My mother and my brothers – Suy niệm theo WAU ngày 20.9.2022

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

Monday, September 20, 2022

My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it. 

Lk 8, 19-21

In yesterday’s Gospel reading, Jesus told us to take care how we hear (Luke 8:18). Today, Jesus tells the people that his family members are the ones who hear and act on his word. Why was it so important for Jesus to keep saying this? Because when we listen to and obey the Lord, we participate, even if only in some small way, in his plan to redeem the world.

The best example of this is, ironically, Jesus’ closest blood relative, Mary. When the word of God came to her through the angel Gabriel, it found fertile soil in her heart. Mary was already a person of deep prayer who was also steeped in the Hebrew Scriptures. So when she heard the startling news that would turn her life upside down, she did not react with hardness, anger, or self-pity. Instead, she embodied the kind of discipleship that God desires: “I am the handmaid of the Lord,” she told the angel. “May it be done to me according to your word” (Luke 1:38).

Not only did Mary hear the word of God, but she also acted on it immediately. Luke tells us that after the angel left her, Mary went “in haste” to her cousin Elizabeth, whose own miraculous pregnancy the angel had just announced (Luke 1:39). And when Joseph was told in a dream to take the baby Jesus to Egypt (2:15-18), she heard it as God’s word for her family and went, though it must have been difficult to leave her familiar surroundings behind and live in a foreign land. And yet even in these difficult circumstances, Mary knew that her obedience was bearing fruit. God’s plan for redeeming humankind was unfolding right before her eyes in the child she loved and cared for.

Through your baptism, you are already part of God’s family. But you can deepen your relationship with your heavenly Father by imitating your mother, Mary. Immerse yourself in prayer and Scripture, as she did, so that you can hear God when he is speaking to you. Then act on what you hear. Know that even when you can’t see the consequences of your actions, you are in some way bearing Christ to the world as Mary did.

“Lord Jesus, give me the grace to hear your word and act on it.”

Thứ Hai, ngày 20.9.2022

Mẹ tôi và anh em tôi là những người nghe lời Chúa và đem ra thực hành.

Lc 8, 19-21

Trong bài đọc Tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy để ý đến cách chúng ta nghe (Lc 8,18). Hôm nay, Chúa Giêsu nói với mọi người rằng các thành viên trong gia đình ngài là những người nghe và làm theo lời ngài. Tại sao Chúa Giêsu tiếp tục nói điều này rất quan trọng? Bởi vì khi chúng ta lắng nghe và vâng lời Chúa, chúng ta tham gia vào kế hoạch cứu chuộc thế giới, dù chỉ một cách nhỏ nhặt nào.

Một ví dụ điển hình nhất về điều này là Mẹ Maria, trớ trêu thay, người thân thuộc nhất của Chúa Giêsu. Khi lời Chúa đến với Mẹ qua thiên sứ Gáprien, nó đã tìm thấy mảnh đất màu mỡ trong lòng Mẹ. Mẹ Maria vốn là một người có lòng cầu nguyện sâu sắc và cũng đã thuộc lòng Kinh thánh Dothái. Vì vậy, khi nghe tin đáng kinh ngạc có thể khiến cuộc sống của Mẹ bị đảo lộn, Mẹ không phản ứng bằng sự cứng rắn, tức giận hay tủi thân. Thay vào đó, Mẹ thể hiện loại môn đệ mà Thiên Chúa mong muốn: “Này tôi là tôi tớ của Chúa”, Mẹ nói với thiên thần. “Nguyện điều đó được thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Mẹ Maria không chỉ nghe lời Chúa mà còn hành động ngay lập tức. Thánh Luca cho chúng ta biết rằng sau khi thiên sứ từ giả Mẹ, Mẹ Maria đã “vội vàng” đến gặp người chị họ là bà Êlisabét, người vừa mang thai cách kỳ diệu mà thiên thần vừa báo tin (Lc 1,39). Và khi Giuse được cho biết trong một giấc mơ để đưa hài nhi Chúa Giêsu đến Ai Cập (2,15-18), Mẹ đã nghe đó là lời của Thiên Chúa dành cho gia đình mình và đi, mặc dù chắc hẳn rất khó khăn khi phải rời bỏ môi trường xung quanh quen thuộc và sống ở một vùng đất xa lạ. Tuy nhiên, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn này, Mẹ Maria biết rằng sự vâng phục của Mẹ đã sinh hoa trái. Kế hoạch cứu chuộc loài người của Thiên Chúa đang tỏ ra ngay trước mắt Mẹ trong người con mà Mẹ yêu thương và chăm sóc.

Qua phép Thánh tẩy, bạn đã là một phần trong gia đình của Thiên Chúa. Nhưng bạn có thể làm sâu sắc thêm mối tương quan của mình với Cha trên trời bằng cách noi gương Mẹ của bạn, Mẹ Maria. Đắm mình trong lời cầu nguyện và Kinh thánh, như Mẹ đã làm, để bạn có thể nghe tiếng Thiên Chúa khi Ngài đang nói với bạn. Sau đó, hành động theo những gì bạn nghe được. Hãy biết rằng ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy hậu quả của hành động của mình, theo một cách nào đó, bạn đang mang Chúa Kitô đến với thế giới như Mẹ Maria đã làm.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ân sủng để nghe lời Chúa và hành động theo lời Chúa.

Comments are closed.

phone-icon