You are thinking not as God does – The WAU 04.8.2022

0


Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ

Nguồn: The Word Among Us –  August 2022

Thursday August 4th 2022
Meditation: Matthew 16, 13-23
You are thinking not as God does  (Matthew 16,23)We can certainly understand Peter’s reaction when he heard Jesus predict his passion and death: “God forbid, Lord!” (Matthew 16:22). Like Peter, we don’t want to see anyone die, especially those closest to us. But Jesus rebuked Peter and told him that he was thinking not as God does but as human beings do (16:23).

We might wonder how the Lord could expect Peter, a human being, to think like God. But Jesus knew that Peter would need to adopt a heavenly perspective if he was going to spread the gospel and lead the Church. For Peter, this call would involve suffering and ultimately death. Before he could embrace it, he would have to deal with some blind spots. Let’s see what they were and how they might distort our own thinking as well.

First, Peter couldn’t see that Jesus’ suffering and death would bring about the greatest good the world has ever seen—our salvation. As we said in our first article in this issue, because of what Jesus suffered, our own suffering can have meaning and purpose. God can always bring good out of suffering, even when we can’t see it at the time or even if we don’t see it this side of heaven.

Second, Peter couldn’t see that Jesus would rise from the dead and that his resurrection would give life to the whole world (John 6:33). For those who put their faith in Jesus, death no longer has the final word. As painful as it is to lose someone we love, and as hard as it is to face our own death, Jesus has given us the hope of an eternal, heavenly existence unlike anything we can imagine now. That’s what Jesus’ death and resurrection did for us!

Because we are human, we will always struggle to think as God does. But that doesn’t mean we should just throw up our hands. As we follow the Lord and stay close to him, God will help us overcome our blind spots. Over time, he will reveal more of himself and his plan to us. His perspective is so much wider and broader than our own. As Peter ultimately discovered, it’s a gift to see things God’s way!

“Jesus, open my mind and heart to think and see as you do.”

Thứ Năm tuần XVIII Thường Niên
ngày 04.8.2022

Suy niệm: Mt 16, 13-23
Tư tưởng của các ngươi không phải tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của người phàm (Mt 16,23)Chắc chắn chúng ta có thể hiểu được phản ứng của Phêrô khi nghe Chúa Giêsu tiên đoán về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy (Mt 16,22). Giống như Phêrô, chúng ta không muốn thấy bất cứ ai chết, đặc biệt là những người thân thiết nhất với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu quở trách Phêrô và nói với ông rằng ông không nghĩ như Thiên Chúa  mà nghĩ như loài người (16,23).

Chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào Chúa có thể mong đợi Phêrô, một con người, suy nghĩ như Chúa. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng Phêrô cần phải chấp nhận viễn cảnh trên trời nếu ông định rao giảng Tin mừng và lãnh đạo Hội Thánh. Đối với Phêrô, lời kêu gọi này sẽ liên quan đến đau khổ và cuối cùng là cái chết. Trước khi ông có thể chấp nhận nó, ông sẽ phải đối mặt với một số điểm tối. Hãy xem chúng là gì và chúng cũng có thể bóp méo suy nghĩ của chúng ta như thế nào.

Trước hết, Phêrô không thể thấy rằng sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu sẽ mang lại điều tốt đẹp nhất mà thế giới từng thấy – sự cứu rỗi của chúng ta. Như chúng ta đã nói trong bài viết đầu tiên của chúng ta về vấn đề này, vì những gì Chúa Giêsu phải chịu đựng, sự đau khổ của chính chúng ta có thể có ý nghĩa và mục đích. Thiên Chúa luôn có thể mang lại điều tốt lành từ đau khổ, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy nó vào lúc đó hoặc ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy nó ở phía bên kia Thiên đàng.

Thứ hai, Phêrô không thể thấy rằng Chúa Giêsu sẽ sống lại từ kẻ chết và sự phục sinh của Ngài sẽ ban sự sống cho toàn thế giới (Ga 6,33). Đối với những ai đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, cái chết không còn lời nói cuối cùng. Đau đớn như mất đi người mình yêu thương và khó khăn như đối mặt với cái chết của chính mình, Chúa Giêsu đã cho chúng ta hy vọng về một sự tồn tại vĩnh cửu trên Thiên đàng không giống như bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng bây giờ. Đó là điều mà sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta!

Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta sẽ luôn đấu tranh để suy nghĩ như Chúa suy nghĩ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ nên vung tay lên. Khi chúng ta theo Chúa và ở gần Ngài, Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những điểm tối của mình. Theo thời gian, Ngài sẽ tiết lộ nhiều hơn về chính Ngài và kế hoạch của Ngài cho chúng ta. Góc nhìn của Ngài lớn hơn và rộng hơn rất nhiều so với quan điểm của chúng ta. Cuối cùng, như Phêrô đã khám phá ra, đó là một ơn sủng để nhìn mọi thứ theo cách của Thiên Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mở rộng tâm trí con để suy nghĩ và nhìn thấy như Chúa.

Comments are closed.

phone-icon