Đavít đã làm gì khi đói? – Suy niệm theo WAU ngày 03.9.2022

0

Phó tế Phaolo Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, September 2022 

Saturday, September 3,2022

Have you not read what David did when he [was]. . . hungry?  

Lk 6, 1-5

An author once wrote that as a teenager, he had stolen some food because he was poor and hungry. When he went to Confession, the priest treated him with compassion. After offering him absolution, he told the boy that he—the priest—needed to repent for failing to provide for the boy’s needs.

Contrast this priest’s attitude with the Pharisees in today’s Gospel. The disciples were hungry, but these religious leaders could see only that they were violating the Sabbath. There was no sense of compassion. Jesus tried to reorient their thinking by reminding them that the sabbath rest had been broken in the past in order to provide for David and his companions (Luke 6:3-4; see 1 Samuel 21:2-7). Clearly, the call to satisfy hunger takes precedence over the call to rest from all work on the seventh day.

We can probably relate to these Pharisees’ confusion or sense of indignation when we see people who aren’t behaving in the way we think they should. Maybe someone doesn’t act or dress appropriately at Mass. Maybe we think someone at work is just flaunting the rules. Or perhaps another person expresses opinions that go against our own views.

When this happens, it can be tempting to become critical and judgmental. But just as he did with those Pharisees, Jesus wants to reorient our thinking. Instead of focusing on what a person said or did, he invites us to think about their hearts. They could be working through difficult questions of faith or dealing with challenging life circumstances. No matter the reason, Jesus wants us to welcome everyone and treat them as he would.

Is there a person whose actions or comments irritate or upset you? Today, ask the Lord for the grace and compassion to see them with his eyes. Perhaps he wants you to reach out and accompany them on their faith journey. As you allow the Lord to reorient your thinking, he may even use you to draw that person closer to himself!

“Lord, help me take on your mind and heart for all people.”

 

Thứ Bảy, ngày 03.9.2022

Các ngươi đã không đọc biết Đavít đã làm gì khi… đói sao?

Lc 6, 1-5

Một tác giả từng viết rằng khi còn là một thiếu niên, ông đã ăn cắp một số thức ăn vì nghèo và đói. Khi anh đi xưng tội, vị linh mục đã đối xử với ông bằng tình thương. Sau khi tha tội cho cậu bé, ngài nói với cậu bé rằng ngài – vị linh mục – cần phải sám hối vì đã không đáp ứng được nhu cầu của cậu bé.

Hãy đối chiếu thái độ của vị Linh mục này với người Pharisêu trong bài Tin mừng hôm nay. Các môn đệ đang đói, nhưng những nhà lãnh đạo tôn giáo này chỉ có thể thấy rằng họ đang vi phạm ngày Sabát. Không có lòng trắc ẩn. Chúa Giêsu cố gắng định hướng lại suy nghĩ của họ bằng cách nhắc nhở họ rằng luật nghỉ ngơi trong ngày Sabát đã bị phá vỡ trong quá khứ để cho Đavít và những người bạn đồng hành của ông ăn (Lc 6,3-4; xin xem 1Sm 21,2-7). Rõ ràng, lời kêu gọi cho kẻ đói ăn được ưu tiên hơn lời kêu gọi nghỉ ngơi sau tất cả công việc vào ngày thứ bảy.

Chúng ta có thể liên tưởng đến sự bối rối hoặc cảm giác phẫn nộ của những người Pharisêu này khi thấy những người không cư xử theo cách mà chúng ta nghĩ họ nên làm. Có thể ai đó không hành động hoặc ăn mặc không phù hợp trong Thánh lễ. Có thể chúng ta nghĩ rằng ai đó tại nơi làm việc đang phô trương các quy tắc. Hoặc có thể một người khác bày tỏ quan điểm đi ngược lại quan điểm của chúng ta.

Khi điều này xảy ra, bạn có thể trở nên chỉ trích và phán xét. Nhưng cũng như đã làm với những người Pharisêu đó, Chúa Giêsu muốn định hướng lại suy nghĩ của chúng ta. Thay vì tập trung vào những gì một người đã nói hoặc làm, Ngài mời gọi chúng ta suy nghĩ về tâm hồn của họ. Họ có thể đang giải quyết những câu hỏi khó về đức tin hoặc đối phó với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Bất kể lý do là gì, Chúa Giêsu muốn chúng ta chào đón mọi người và đối xử với họ như Ngài muốn.

Có một người nào đó có hành động hoặc nhận xét làm bạn khó chịu hoặc chọc tức bạn không? Hôm nay, hãy cầu xin Chúa ban ơn và lòng trắc ẩn để nhìn họ. Có lẽ Ngài muốn bạn tiếp cận và đồng hành với họ trên hành trình đức tin của họ. Khi bạn cho phép Chúa định hướng lại suy nghĩ của mình, Ngài thậm chí có thể lợi dụng bạn để lôi kéo người đó đến gần Ngài hơn!

Lạy Chúa, xin giúp con có được tâm trí và trái tim Chúa dành cho tất cả mọi người.

Comments are closed.

phone-icon