A life built on a solid foundation – Suy niệm ngày 10.9.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, September 10, 2022 

A life built on a solid foundation

Luke 6:43-49

43 “For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit; 44 for each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorns, nor are grapes picked from a bramble bush. 45 The good man out of the good treasure of his heart produces good, and the evil man out of his evil treasure produces evil; for out of the abundance of the heart his mouth speaks. 46 “Why do you call me `Lord, Lord,’ and not do what I tell you? 47 Every one who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like: 48 he is like a man building a house, who dug deep, and laid the foundation upon rock; and when a flood arose, the stream broke against that house, and could not shake it, because it had been well built. 49 But he who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation; against which the stream broke, and immediately it fell, and the ruin of that house was great.”

Thứ Bảy, ngày 10.9.2022                

Cuộc đời xây dựng trên nền tảng vững chắc

Lc 6,43-49

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.46 “Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy?47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

Meditation: Why does Jesus set figs and grapes over against thorns and brambles? The fig tree was the favorite of all trees for the people of Palestine. It symbolized fertility, peace, and prosperity. Grapes, likewise, produced wine, the symbol of joy. Thorns and brambles were only good for burning as fuel for the fire. There’s a proverbial saying that you know a tree by its fruit. Likewise a person will produce good or bad fruit depending on what is sown in the heart. Charles Read said: “Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny.” Character, like fruit, doesn’t grow overnight. It takes a lifetime.

A healthy and sound mind produces good fruit

Jesus connects soundness with good fruit. Something is sound when it is free from defect, decay, or disease and is healthy. Good fruit is the result of sound living – living according to moral truth and upright character. The prophet Isaiah warned against the dangers of falsehood: Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness (Isaiah 5:20). The fruits of falsehood produce an easy religion which takes the iron out of religion, the cross out of Christianity, and any teaching which eliminates the hard sayings of Jesus, and which push the judgments of God into the background and makes us think lightly of sin.

How do we avoid falsehood and bad fruit in our lives? By being true – true to God, his word, and the grace and help he gives us so we can turn away from evil and wrongdoing. And that takes character! Those who are true to God know that their strength lies not in themselves but in God who supplies everything we need to live as his disciples. The Lord strengthens us with the fruits and gifts of the Holy Spirit – with faith, hope and love, justice, prudence, fortitude and temperance. And we grow in godly character through exercising the gifts and strength which God supplies. Do you want to bear good fruit in your daily life? Allow the Holy Spirit to train you in godliness and the wisdom to distinguish good fruit from bad fruit (1 Timothy 4:7-8, Hebrews 5:14).

What kind of foundation are you building your life?

Jesus told another story about the importance of building on the right foundation to reinforce his lesson about sound living. When Jesus told the story of the builders he likely had the following proverb in mind: When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm for ever (Proverbs 10:25). What’s the significance of the story for us? The kind of foundation we build our lives upon will determine whether we can survive the storms that are sure to come. Builders usually lay their foundations when the weather and soil conditions are at their best. It takes foresight to know how a foundation will stand up against adverse conditions. Building a house on a flood plain, such as a dry river-bed, is a sure bet for disaster!

Our character is revealed in the choices we make

Jesus prefaced his story with a warning: We may fool other people with our speech and gestures, but God cannot be deceived. He sees the heart as it truly is – with its motives, intentions, desires, and choices (Psalm 139:2). There is only one way in which a person’s sincerity can be proved, and that is by one’s practice. Fine words can never replace good deeds. Our character is revealed in the choices we make, especially when we are tested. Do you cheat on an exam or on your income taxes, especially when it will cost you? Do you lie, or cover-up, when disclosing the truth will cause you injury or embarrassment? A true person is honest and reliable before God, themselves, and their neighbor. Their word can be counted on. What foundation is your life built upon?

“Lord Jesus, you are the sure foundation and source of life and strength for us. Give me wisdom and strength to live according to your truth and to reject every false way. May I be a doer of your word and not a hearer only.”

 

Suy niệm: Tại sao Đức Giêsu so sánh trái vả và trái nho với bụi gai và bụi rậm? Đối với người dân Palestine, cây vả là cây được người ta yêu thích nhất. Vì nó tượng trưng cho sự sung mãn, bình an, và thịnh vượng. Tương tự, nho sản xuất ra rượu, biểu tượng của niềm vui. Bụi gai và bụi rậm chỉ làm mồi ngon cho lửa, giống như xăng dầu để đốt lửa. Có một câu ngạn ngữ nói rằng nhìn trái thì biết cây. Giống như con người sẽ sinh ra trái tốt hay xấu, là tùy thuộc vào những gì được gieo trong lòng. Charles Read nói: “Gieo một hành động, gặt một thói quen. Gieo một thói quen, gặt một bản tính. Gieo một bản tính, gặt một số phận.” Bản tính giống như trái cây, không phát triển chỉ một đêm. Nó kéo dài cả đời.

Một tinh thần lành mạnh và sâu sắc phát sinh hoa trái tốt

Đức Giêsu liên hệ tính hoàn hảo với trái tốt. Điều gì đó là lành mạnh khi nó không có khuyết điểm, không mục nát, không bệnh hoạn, nhưng mạnh khỏe. Trái tốt là kết quả của đời sống lành mạnh, đời sống dựa trên sự thật của lương tâm và bản tính đúng đắn. Ngôn sứ Isaia lên tiếng chống lại sự giả dối: “Khốn cho những ai nói xấu thành tốt, và nói tốt thành xấu, những ai biến tối thành sáng, biến sáng thành tối” (Is 5,20). Những trái xấu phát sinh một niềm tin dễ dãi, lấy sự kiên vững ra khỏi niềm tin, lấy thánh giá ra khỏi đạo thánh Chúa, và lấy bất kỳ lời giảng dạy nào ra khỏi những câu nói khó nghe của Đức Giêsu, và ép những phán đoán của Chúa vào trong bối cảnh khiến chúng ta coi nhẹ đi về tội lỗi.

Làm thế nào để chúng ta tránh được sự dối trá và trái xấu trong đời mình? Bằng cách sống thành thật, thành thật với Thiên Chúa, với lời Chúa, với ơn sủng và trợ giúp của Người ban cho chúng ta để chúng ta xa tránh điều dữ và việc làm sai trái. Điều đó chính là bản tính! Những ai thành thật với Thiên Chúa đều biết rằng sức khỏe của họ không tự mình mà có, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng ban phát ơn sủng cần thiết cho chúng ta sống như người môn đệ của Người. Chúa củng cố chúng ta với những hoa trái và ơn huệ của Chúa Thánh Thần – đức tin, đức cậy, đức mến, công bình, khôn ngoan, can đảm và tiết độ. Và chúng ta lớn lên trong sự kính sợ Chúa qua việc thực hành những ơn huệ và sức mạnh Thiên Chúa ban cho. Bạn có muốn sinh sản hoa trái tốt trong đời sống thường ngày của mình không? Hãy để cho Chúa Thánh Thần huấn luyện bạn trong sự kính sợ Chúa và khôn ngoan để phân biệt giữa trái tốt và xấu (1Tm 4,7-8; Hr 5,14).

Bạn xây dựng đời mình trên nền tảng nào?

Đức Giêsu kể một câu chuyện khác về sự quan trọng của việc xây dựng trên nền tảng vững chắc để củng cố bài học của Người về cuộc sống lành mạnh. Khi Đức Giêsu kể câu chuyện về những người xây cất, dường như Người đang nghĩ đến câu châm ngôn: “Khi cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm” (Cn 10,25). Ý nghĩa của câu chuyện đối với chúng ta là gì? Thứ nền tảng chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên đó sẽ xác định được chúng ta có thể tồn tại sau cơn giông bảo hay không. Những người xây cất thường đặt nền móng của mình khi những điều kiện về thời tiết và đất đai tốt nhất. Nó đòi hỏi sự tiên liệu để biết rõ nền móng sẽ đứng vững thế nào trước những điều kiện bất lợi xảy đến. Xây nhà trên một miếng ruộng, cũng giống như một lòng sông khô cạn, chắc chắn sẽ đưa đến tai họa!

Bản tính chúng ta được bộc lộ trong những sự chọn lựa

Đức Giêsu mở đầu câu chuyện của Người với lời cảnh báo: Chúng ta có thể lừa dối con người, nhưng chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa. Người thấy rõ lòng người với mọi ý định, ước muốn, và chọn lựa (Tv 139,2). Chỉ có một cách duy nhất mà tính thành thật của một người được minh chứng, đó là sự thực hiện tính thành thật. Những lời nói hoa mỹ không bao giờ có thể thay thế được những việc làm tốt đẹp. Bản tính của chúng ta được tỏ hiện qua những chọn lựa của mình, đặc biệt khi chúng ta đang gặp thử thách. Bạn có gian lận trong kỳ thi hay trong việc đóng thuế, đặc biệt khi nó đòi buộc bạn không? Bạn có nói láo, hay che giấu, khi việc phơi bày sự thật sẽ làm cho bạn thiệt thòi hay xấu hổ không? Một người chân thật thì thật thà với Thiên Chúa, với bản thân, và với tha nhân. Lời nói của họ thì đáng tin. Cuộc đời bạn được xây dựng trên nền tảng nào?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nền tảng chắc chắn, là nguồn sống, và là sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và sức mạnh để sống theo sự thật của Chúa, và chống trả lại đường lối giả dối. Ước gì con là người biết thực thi lời Chúa, chứ không chỉ là người nghe mà thôi.

 

Comments are closed.

phone-icon