“Hear the word of God and do it” – Suy niệm ngày 20.9.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, September 20, 2022

“Hear the word of God and do it”

Scripture:  Luke 8:19-21

19 Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him for the crowd. 20 And he was told, “Your mother and your brothers are standing outside, desiring to see you.” 21 But he said to them, “My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it.”

Thứ Ba, ngày 20.9.2022           

Hãy lắng nghe lời Chúa và thực hành

Lc 8,19-21

19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông.20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.”21 Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Meditation: 

Who do you love and cherish the most? God did not intend for us to be alone, but to be with others. He gives us many opportunities for developing relationships with family, friends, neighbors, and co-workers. Why does Jesus seem to ignore his own relatives when they pressed to see him? His love and respect for his mother and his relatives is unquestionable. Jesus never lost an opportunity to teach his disciples a spiritual lesson and truth about the kingdom of God. On this occasion when many gathered to hear Jesus he pointed to another higher reality of relationships, namely our relationship with God and with those who belong to God.

What is the essence of being a Christian? It is certainly more than doctrine, precepts, and commandments. It is first and foremost a relationship – a relationship of trust, affection, commitment, loyalty, faithfulness, kindness, thoughtfulness, compassion, mercy, helpfulness, encouragement, support, strength, protection, and so many other qualities that bind people together in mutual love and unity. 

God seeks a personal intimate relationship with each one of us

God offers us the greatest of relationships – union of heart, mind, and spirit with himself, the very author and source of love (1 John 4:8,16). God’s love never fails, never forgets, never compromises, never lies, never lets us down nor disappoints us. His love is consistent, unwavering, unconditional, unrelenting and unstoppable. There is no end to his love. Nothing in this world can make him leave us, ignore us, or withhold from us his merciful love and care (Romans 8:31-39). He will love us no matter what. It is his nature to love. That is why he created us – to be united with him and to share in his love (1 John 3:1). 

God is a trinity of divine persons – one in being with the eternal Father, Son, and Holy Spirit – and a community of undivided love. God made us in his image and likeness (Genesis 1:26,27) to be a people who are free to choose what is good, loving, and just and to reject whatever is false and contrary to his love and righteousness (moral goodness). That is why Jesus challenged his followers, and even his own earthly relatives, to recognize that God is the true source of all relationships. God wants all of our relationships to be rooted in his love and goodness.

The heavenly Father’s offer of friendship and adoption 

Jesus Christ is God’s love incarnate – God’s love made visible in human flesh (1 John 4:9-10). That is why Jesus describes himself as the good shepherd who lays down his life for his sheep and the shepherd who seeks out the sheep who have strayed and lost their way. God is like the father who yearns for his prodigal son to return home and then throws a great party for his son when he has a change of heart and comes back (Luke 15:11-32). 

Jesus offered up his life on the cross for our sake, so that we could be forgiven and restored to unity and friendship with God. It is through Jesus that we become the adopted children of God – his own sons and daughters. That is why Jesus told his disciples that they would have many new friends and family relationships in his kingdom. Whoever does the will of God is a friend of God and a member of his family – his sons and daughters who have been ransomed by the precious blood of Jesus Christ.

Through Jesus Christ we become brothers and sisters – members of God’s family

Lucian of Antioch (240-312 AD), an early Christian martyr once said that “a Christian’s only relatives are the saints”- namely those who have been redeemed by the blood of Christ and adopted as sons and daughters of God. Those who have been baptized into Jesus Christ and who live as his disciples enter into a new family, a family of “saints” here on earth and in heaven. Jesus changes the order of relationships and shows that true kinship is not just a matter of flesh and blood. 

Our adoption as sons and daughters of God transforms all of our relationships and requires a new order of loyalty to God first and to his kingdom of righteousness and peace. Do you want to grow in love and friendship? Allow the Holy Spirit to transform your heart, mind, and will to enable you to love freely and generously as God has loved you.

“Heavenly Father, you are the source of all true friendship and love. In all my relationships, may your love be my constant guide for choosing what is good and for rejecting what is contrary to your will.”

Suy niệm: 

Bạn thích và yêu thương ai nhất? Thiên Chúa không có ý định cho chúng ta sống một mình, nhưng sống với những người khác. Người ban cho chúng ta nhiều cơ hội để phát triển những mối quan hệ với gia đình, bạn bè, hàng xóm, và đồng nghiệp. Tại sao Đức Giêsu có vẻ như phớt lờ những người bà con của mình khi họ muốn gặp Người? Tình yêu và lòng kính trọng của Ngài dành cho Mẹ và bà con thân thuộc thì thật là chắc chắn. Đức Giêsu không bao giờ để mất một cơ hội để dạy các môn đệ bài học và chân lý thiêng liêng về nước Thiên Chúa. Trong dịp này, khi nhiều người đến nghe Đức Giêsu, Người đã nói đến thực tại khác cao hơn về những mối quan hệ, đó là mối quan hệ với Thiên Chúa và những ai thuộc về Người.

Đâu là yếu tố căn bản của người Kitô hữu? Chắc chắn nó còn hơn cả học thuyết, những khái niệm, và những mệnh lệnh. Đó chính là mối quan hệ đầu tiên và trên hết – mối quan hệ về sự tin cậy, tình cảm, lời cam kết, lòng trung thành, lòng khoan dung, sự quan tâm, lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự trợ giúp, sự khích lệ, sự ủng hộ, sức mạnh, sự bảo vệ, và nhiều phẩm chất khác trói buộc người ta với nhau trong tình yêu và sự hiệp nhất.

Thiên Chúa tìm kiếm mối quan hệ mật thiết cá vị với mỗi một người chúng ta

Thiên Chúa ban cho chúng ta những mối quan hệ lớn lao nhất – sự kết hiệp của lòng, trí, và linh hồn với chính Người, là Tác giả và Nguồn mạch của tình yêu (1Ga 4,8;16). Tình yêu Thiên Chúa không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng, không bao giờ quên lãng, không bao giờ làm chúng ta tổn thương, không bao giờ lừa dối, không bao giờ để chúng ta bị đè bẹp hay thất vọng. Tình yêu của Người luôn kiên định, không thay đổi, không điều kiện, và không bao giờ hết. Tình yêu của Người không cùng. Không gì trong thế gian này có thể khiến Người rời bỏ chúng ta, phớt lờ chúng ta, hay ngăn cản chúng ta khỏi tình yêu thương xót và sự quan tâm của Người (Rm 8,31-39). Người yêu thương chúng ta cho dù thế nào đi chăng nữa. Đó chính là bản tính yêu thương của Người. Đó là lý do tại sao Người tạo dựng nên chúng ta – để kết hiệp với Người và chia sẻ tình yêu của Người (1Ga 3,1).

Thiên Chúa có 3 Ngôi vị – trong cùng một hữu thể với Cha, Con, và Thánh Thần – là một cộng đồng tình yêu. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Người (St 1,26-27) để trở thành một dân tộc tự do lựa chọn điều gì là tốt lành, đáng yêu, và ngay chính và khước từ những gì sai trái và trái nghịch với tình yêu và sự công chính (sự tốt luân lý) của Người. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu thách đố các môn đệ và thậm chí những người bà con thân thuộc của mình nhận ra rằng Thiên Chúa chính là nguồn gốc thật sự của tất cả mọi mối quan hệ. Thiên Chúa muốn tất cả mọi quan hệ của chúng ta phải được ăn rễ trong tình yêu và sự tốt lành của Người.

Sự đề nghị tình bằng hữu và làm nghĩa tử của Cha trên trời

Đức Giêsu là hiện thân tình yêu Thiên Chúa – tình yêu Thiên Chúa thể hiện cách minh nhiên trong thân xác con người (1Ga 4,9-10). Đó là lý do Đức Giêsu mô tả mình như người mục tử tốt lành, người dám hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, và là người mục tử đi tìm con chiên lạc. Thiên Chúa giống như người cha chờ mong đứa con hoang đàng quay về nhà, và thiết đãi bữa tiệc lớn cho người con, khi hắn đổi lòng và trở về (Lc 15,11-32).

Đức Giêsu dâng hiến mạng sống mình trên thập giá vì phần rỗi chúng ta, để chúng ta có thể được tha thứ và được phục hồi sự kết hiệp và tình bằng hữu với Thiên Chúa. Ngang qua Đức Giêsu mà chúng ta trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa. Đó là lý do Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ sẽ có nhiều bạn bè và những mối quan hệ gia đình trong nước Ngài. Ai thực hiện thánh ý Chúa là bạn hữu của Chúa, và là thành viên trong gia đình của Người – con trai và con gái đã được mua chuộc bằng giá máu châu báu của Đức Kitô.

Ngang qua Đức Giêsu Kitô chúng ta trở nên anh chị em – các phần tử gia đình của TC

Lucian thành Antioch (240-312AD), một tín hữu tử đạo thời xưa đã nói rằng “Bà con thân thuộc của người tín hữu chính là các thánh” – tức là những người đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Kitô và được làm dưỡng tử của Thiên Chúa. Những ai đã được thanh tẩy trong Đức Giêsu Kitô và những ai sống như những người môn đệ của Người sẽ được gia nhập vào một gia đình mới, một gia đình của “các thánh” tại đây ở thế gian và trên Thiên đàng. Đức Giêsu thay đổi trật tự của những mối quan hệ và bày tỏ cho thấy rằng mối quan hệ họ hàng thật sự không chỉ dựa trên vấn đề thân xác và huyết thống.

Ơn làm con Thiên Chúa biến đổi tất cả mọi mối quan hệ của chúng ta và đòi hỏi một trật tự mới của lòng trung thành với Thiên Chúa trước hết, và với vương quốc công chính và bình an của Người. Bạn có muốn lớn lên trong tình yêu và tình bằng hữu không? Hãy cho phép Thần Khí Chúa biến đổi lòng, trí, và ý chí các bạn để giúp bạn yêu thương cách tự do và quảng đại như Người yêu thương bạn.

Lạy Cha trên trời, Cha là nguồn mạch tất cả mọi mối quan hệ và tình yêu. Trong tất cả mọi mối quan hệ của con, chớ gì tình yêu Chúa là sự hướng dẫn liên tục của con trong việc chọn lựa những gì tốt lành và khước từ những gì trái ngược với ý Cha.

Comments are closed.

phone-icon