Take care, then, how you hear – Suy niệm theo WAU ngày 19.9.2022

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

Monday, September 19, 2022

Take care, then, how you hear

Lk 8, 16-18

While volunteering at a summer camp for hearing-impaired children, a man saw a ten-year-old boy receive a new, more advanced hearing device. When the boy heard distinct sounds for the first time in his life, he squealed loudly in delight. It was such a joyful sound that the man would never forget it.

In today’s Gospel, Jesus urges his listeners to consider how they hear his words. But like that young boy, we don’t always hear loudly or distinctly without some kind of assistance. That’s why we need the Holy Spirit. He acts as a kind of hearing aid for us, amplifying and improving our ability to hear. He can impress on our ears, our hearts, and our minds the meaning of Jesus’ words for our everyday life.

This may sound simple, but it’s not automatic. We need to cooperate with the Spirit. We can start by consciously taking in God’s word. There is always a temptation to listen only superficially to the Scriptures, whether it’s the readings proclaimed at Mass or our own “hearing” as we read them ourselves. If you are having trouble focusing, you can ask the Spirit to help you let go of any worries or distractions that might be interfering with your ability to listen.

After you’ve read or listened to a Scripture passage, you can try to sit quietly for a bit and ponder what the Lord might be saying to you through it. The Spirit may lead you to a phrase that speaks to your life at the moment. Or he may help you understand a familiar passage in a new and different way.

It’s not only through the Scriptures that the Lord speaks to us; he may also use another person to communicate something important. So keep your ears open! If someone says something that strikes you, ask the Holy Spirit if it was a word that the Lord wanted you to consider.

When Jesus told us to “take care” how we hear, he wasn’t speaking only to those who were listening to him that day; he meant it for us as well. But he didn’t leave us on our own. Instead, he gave us an indispensable helper: the Holy Spirit, the best “hearing aid” we could ever have!

“Holy Spirit, I’m listening! Help me to hear and understand God’s word.”

 

Thứ Hai, ngày 19.9.2022

Hãy để ý tới cách thức anh em nghe

Lc 8, 16-18

Khi làm tình nguyện viên tại trại hè dành cho trẻ khiếm thính, một người đàn ông nhìn thấy một cậu bé mười tuổi nhận được một thiết bị trợ thính mới, tiên tiến hơn. Khi cậu bé nghe thấy những âm thanh khác biệt lần đầu tiên trong đời, cậu đã hét to lên vì thích thú. Đó là một âm thanh vui vẻ mà người đàn ông sẽ không bao giờ quên được.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến khích người nghe xem xét cách họ nghe lời Ngài. Nhưng giống như cậu bé đó, không phải lúc nào chúng ta cũng nghe thấy to hoặc rõ ràng nếu không có sự trợ giúp nào đó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần Chúa Thánh Thần. Nó hoạt động như một loại thiết bị trợ thính cho chúng ta, khuếch đại và cải thiện khả năng nghe của chúng ta. Ngài có thể gây ấn tượng trên đôi tai, trái tim và tâm trí của chúng ta về ý nghĩa của những lời Chúa Giêsu đối với cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó không tự động. Chúng ta cần hợp tác với Thánh Thần. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tiếp thu lời Chúa một cách có ý thức. Luôn có một sự cám dỗ để chỉ nghe Kinh thánh một cách hời hợt, cho dù đó là những bài đọc được công bố trong Thánh lễ hay là sự “nghe” của chính chúng ta khi chúng ta tự đọc chúng. Nếu gặp khó khăn trong việc tập trung, bạn có thể cầu xin Thánh Thần giúp bạn loại bỏ mọi lo lắng hoặc phiền nhiễu có thể cản trở khả năng lắng nghe của bạn.

Sau khi đã đọc hoặc nghe một đoạn Kinh thánh, bạn có thể cố gắng ngồi yên lặng một chút và suy gẫm về những gì Chúa có thể nói với bạn qua đoạn Kinh thánh đó. Thánh Thần có thể dẫn bạn đến một cụm từ nói lên cuộc sống của bạn vào lúc này. Hoặc Ngài có thể giúp bạn hiểu một đoạn văn quen thuộc theo một cách mới và khác biệt.

Chúa không chỉ nói với chúng ta qua Kinh thánh; Ngài cũng có thể sử dụng một người khác để nói một điều gì đó quan trọng. Vì vậy, hãy giữ cho đôi tai của bạn luôn mở! Nếu ai đó nói điều gì đó khiến bạn xúc động, hãy hỏi Chúa Thánh Thần xem đó có phải là lời mà Chúa muốn bạn xem xét không.

Khi Chúa Giêsu bảo chúng ta “hãy để ý” đến cách chúng ta nghe, Ngài không chỉ nói với những người đang nghe Ngài vào ngày hôm đó; Ngài cũng có ý nói với chúng ta. Nhưng Ngài không bỏ rơi chúng ta một mình. Thay vào đó, Ngài đã ban cho chúng ta một người trợ giúp không thể thiếu: Chúa Thánh Thần, “máy trợ thính” tốt nhất mà chúng ta từng có!

Lạy Chúa Thánh Thần, con đang lắng nghe! Xin giúp con nghe và hiểu lời Chúa.

 

Comments are closed.

phone-icon