Jesus manifested his glory at Cana – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, Chúa Nhật II Thường Niên – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday January 16.2022
“Jesus manifested his glory at Cana”

Scripture: John 2:1-12

1 On the third day there was a marriage at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there; 2 Jesus also was invited to the marriage, with his disciples. 3 When the wine failed, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.” 4 And Jesus said to her, “O woman, what have you to do with me? My hour has not yet come.” 5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.” 6 Now six stone jars were standing there, for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons. 7 Jesus said to them, “Fill the jars with water.” And they filled them up to the brim. 8 He said to them, “Now draw some out, and take it to the steward of the feast.” So they took it. 9 When the steward of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the steward of the feast called the bridegroom 10 and said to him, “Every man serves the good wine first; and when men have drunk freely, then the poor wine; but you have kept the good wine until now.” 11 This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory; and his disciples believed in him. 12 After this he went down to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples; and there they stayed for a few days.

Chúa Nhật ngày 16.1.2022
“Đức Giêsu tỏ vinh quang của Người ở Cana”

Ga 2,1-12

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.”4 Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.”5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi! ” Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.”11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.12 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.

Meditation: Do you recognize the glory and presence of the Lord Jesus in your life? God often reveals his glory to us in the unlikeliest of places – in a cold stable at Bethlehem, at a village wedding party in Cana, on a bloody cross at Golgatha, or on the road to Emmaus. In today’s Gospel reading we see the first public sign and miracle which Jesus performed. The Lord Jesus brought great blessing and joy to a newly wed couple and their wedding party. First by his presence, and second by saving them from embarrassment when the wine ran out. Changing water into wine was a remarkable act of kindness; but giving the best to last was unnecessary and unheard of. In the Old Testament wine is seen as both a gift and blessing of God (Deuteronomy 7:13; Proverbs 3:10, Psalm 105:). That Jesus would miraculously produce 120 gallons of the best wine (many times more than needed) shows the superabundance of the blessings which he came to offer.

This miracle signifies the “new rich wine” of the Gospel and it points to the “wine of the new covenant” and the “bread of life” which Jesus provides for his disciples in the Lord’s Supper or Eucharist. It also points to the Messianic banquet which Jesus will provide at the end of the age when he comes again in his glory. The miracles of Jesus demonstrate the power of God’s love and mercy for his people. God’s kindness knows no limits. And the ultimate expression of his love is revealed in the person of his Son, our Lord Jesus Christ. He became flesh for our sake, and he died for our redemption, and he rose that we, too, might be raised up and glorified with him. Do you thirst for God and for the abundant life and blessings he offers to you?

“Heavenly Father, you have revealed your glory in our Lord Jesus Christ. Fill me with your Holy Spirit that I may bring you glory in all that I do and say.”

Suy niệm: Bạn có nhận ra vinh quang sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình không? Thiên Chúa thường mặc khải vinh quang của Người trong những nơi tầm thường nhất – trong hang đá lạnh giá ở Bêlem, ở tiệc cưới quê mùa ở Cana, và trên thập giá đầy máu ở đồi Gôngôta. Trong bài đọc Tin mừng hôm nay, chúng ta nhìn thấy phép lạ đầu tiên công khai mà Ðức Giêsu đã làm. Chúa Giêsu đã chúc lành cho đôi vợ chồng trẻ và đem lại niềm vui cho buổi tiệc cưới của họ. Trước hết, bằng sự hiện diện của Người, kế đến bằng việc cứu họ khỏi sự xấu hổ khi rượu đã hết. Việc biến nước lã thành rượu là một hành vi rõ ràng của lòng nhân từ; nhưng việc ban điều tốt nhất cho người hèn mọn nhất là điều không cần thiết và chưa hề nghe bao giờ. Trong Cựu ước, rượu thường được xem như  một hồng ân và sự chúc lành của Thiên Chúa (Đnl 7,13; Cn 3,10; Tv 105). Việc Ðức Giêsu làm ra 120 galon rượu ngon cách lạ lùng (nhiều hơn số lượng cần thiết) bày tỏ sự dư dật của những chúc lành mà Người đến để ban cho.

Dấu lạ này biểu hiện rượu mới phong phú của Tin mừng và nó nhắm tới “rượu của giao ước mới” và “bánh sự sống” mà Ðức Giêsu ban cho các môn đệ trong bữa tiệc ly hay Bí tích Thánh Thể. Nó cũng nhắm tới bữa tiệc của Đấng Mêsia mà Ðức Giêsu sẽ ban cho vào thời sau hết khi Người trở lại trong vinh quang. Dấu lạ của Ðức Giêsu chứng tỏ quyền năng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho dân của Người. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không có giới hạn. Và sự diễn tả lớn nhất của tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong bản thân Con của Người, Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người đã trở nên xác phàm vì chúng ta, Người đã chết vì phần rỗi chúng ta, và Người đã sống lại để chúng ta cũng được sống lại và vinh quang với Người. Bạn có khao khát Thiên Chúa và cuộc sống sung mãn và những phúc lành Người ban cho không?

Lạy Cha trên trời, Cha đã mặc khải vinh quang của Cha trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Cha để con có thể đem lại cho Cha vinh quang trong tất cả những gì con làm và con nói.

Comments are closed.

phone-icon