He will be raised on the third day – The WAU 08.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –  August 2022

Monday August 8th 2022
Meditation: 
He will be raised on the third day. (Matthew 17:23)Of course the disciples were “overwhelmed with grief” (Matthew 17:23)! Jesus had just told them he was going to die. But that’s not all he said. He also told them that he would be raised up on the third day. Somehow, they missed that part.

It wasn’t the first time this happened either. When Jesus first predicted his passion, Peter skipped right over the resurrection and focused only on the disturbing news that Jesus had to die first (Matthew 16:21-23). And the very same thing happened a third time (20:17-20). All the disciples could focus on was Jesus’ death.

We often have similar reactions when we hear bad news or when we think we see dark times looming on the horizon. We wonder why Jesus would let this happen. Our fear and disappointment cloud our thinking, and we have a hard time trusting him or seeing the light at the end of the tunnel. 

We may think it would be so much better if Jesus would just explain everything to us right away. In the same way, the disciples might have wished that Jesus had explained what he meant by rising from the dead. But that’s not how he operated. Instead, he gave them seeds of hope that would take root later. He knew that the apostles had to experience his resurrection in order to truly understand it. In a similar way, there are some situations that we just have to live through before we can see, with hindsight, how Jesus was with us. 

So yes, some things take time. They also take the Holy Spirit. It was the Spirit who turned the disciples’ grief into joy on Easter Sunday, and it’s the Spirit who will help us whenever we feel overwhelmed with grief (John 20:22). He will give us not only the grace to endure trials, but also the grace to believe that no matter what we are facing, there will be a resurrection. We may not see it right away; we may even question our faith at times. But Jesus remains faithful and true. He will always give us new opportunities to start again, to die to sin and rise to new life with him. It’s for us to experience! 

“Holy Spirit, show me the power of Jesus’ resurrection today!” 

Thứ Hai tuần XIX Thường Niên
ngày 08.8.2022

Suy niệm: Mt 17, 22-27

Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba (Mt 17,23)

Tất nhiên, các môn đệ “hết sức đau buồn” (Mt 17,23)! Chúa Giêsu vừa nói với họ rằng Ngài sẽ chết. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Ngài nói. Ngài cũng nói với họ rằng Ngài sẽ được sống lại vào ngày thứ ba. Bằng cách nào đó, họ đã bỏ qua phần đó. 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Khi Chúa Giêsu tiên đoán cuộc khổ nạn lần đầu tiên của mình, Phêrô đã bỏ qua ngay sự phục sinh và chỉ tập trung vào tin tức đáng lo ngại rằng Chúa Giêsu phải chết trước (Mt 16,21-23). Và điều tương tự đã xảy ra lần thứ ba (20,17-20). Tất cả những gì các môn đệ có thể tập trung vào là cái chết của Chúa Giêsu. 

Chúng ta thường có những phản ứng tương tự khi nghe tin xấu hoặc khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy những khoảng thời gian đen tối lờ mờ ở phía chân trời. Chúng ta tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại để điều này xảy ra. Nỗi sợ hãi và thất vọng làm lu mờ suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta khó tin tưởng vào Ngài hoặc nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. 

Chúng ta có thể nghĩ rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu Chúa Giêsu giải thích mọi thứ cho chúng ta ngay lập tức. Tương tự như vậy, các môn đệ có thể mong rằng Chúa Giêsu giải thích ý của Ngài khi sống lại từ cõi chết. Nhưng đó không phải là cách Ngài thực hiện. Thay vào đó, Ngài đã gieo cho họ những hạt giống hy vọng sẽ bén rễ sau này. Ngài biết rằng các tông đồ phải trải nghiệm sự phục sinh của Ngài để thực sự hiểu điều đó. Tương tự như vậy, có một số tình huống mà chúng ta phải trải qua trước khi chúng ta có thể nhìn thấy, với nhận thức muộn màng, Chúa Giêsu đã ở với chúng ta như thế nào. 

Vì vậy, có, một số điều cần thời gian. Họ cũng lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần đã biến sự đau buồn của các môn đệ thành niềm vui vào Chúa Nhật Phục Sinh và chính Thánh Thần sẽ giúp chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy tràn ngập đau buồn (Ga 20,22). Ngài sẽ ban cho chúng ta không chỉ ân sủng để chịu đựng thử thách, mà còn ban cho chúng ta ân sủng để tin rằng bất kể chúng ta đang đối mặt với điều gì, sẽ có sự phục sinh. Chúng ta có thể không nhìn thấy nó ngay lập tức; đôi khi chúng ta thậm chí có thể nghi ngờ đức tin của mình. Nhưng Chúa Giêsu vẫn trung thành và chân thật. Ngài sẽ luôn cho chúng ta những cơ hội mới để bắt đầu lại, cùng chết với tội lỗi và cùng Ngài vươn lên cuộc sống mới. Đó là để chúng ta trải nghiệm! 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con thấy quyền năng của sự phục sinh của Chúa Giêsu ngày hôm nay! 

 

Comments are closed.

phone-icon