“Every secret shall come to light” – Suy niệm ngày 19.9.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, September 19, 2022

“Every secret shall come to light”

Scripture: Luke 8:16-18   

16 “No one after lighting a lamp covers it with a vessel, or puts it under a bed, but puts it on a stand, that those who enter may see the light. 17 For nothing is hid that shall not be made manifest, nor anything secret that shall not be known and come to light. 18 Take heed then how you hear; for to him who has will more be given, and from him who has not, even what he thinks that he has will be taken away.”

Thứ Hai, ngày 19.9.2022

“Mọi bí ẩn sẽ được đưa ra ánh sáng”

Lc 8,16-18

16 “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

Meditation: What does the image of light and a lamp tell us about God’s kingdom? Lamps in the ancient world served a vital function, much like they do today. They enable people to see and work in the dark and to avoid stumbling. The Jews also understood “light” as an expression of the inner beauty, truth, and goodness of God. In his light we see light (Psalm 36:9). His word is a lamp that guides our steps (Psalm 119:105).

God’s light frees us from the blindness of sin so we can walk in truth and goodness

God’s grace not only illumines the darkness in our lives, it also fills us with spiritual light, joy, and peace. Jesus used the image of a lamp to describe how his disciples are to live in the light of his truth and love. Just as natural light illumines the darkness and enables one to see visually, so the light of Christ shines in the hearts of believers and enables us to see the heavenly reality of God’s kingdom. In fact, our mission is to be light-bearers of Christ so that others may see the truth of the Gospel – the good news of Jesus Christ – and be freed from the blindness of sin, ignorance, and deception.

Live in the light of God’s truth, beauty, and goodness

Jesus remarks that nothing can remain hidden or secret (Luke 8:17). We can try to hide things from others, from ourselves, and from God. How tempting to shut our eyes from the consequences of our sinful ways and bad habits, even when we know what those consequences are. And how tempting to hide them from others and even from God. But, nonetheless, everything is known to God who sees all. There is great freedom and joy for those who live in God’s light and who seek his truth. Those who listen to God and heed his voice will receive more from him – abundance of wisdom, guidance, peace, and blessing. Do you know the joy and freedom of living in God’s light?

“Lord Jesus, you guide me by the light of your saving truth. Fill my heart and mind with your light and truth and free me from the blindness of sin and deception that I may see your ways clearly and understand your will for my life. May I radiate your light and truth in word and deed to those around me.”

 

Suy niệm: Hình ảnh ánh sáng và ngọn đèn nói với chúng ta điều gì về nước Chúa? Đèn trong thế giới cổ xưa đóng một vai trò rất quan trọng, giống như ngày nay vậy. Chúng giúp người ta thấy và làm việc trong bóng tối và tránh bị trượt chân. Người Do thái cũng hiểu “ánh sáng” như một khái niệm về vẻ đẹp nội tâm, sự thật, và lòng nhân của Thiên Chúa. “Trong ánh sáng của Người, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,9). “Lời Người là ngọn đèn soi cho con bước” (Tv 119,105).

Ánh sáng của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi mù quáng của tội lỗi để chúng ta có thể bước đi trong sự thật và ngay chính

Ơn sủng của Chúa không chỉ chiếu soi bóng tối trong cuộc đời chúng ta, mà còn lấp đầy chúng ta với ánh sáng, niềm vui, và bình an trong tâm hồn. Đức Giêsu dùng hình ảnh cái đèn để mô tả cách thức các môn đệ phải sống trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Người. Cũng như ánh sáng tự nhiên chiếu soi bóng tối và giúp người ta nhìn thấy, ánh sáng của Đức Kitô cũng soi sáng tâm hồn các tín hữu và giúp chúng ta nhìn thấy thực tại vĩnh cửu của nước Trời. Thật thế, sứ mệnh của chúng ta phải là người mang ánh sáng Đức Kitô, để người khác có thể nhìn thấy chân lý Phúc âm và được giải thoát khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối.

Sống trong ánh sáng chân thiện mỹ của Thiên Chúa 

Đức Giêsu lưu ý rằng không có gì có thể che giấu. Chúng ta có thể cố gắng che giấu người khác, bản thân, và Thiên Chúa nhiều điều. Sự cám dỗ hấp dẫn đến nỗi che mắt chúng ta không nhìn thấy những hậu quả của những con đường tội lỗi và những thói quen xấu, thậm chí khi chúng ta biết rõ những hậu quả kia là gì. Chúng hấp dẫn đến nỗi chúng ta che giấu người khác và cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa thông biết và nhìn thấy mọi sự. Người sống trong ánh sáng của Thiên Chúa và tìm kiếm chân lý của Người có sự tự do và niềm vui lớn lao. Những ai lắng nghe Chúa, và lắng nghe tiếng Chúa sẽ lãnh nhận dư dật nơi Người: khôn ngoan, dẫn dắt, bình an, và phúc lành. Bạn có biết niềm vui và tự do của cuộc sống trong ánh sáng Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hướng dẫn con bằng ánh sáng chân lý cứu độ của Chúa. Xin lấp đầy tâm trí con ánh sáng và chân lý của Chúa, và giải thoát con khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối, để con có thể nhìn thấy những đường lối của Người cách rõ ràng, và hiểu biết ý định của Chúa trong cuộc đời con. Chớ gì con chiếu tỏa ánh sáng và chân lý của Chúa trong lời nói và hành động cho những người xung quanh con.

 

Comments are closed.

phone-icon