Thơ: Chiếc Kiềng

0

Gia đình như một chiếc kiềng
Gia phong nghiêm túc, chẳng nghiêng bao giờ
Chiếc kiềng dù nhỏ hay to
Chân con, chân mẹ, chân cha cân bằng
Ba chân giữ vững chiếc kiềng
Một chân nào lệch cũng nghiêng gia đình
Hợp âm ba nốt rành rành
Cả ba hợp nhất kết thành hòa âm
Cùng nhau vang vọng một lần
Không sau, không trước, cùng ngân nhẹ nhàng
Hợp âm cùng với chiếc kiềng
Chính là biểu tượng tình chung gia đình
Thánh Gia hòa điệu ân tình
Mẫu gương cho mọi gia đình noi theo
Quên mình để sống cho nhau
Cùng Tin Cậy Mến, dạt dào mừng vui

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Gia – 2020

Comments are closed.