Blessed are you – Suy niệm Chúa Nhật VI Thường Niên – C

0

Meditation: Luke 6:17, 20-26
Blessed are you. (Luke 6:21)

Jesus’ words to the crowd sounded innocent enough at first. Who wouldn’t want the poor, the hungry, and the sorrowful to find blessing? Surely they’ve suffered enough! But then he went on: “Woe to you who are rich. . . . Woe to you who are filled. . . . Woe to you who laugh” (Luke 6:24, 25).

Questions probably started swirling in the people’s minds when they heard this. Did Jesus want people to be unhappy? Were the successful going to be judged harshly because they had a good life? But Jesus wanted his hearers to ask different questions: Which group do I fit into? Why have I come here today?

The poor, the hungry, the sorrowful: these are the ones who know their need for Jesus. They know they have nothing on their own that can truly satisfy them. And so they come to Jesus so that he can fill the emptiness in their hearts.

The rich, the comfortable, the happy: these are the ones who don’t feel much need for Jesus-at least not in the way the others do. Maybe they had come that day to see what all the fuss was about or to listen to an interesting speaker. They had not come to be filled—and certainly not to be challenged like this!

Of course, Jesus wasn’t condemning out of hand anyone who fell into the “rich” category. He was offering them a chance to change. He was asking them to make room in their hearts for him and his teaching.

You can ask yourself similar questions at Mass today: Why have I come here? Am I here to be fed and filled up? Are there areas of my life where I feel comfortable keeping Jesus at arm’s length?

Jesus is waiting for you today. He wants to give you the riches of his mercy, the joy of his love, and the Bread of eternal life. So come to him hungry and empty. Come and let him fill you.

“Lord, help me to be humble before you. Let me hear you say to me, ‘Blessed are you.’”

Suy niệm: Lc 6,17.20-26
“Phúc cho anh em” (Lc 6,21).

Thoạt tiên, những lời của Chúa Giêsu đối với đám đông nghe có vẻ ngớ ngẩn. Ai lại muốn mình là những người nghèo khó, đói khát và sầu khổ để được chúc phúc? Chắc chắn, họ đã quá đau khổ rồi. Nhưng Chúa Giêsu nói tiếp: “Khốn cho các ngươi là những người giàu có… Khốn cho các ngươi, những kẻ đang được no nê… Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang được vui cười” (Lc 6,24.25).

Những câu hỏi có lẽ bắt đầu đang xoáy tít trong tâm trí những người nghe những lời này. Có phải Chúa Giêsu muốn cho người ta phải bất hạnh? Có phải những người thành công sẽ bị phán xét cách nghiêm khắc bởi vì họ đã có một cuộc sống tốt đẹp? Nhưng Chúa Giêsu muốn những người nghe Người thắc mắc những vấn đề khác nhau? Tôi thuộc nhóm người nào? Tại sao tôi đã đến đây hôm nay?

Những người nghèo, những người đói khổ, những người sầu khổ: đây là những người biết mình cần Chúa Giêsu. Họ biết họ không có gì tự sức của họ để có thể thực sự tự thoả mãn cho họ. Và vì thế họ đến với Chúa Giêsu để Người có thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn họ.

Những người giàu có, những người sống tự do thoải mái, những người sống vui vẻ, hạnh phúc: họ không có nhu cầu cấp thiết xin Chúa Giêsu giải thoát khổ đau như những người khác. Có lẽ hôm đó họ đến để thỏa mãn sự tò mò về Đức Giêsu sau những sự ồn ào hoặc để nghe một người diễn thuyết hấp dẫn. Họ đã không đến để được Chúa Giêsu lấp đầy sự trống rỗng của tâm hồn – và chắc chắn họ không bị thách thức giống như thế này!

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không không bao giờ kết án bất cứ ai thuộc tầng lớp “những người giàu có”. Người đang ban cho họ một cơ hội để thay đổi. Người đang yêu cầu họ dọn chỗ trong tâm hồn họ cho Người và cho giáo huấn của Người.

Trong Thánh Lễ hôm nay, bạn có thể tự hỏi chính mình những câu hỏi tương tự : Tại sao tôi đến đây? Tôi ở đây để được nuôi dưỡng hay được lấp đầy? Có những khoảnh khắc chiến thắng và thành công trong cuộc sống làm tôi đẩy Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống của mình?

Chúa Giêsu đang chờ đợi bạn hôm nay. Người muốn ban cho bạn ân sủng trào tràn bởi lòng thương xót của Người, niềm vui về tình yêu thương của Người, và Bánh của sự sống đời đời. Vì thế, bạn hãy đến với Người trong tình trạng đói khát và trống rỗng. Hãy đến và để Người đổ đầy ân sủng cho bạn.

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên khiêm nhường trước Chúa. Xin hãy để con lắng nghe Chúa nói với con ‘Phúc cho con’”.

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/02/13

Comments are closed.

phone-icon