People brought to him a deaf man – Suy niệm theo The WAU ngày 11.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Friday February 11th 2022
Meditation: Mark 7, 31-37

People brought to him a deaf man. (Mark 7:32)

If you were a movie director filming this scene, you might focus on Jesus and how amazing this miracle was. But a more interesting focus might be the people who brought the man to Jesus. What were they doing just moments before? You can imagine them learning that Jesus was in town. They lead their friend through the crowd, right up to Jesus. One of them gets down on his knees and pleads, “Jesus, I have heard that you can perform great miracles. Please, help our friend.”

A scene like that would highlight the fact that Jesus didn’t just walk up out of the blue and heal this man. His friends brought him to Jesus. Their faith gave them the courage to ask Jesus to heal him. We don’t know how much faith they had. The important thing is that it was enough to ask Jesus for help.

When you hear a miracle story like this, remember that it didn’t happen only because of God’s stupendous power. Certainly God can do incredible things beyond your power even to imagine (Ephesians 3:20). He is the One who heals; your faith doesn’t force his hand. But he does invite you to play a role in those miracles. He invites you to exercise your faith by bringing your needs to him. You don’t need extraordinary faith, just enough to trust the Lord and ask him to act.

Our heavenly Father loves it when we trust him. He wants to give his children good things—and not only good things. Sometimes he wants to give us miracles. So take him at his word! Ask him for the healing of a loved one. Ask him for your own healing. Ask him to intervene in a situation that seems hopeless. And leave the results to him, trusting that he will do what is best.

Most importantly, don’t think that your faith is too weak for God to care about you. Exercise the faith you have and believe that God can work. Keep asking him for what you need. It’s not that he requires your extra prayers to act—but you need them, to stretch your faith and to grow closer to him.

“Lord, I believe you can do the impossible. Please give me the faith to ask for it!” 

Thứ Sáu ngày 11.02.2022
Suy niệm: Mc 7, 31-37

Dân chúng mang đến cho Ngài một kẻ điếc (Mc 7,32)

Nếu bạn là một đạo diễn phim đang quay cảnh này, bạn có thể tập trung vào Chúa Giêsu và phép lạ này kỳ diệu đến mức nào. Nhưng một tiêu điểm thú vị hơn có thể là những người đã đưa người điếc đến với Chúa Giêsu. Họ đã làm gì ngay trước đó? Bạn có thể tưởng tượng họ biết rằng Chúa Giêsu đang ở trong thị trấn. Họ dẫn người bạn của mình qua đám đông, đến ngay với Chúa Giêsu. Một người trong số họ quỳ xuống và cầu xin: “Lạy Chúa Giêsu, con nghe nói rằng Ngài có thể thực hiện những phép lạ vĩ đại. Làm ơn, xin hãy giúp người bạn của chúng con”.

Một cảnh như thế sẽ làm nổi bật sự thật rằng một cách bất ngờ Chúa Giêsu bước ra và chữa lành cho người đàn ông này. Bạn bè của ông đã đưa ông đến với Chúa Giêsu. Đức tin của họ đã cho họ can đảm để xin Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta. Chúng ta không biết họ có niềm tin nhiều hay ít. Điều quan trọng là chỉ cần xin Chúa Giêsu giúp đỡ là đủ.

Khi bạn nghe một câu chuyện kỳ ​​diệu như thế này, hãy nhớ rằng điều đó không xảy ra chỉ vì quyền năng tuyệt vời của Thiên Chúa. Chắc chắn Thiên Chúa có thể làm những điều đáng kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng của bạn (Ep 3,20). Ngài là Đấng chữa lành; niềm tin của bạn không ép buộc được Ngài. Nhưng Ngài mời gọi bạn đóng một vai trò trong những điều kỳ diệu đó. Ngài mời bạn thực hiện đức tin của mình bằng cách đem những nhu cầu của bạn đến với Ngài. Bạn không cần có đức tin phi thường, chỉ cần đủ tin cậy vào Chúa và cầu xin Ngài hành động.

 

Cha trên trời của chúng ta yêu thương điều đó khi chúng ta tin cậy vào Ngài. Ngài muốn ban cho con cái mình những điều tốt đẹp – và không chỉ những điều tốt đẹp. Đôi khi Ngài muốn cho chúng ta những điều kỳ diệu. Vì vậy, hãy nghe lời Ngài! Hãy cầu xin Ngài chữa lành cho một người thân yêu. Hãy cầu xin Ngài chữa bệnh cho chính bạn. Hãy cầu xin Ngài can thiệp vào một tình huống tưởng chừng như vô vọng. Và hãy để kết quả cho Ngài, tin tưởng rằng Ngài sẽ làm những gì tốt nhất.

Quan trọng nhất là đừng nghĩ rằng đức tin của bạn quá yếu để Thiên Chúa quan tâm đến bạn. Hãy thực hiện đức tin mà bạn có và tin rằng Thiên Chúa có thể thực hiện. Hãy tiếp tục cầu xin Ngài những gì bạn cần. Không phải Ngài đòi hỏi thêm những lời cầu nguyện của bạn để hành động – mà bạn cần những lời cầu nguyện đó, để kéo dài đức tin của bạn và phát triển gần gũi hơn với Ngài.

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa có thể làm được điều không thể. Xin hãy ban cho con niềm tin để cầu xin!

Comments are closed.

phone-icon