unqualified yes to his will and plan for your life? Allow the Lord Jesus to flood your heart with his peace, joy, and love. And offer to God everything you have and desire – your life, family, friends, health, and provision for the future. If you seek his kingdom first (Matthew 6:33), he will give you everything you need to know, love, and serve him now and to enjoy him forever in his everlasting kingdom of joy and peace.

“Lord Jesus, you alone are my hope and life. May I never cease to place all my trust in your unfailing love and mercy. Fill me with the joy and strength of the Holy Spirit that I may boldly point others to your saving presence and word of eternal life.”

Suy niệm:

Bạn đặt niềm tin cậy của mình cho cuộc sống bình an, tự do, và hạnh phúc ở đâu? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng ai đặt niềm tin cậy của mình vào Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng (Is 49,23; Tv 62,8; Cn 3,5-6). Trong mỗi thời đại, Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn dân người, từ con cháu của Adam, Noê, Abraham, các ngôn sứ, và Vua Đavít lòng khao khát và niềm hy vọng vào Đấng Cứu Thế, Đấng sẽ đem lại  cho chúng ta vương quốc bình an, niềm vui, và công chính của Thiên Chúa. Chúng ta thấy mặc khải lớn lao về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong ngày sinh của Đức Giêsu Kitô, Con một yêu dấu của Thiên Chúa trước mọi thời đại, Đấng đã trở thành người để cứu chuộc dân Người khỏi tội và áp bức.

Lòng mong đợi lâu dài về Đấng Mêsia mới sinh được thể hiện trong Đền thờ Giêrusalem

Thánh sử Luca ghi lại sự xuất hiện của hài nhi Kitô (Đấng Mêsia được Thiên Chúa tuyển chọn) nơi Đền thờ Giêrusalem 40 ngày sau khi sinh ra ở Bêlem (Lc 2,22-24). Giuse và Maria đưa hài nhi lên đền thờ để thực hiện nghi lễ Dothái, được ghi lại trong lề luật Môisen, cho sự “chuộc lại của đứa con đầu lòng” (Xã hội 3,2) và nghi thức thanh tẩy cho người mẹ sau khi sinh con (Lv 12,2-8). Khi Giuse và Maria dâng của lễ của mình và dâng hiến hài nhi Giêsu trong đền thờ, bà Anna, một phụ nữ đạo đức đã 84 tuổi, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy liền nhận ra hài nhi này chính là Đấng Mêsia theo lời hứa và là người thừa kế ngai vàng vua Đavít. Bà lớn tiếng “tạ ơn Thiên Chúa và giới thiệu hài nhi (là Đức Kitô – Đấng Mêsia được Thiên Chúa xức dầu) cho mọi người đang mong chờ ơn cứu độ ở Giêrusalem” (Lc 2,38).

Niềm hy vọng kiên trì của bà Anna và phần thưởng được diện kiến Đức Kitô mặt đối mặt

Ý nghĩa của lời chứng và lời tiên báo về Đấng Mêsia đến trong đền thờ của bà Anna là gì? Luca gọi bà Anna là nữ ngôn sứ, vì bà đã hiến dâng đời mình để phụng sự lời Chúa ngang qua việc cầu nguyện và ăn chay. Giống như ông Simêon (Lc 2,25-35) và tất cả các ngôn sứ thời Cựu ước, bà nhạy cảm với lời Chúa và nói tiên tri – dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần – cho người khác về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho dân Người. Bà ở trong nhà Chúa (đền thờ) cả đời, nơi bà dâng lời cầu nguyện hằng ngày và thỉnh cầu cho dân tộc của bà.

Bà Anna đã không do dự đặt lòng tin cậy của mình nơi Thiên Chúa và các lời hứa của Người. Lòng hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa của bà đã không nao núng nhưng lớn lên theo tuổi tác. Điều gì đã giúp bà Anna kiên trì trong nhiều năm và qua thời gian khó khăn như mất chồng, qua những thử thách của tuổi già sức yếu? Bà không bao giờ ngưng lời tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày và mọi ngày. Bà tôn thờ Thiên Chúa trong sự cầu nguyện hằng ngày, và ăn chay, khẩn cầu thay cho dân tộc của bà. Bà không bao giờ ngưng bám chặt vào lời Chúa và nói lời Chúa cho người khác để đem lại cho họ sự động viên và niềm hy vọng. Bà tin tưởng với niềm hy vọng rằng có ngày bà sẽ nhìn thấy Chúa và Đấng Cứu Độ của mình mặt giáp mặt. Bà Anna là mẫu mực về đức tin và niềm hy vọng kiên vững cho ai đói khát Thiên Chúa và lời Người.

Chúa Thánh Thần canh tân niềm hy vọng của chúng ta vào lời hứa của Thiên Chúa

Bạn đặt niềm hy vọng của mình vào đâu? Chúng ta có thể dễ dàng thất vọng khi những thử thách và trái ý xảy đến và chúng ta có thể trở nên hoài nghi hay đi đến tuyệt vọng khi sức khỏe suy sụp và tuổi già lấy đi sức khỏe tự nhiên của mình. Những khuyết điểm và thất vọng có thể đè bẹp chúng ta hay kéo chúng ta tới gần Thiên Chúa hơn. Sự lựa chọn thuộc về chúng ta – cậy dựa vào bản thân và sức riêng mình hoặc phó trót hoàn toàn lòng tin cậy của mình vào một mình Thiên Chúa và vào ơn sủng và sức mạnh Người ban cho. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta đức cậy vượt trên sự hy vọng, đức mến mạnh mẽ hơn sự chết, và niềm vui (thiêng liêng và không dứt) mà không có buồn phiền hay đau khổ trần thế nào có thể cướp mất được.

Niềm hy vọng của bạn chỉ dựa vào cuộc sống hiện tại này phải không? Niềm hy vọng mà Thiên Chúa đặt vào lòng chúng ta là sự khao khát và ước mong mái nhà và một vương quốc vui mừng và hạnh phúc khôn siết với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành và Cha của chúng ta. Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng ta vương quốc công chính, bình an, và niềm vui vĩnh cửu trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17). Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta canh tân và củng cố niềm hy vọng chúng ta từng ngày khi chúng ta lắng nghe lời Chúa và tin vào các lời hứa của Người. Thiên Chúa không bao giờ thất tín vì các lời hứa của Người là sự thật và Người luôn trung tín. Niềm hy vọng mà Thiên Chúa đặt trong chúng ta qua hồng ân Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta kiên vững với lòng tin cậy vào Thiên Chúa, ngay cả khi giáp mặt với những thử thách, trái ý, và thách đố hằng ngày xảy đến.    

Phần thưởng của việc tìm Nước Thiên Chúa trước

Có điều gì ngăn cản bạn không dâng cho Chúa lòng tin cậy và quy phục hoàn toàn trước ý Người dành cho đời bạn không? Hãy để Chúa Giêsu chiếm hữu lòng bạn với sự bình an, niềm vui, và tình yêu của Người. Và hãy dâng cho Thiên Chúa mọi sự bạn có và lòng ao ước – cuộc sống, gia đình, bạn bè, sức khỏe, và dự tính cho tương lai của bạn. Nếu bạn tìm kiếm nước Chúa trước (Mt 6,33), Người sẽ ban cho bạn mọi sự bạn cần để hiểu biết, yêu thương, và phụng sự Người bây giờ và vui sướng với Người mãi mãi trong vương quốc vui mừng và bình an vĩnh cửu của Người.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa là hy vọng và sự sống của con. Xin cho con không bao giờ ngừng đặt tất cả niềm tin cậy con vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin ban cho con niềm vui và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để con có thể mạnh dạn chỉ cho người khác biết sự hiện diện cứu độ và lời ban sự sống đời đời của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon