We never saw anything like this! – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 14.01.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Friday January 14th 2022
“We never saw anything like this!”

 

Scripture: Mark 2:1-12

1 And when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. 2 And many were gathered together, so that there was no longer room for them, not even about the door; and he was preaching the word to them. 3 And they came, bringing to him a paralytic carried by four men. 4 And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him; and when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay. 5 And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “My son, your sins are forgiven.”6 Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, 7 “Why does this man speak thus? It is blasphemy! Who can forgive sins but God alone?” 8 And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, “Why do you question thus in your hearts? 9 Which is easier, to say to the paralytic, `Your sins are forgiven,’ or to say, `Rise, take up your pallet and walk’? 10 But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins” — he said to the paralytic — 11 “I say to you, rise, take up your pallet and go home.” 12 And he rose, and immediately took up the pallet and went out before them all; so that they were all amazed and glorified God, saying, “We never saw anything like this!”

Thứ Sáu ngày 14.01.2022

Chúng tôi chưa từng thấy như vậy bao giờ!

Mc 2,1-12

1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? “8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi”, điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! “12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! “

Meditation: Do you know the healing power of forgiveness and compassion? Jesus’ treatment of sinners upset the religious teachers of the day. When a cripple was brought to Jesus because of the faith of his friends, Jesus did the unthinkable. He first forgave the man his sins. The scribes regarded this as blasphemy because they understood that only God had authority to forgive sins and to unbind a man or woman from their burden of guilt.

Jesus claimed an authority which only God could rightfully give. Jesus not only proved that his authority came from God, he showed the great power of God’s redeeming love and mercy by healing the cripple of his physical ailment. This man had been crippled not only physically, but spiritually as well. Jesus freed him from his burden of guilt and restored his body as well. The Lord is every ready to bring us healing of body, mind, and spirit. Is there any area in your life that cripples you from walking in the freedom of Christ’s transforming love and forgiveness?

 

 

Bishop Ambrose of Milan (339-397 AD), an early church father, explains how the healing of the paralytic points not only to Christ’s power to heal the whole person, but also to raise the body to everlasting life as well:

But the Lord, wanting to save sinners, shows himself to be God both by his knowledge of secrets and by the wonder of his actions. He adds, “Which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven you’’ or to say, ‘Rise and walk?'” In this passage he shows the full likeness of the resurrection. Alongside of healing the wounds of body and mind, he also forgives the sins of the spirit, removes the weakness of the flesh, and thus heals the whole person. It is a great thing to forgive people’s sins – who can forgive sins, but God alone? For God also forgives through those to whom he has given the power of forgiveness. Yet it is far more divine to give resurrection to bodies, since the Lord himself is the resurrection. (excerpt from EXPOSITION OF THE GOSPEL OF LUKE 5.12–13.5)

Do you believe in the healing transforming power of Christ’s forgiveness and merciful love? Ask him to set you free and transform your mind and heart to be like his heart.

“Lord Jesus, through your merciful love and forgiveness you bring healing and restoration to body, soul, and mind. May your healing power and love touch every area of my life – my innermost thoughts, feelings, attitudes, and memories. Pardon my offenses and transform me in the power of your Holy Spirit that I may walk confidently in your love, truth, and righteousness.”

Suy niệm: Bạn có biết sức mạnh chữa lành của sự tha thứ và lòng trắc ẩn không? Việc ứng xử với những người tội lỗi của Ðức Giêsu đã làm cho các Kinh sư tức tối. Khi người ta mang đến cho Ðức Giêsu một người què do bởi lòng tin của bạn bè của anh, Ðức Giêsu đã làm một điều thật ấn tượng. Trước hết, Người tha thứ tội lỗi cho anh ta. Các kinh sư coi điều này là sự phạm thượng, bởi vì họ biết rằng chỉ duy có mình Thiên Chúa mới có quyền tha thứ tội lỗi và cất đi gánh nặng tội lỗi của họ.

 

Ðức Giêsu xác nhận uy quyền mà chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa mới có thể ban. Ðức Giêsu không chỉ chứng thật rằng uy quyền của Người đến từ Thiên Chúa, Người còn bày tỏ quyền lực cao cả của tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa bằng cách chữa lành cho anh què khỏi đau khổ về phần xác. Người này không chỉ què về phần thể lý, nhưng cả phần thiêng liêng nữa. Ðức Giêsu giải thoát cho anh khỏi gánh nặng của tội lỗi và phục hồi sức khỏe cho thân xác anh. Chúa luôn luôn sẵn sàng đem lại cho chúng ta sự chữa lành phần xác, phần hồn, và phần tâm trí nữa. Có lãnh vực nào trong đời bạn làm tê liệt bạn không đi trong sự tự do của tình yêu biến đổi và sự tha thứ của Đức Kitô không?

Giám mục Ambrose thành Milan (339-397 AD) 1 giáo phụ giải thích cách thức việc chữa lành người bại liệt không những chỉ ra quyền năng chữa lành toàn vẹn con người của Đức Kitô mà còn nâng cao thân xác lên tới sự sống vĩnh cửu nữa:

Nhưng Chúa, muốn cứu các tội nhân, đã bày tỏ chính mình là Thiên Chúa qua sự hiểu biết của Người về những bí nhiệm và qua sự kỳ diệu của những hành động của Người. Người nói thêm “Nói thế nào dễ hơn ‘tội lỗi ngươi được tha rồi’ hay nói ‘hãy đứng dậy mà đi?’” Trong lời nói này Người bày tỏ cách trọn vẹn trong sự phục sinh. Bên cạnh việc chữa lành các vết thương của thân xác và tâm trí, Người cũng tha thứ tội lỗi của linh hồn, cất đi sự yếu đuối của thân xác và do đó chữa lành trọn vẹn con người. Tha thứ tội lỗi con người là một điều thật tuyệt diệu – ai có thể tha thứ tội lỗi ngoại trừ Thiên Chúa? Và Thiên Chúa cũng tha thứ ngang qua những ai Người ban cho quyền tha thứ. Nhưng còn kỳ diệu hơn nữa để ban sự sống lại cho thân xác, vì chính Chúa là sự sống lại (trích từ khảo luận Tin mừng Luca 5.12-13.5).

 

 

 

Bạn có tin vào quyền năng biến đổi chữa lành của sự tha thứ và tình yêu thương xót của Đức Kitô không? Hãy cầu xin Người giải thoát và biến đổi tâm trí bạn nên giống tâm trí của Người.

Lạy Chúa Giêsu, ngang qua tình yêu và sự tha thứ đầy thương xót của Chúa, Chúa đem lại sự chữa lành và phục hồi cho thân xác, linh hồn, và tâm trí. Chớ gì sức mạnh và tình yêu chữa lành của Chúa đụng chạm tới mọi khía cạnh của cuộc đời con – những ý tưởng thầm kín, những cảm giác, những thái độ, và những ký ức của con. Xin tha thứ cho những lần con xúc phạm đến Chúa và xin biến đổi con trong quyền năng Thánh Thần của Chúa để con có thể bước đi trong sự thật và sự công chính của Chúa một cách tự tin.

 

Comments are closed.

phone-icon