The Son of Man be lifted up – Suy niệm ngày 14.9.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, September 14, 2022

“So must the Son of Man be lifted up”

Gospel reading: John 3:13-17

13 (Jesus answered) “No one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of man. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up, 15 that whoever believes in him may have eternal life.” 16 For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.  17 For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him.

Thứ Tư, ngày 14.9.2022

Nên Con Người cũng phải được giương cao như vậy

Ga 3,13-17

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 

Meditation:  Do you know the healing transforming power of the cross of Jesus Christ? The Lord Jesus came to unite earth with heaven and to raise those on earth to the glory of heaven. Jesus explains to Nicodemus, one of the chief leaders of the Jewish nation, that he is the “Son of Man” sent by the Father in heaven to restore our broken relationship with God. The “Son of Man” is a key Old Testament title for the Messiah who comes from heaven to establish God’s kingdom on the earth (see the prophecy of Daniel 7:13-14).

Moses delivers his people from death in the wilderness

What does Jesus mean when he says the “Son of Man must be lifted up?” Jesus links this expression with Moses who “lifted up” the bronze serpent in the wilderness in order to bring about healing and restoration of life to those who were bitten by deadly serpents. This plague of death was the result of the peoples’ stubborn refusal to follow God’s counsel and direction for their welfare. God in his mercy heard the prayer of Moses to free his people from this curse. God instructed Moses to “make a fiery serpent, and set it on a pole; and every one who is bitten, when he sees it, shall live” (Numbers 21:8).  Moses lifted high the image of a bronze serpent fixed to the wood of the pole, which resembled a cross. Those who put their faith in God by repenting of their disobedience were healed and restored to wholeness of life.

Jesus links his victory on the cross with Moses’ act of deliverance

Jesus clearly links Moses’ act of deliverance in the wilderness with his own impending sacrificial death when he will be “lifted up” on the wood of the cross at Calvary. Unlike Moses’ deliverance in the wilderness which only resulted in temporary relief for the people, Jesus’ atoning death on the cross brought decisive victory over sin, Satan, and death. Jesus’ victory on the cross cancels the debt of our sin, and releases us from guilt and condemnation. His death and victory brings us new life – the new abundant life in his Holy Spirit which lasts forever.

Jesus’ victory on the cross also brought about his glorious bodily resurrection to new unending life and his ascension to the right hand of the Father in heaven, where he now rules and intercedes for us. The result of Jesus “being lifted up on the cross,” and his rising and ascending to the Father’s right hand in heaven, is our “new birth in the Spirit” and adoption as sons and daughters of God. God not only has redeemed us from sin in Christ, he also fills us with his own divine life through the gift of his Spirit that we might share in his own glory.

The proof of God’s love for us

There is no greater proof of God’s love for us then the sending of his Son to become one with us in our humanity and to lay down his life for us. “To ransom a slave God gave his Son” (an ancient prayer from the Easter vigil liturgy). God sent his Son to free us from the worst of tyrannies – slavery to sin and the curse of death. Jesus’ sacrificial death was an act of total love through self-giving. Jesus gave himself completely out of love for his Father. And he willing laid down his life out of selfless love for our sake and for our salvation. His death on the cross was both a total offering to God and the perfect sacrifice of atonement for our sin and the sin of the world.

John tells us that God’s love cannot be limited because it is boundless and encompasses all of creation (John 3:16). His love is not limited to a single nation or a few chosen friends. His love is limitless because it embraces the whole world and every individual created in “his image and likeness”. God is a persistent loving Father who cannot rest until all of his wandering children have returned home to him. Saint Augustine says, God loves each one of us as if there were only one of us to love.

The love of God is rooted in truth, goodness, and mercy

God gives us the freedom to choose whom and what we will love and not love. We can love the darkness of sin and unbelief or we can love the light of God’s truth, goodness, and mercy. If our love is guided by truth, goodness, and that which is truly beautiful, then we will choose for God and love him above all else. What we love shows what we prefer. Do you love God who is the supreme good above all else? And do you seek to put him first in all your thoughts, cares, choices, and actions?

God’s love sets us free to love and serve others

God’s love has been poured into our hearts through the gift of the Holy Spirit (Romans 5:5). Do you allow God’s love to purify your heart and the way your treat others? Do you allow God’s love to transform your mind and the way you think of others? Do you allow God’s love to conquer every unruly passion and addiction that would enslave you to sin and harmful behavior? The Holy Spirit gives us his seven-fold gifts of wisdom and understanding, right judgment and courage, knowledge and reverence for God and his ways, and a holy fear in God’s presence (see Isaiah 11) that we may live God’s way of life and serve in the power and strength of his enduring love and mercy. Do you thirst for new life in the Spirit?

“Lord Jesus Christ, your death brought life for us. Fill me with your Holy Spirit that I may walk in freedom and joy as a child of God and as an heir with Christ of an eternal inheritance.”

Suy niệm: Bạn có biết sức mạnh chữa lành của thánh giá Đức Kitô không? Chúa Giêsu đến để hiệp nhất đất với trời và nâng cao những người ở trần thế lên tới vinh quang nước trời. Đức Giêsu giải thích cho ông Nicôđêmô, một trong số các nhà lãnh đạo chính của nước Dothái, rằng Người là “Con Người” được Cha trên trời sai tới để phục hồi mối quan hệ đỗ vỡ của chúng ta với Thiên Chúa. Con Người là một tước hiệu báo trước của Cựu ước dành cho Đấng Mêsia, Đấng sẽ đến từ trời để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên trái đất (Đn 7,13-14).

Môisen cứu thoát dân tộc mình khỏi chết trong hoang địa

Đức Giêsu có ý gì khi Người nói “Con Người phải được treo lên?” Đức Giêsu liên kết câu nói này với Môisen, người đã “treo” con rắn đồng trong hoang địa để đem lại sự chữa lành và phục hồi sự sống cho những ai bị rắn độc cắn. Tai họa chết chóc này là kết quả của sự bướng bỉnh của dân từ chối nghe theo lời dạy dỗ và hướng dẫn của Thiên Chúa cho lợi ích của họ. Thiên Chúa thương xót lắng nghe lời cầu xin của Môisen hầu cứu thoát dân người khỏi tai họa này. Thiên Chúa đã hướng dẫn Môisen “Làm một con rắn đồng, treo nó lên cây cột, hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên nó sẽ được cứu sống” (Ds 21,8). Môisen đã giương cao hình ảnh con rắn đồng được gắn vào cây gỗ giống như cây thập giá. Những ai đặt niềm tin nơi Thiên Chúa qua việc hối hận về sự bất tuân của họ đã được chữa lành và phục hồi sự sống hoàn toàn.

Đức Giêsu liên kết sự chiến thắng của Người trên thập giá với hành động cứu thoát của Môisen

Rõ ràng Đức Giêsu liên kết hành động cứu thoát của Môisen trong hoang địa với cái chết hy sinh sắp đến của chính Người khi Người được “treo lên” cây gỗ thập tự ở đồi Canvê. Không giống như sự cứu thoát của Môisen trong hoang địa chỉ có kết quả nơi sự đau đớn tạm thời cho dân Israel, cái chết đền tội của Đức Giêsu trên thập giá đem lại sự chiến thắng dứt khoát trên tội lỗi, Satan, và sự chết. Sự chiến thắng của Đức Giêsu trên thập giá xóa bỏ món nợ của tội lỗi, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt. Cái chết và sự chiến thắng của Người đưa chúng ta tới sự sống mới – cuộc sống mới sung mãn trong Thánh Thần của Người sẽ tồn tại mãi mãi.

Chiến thắng của Đức Giêsu trên thập giá cũng đưa dẫn sự phục sinh vinh quang thân xác của Người đến sự sống vĩnh cửu và sự lên trời ngự bên hữu Cha trên trời, nơi mà giờ đây Người cai trị và thỉnh cầu cho chúng ta. Kết quả của Đức Giêsu “bị treo trên thập giá” và sự sống lại, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, là “sự tái sinh trong Thần Khí” của chúng ta và sự tiếp nhận chúng ta như những người con của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ cứu chuộc chúng ta mà còn lấp đầy chúng ta với chính sự sống và quyền lực thần linh của Người để chúng ta có thể chia sẻ với Người trong vinh quang.

Bằng chứng tình yêu của TC dành cho chúng ta

Không có bằng chứng nào lớn hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng việc sai Con của Người đến để trở nên một với chúng ta trong bản tính nhân loại và hiến mạng sống Người cho chúng ta. “Để cứu chuộc một người nô lệ, Thiên Chúa đã ban Con của mình” (lời cầu nguyện xưa từ giờ kinh chiều vọng Phục sinh). Thiên Chúa đã sai Con mình đến giải thoát chúng ta khỏi sự tồi tệ nhất của những sự thống trị – nô lệ cho tội lỗi và sự dữ của cái chết. Cái chết hy sinh của Đức Giêsu là một hành động của tình yêu cho đi hoàn toàn. Đức Giêsu đã hoàn toàn hiến mình vì tình yêu Chúa Cha. Và Người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình với tình yêu quảng đại vì mưu ích và phần rỗi chúng ta. Cái chết của Người trên thập giá vừa là lễ toàn hiến cho TC, vừa là lễ đền tội hoàn hảo cho tội lỗi chúng ta và tội lỗi của thế gian.

Thánh Gioan nói với chúng ta rằng tình yêu Thiên Chúa không có giới hạn (Ga 3,16). Tình yêu của Người không chỉ dành riêng cho một dân tộc hay một số người được tuyển chọn. Tình yêu của Người không biên giới bởi vì nó ôm ấp toàn thế giới và từng người đã được tạo dựng “giống hình ảnh của Người”. TC là người Cha yêu thương cách kiên trì, không thể yên nghỉ cho tới khi tất cả những người con đi hoang của mình được trở về nhà. Thánh Augustinô nói, TC yêu thương mỗi người chúng ta như thể chỉ có một người duy nhất để yêu.

Tình yêu của Thiên Chúa được xây dựng trên sự thật, lòng nhân, và thương xót

Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do để chọn lựa ai và cái gì chúng ta sẽ yêu và không yêu. Chúng ta có thể yêu thích bóng tối của tội lỗi và hoài nghi, hoặc chúng ta có thể yêu thích ánh sáng chân lý, nhân hậu, và thương xót của Chúa. Nếu tình yêu của chúng ta được hướng dẫn bởi sự thật, lòng nhân, và những gì thật sự đẹp đẽ, thì chúng ta sẽ chọn lựa Thiên Chúa và yêu mến Người trên hết mọi sự. Những gì chúng ta yêu thích cho thấy những gì chúng ta mong muốn. Bạn có yêu mến TC, Đấng toàn thiện trên hết mọi sự khác không? Bạn có tìm kiếm Người trước tiên trong tất cả mọi tư tưởng, bận tâm, lựa chọn, và hành động của bạn không?

Tình yêu TC giúp chúng ta tự do yêu thương và phục vụ người khác

Tình yêu Thiên Chúa tuôn đỗ vào lòng chúng ta qua ơn sủng của Thánh Thần (Rm 5,5). Bạn có để cho tình yêu Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn và cách thức bạn đối xử với người khác không? Bạn có để cho tình yêu Thiên Chúa biến đổi tâm trí bạn và cách thức bạn nghĩ về người khác không? Bạn có để cho tình yêu Thiên Chúa thống trị mọi đam mê phóng túng và nghiện ngập, có thể làm cho bạn thành nô lệ cho tội lỗi và hành vi tai hại không? Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta bảy ơn sủng của Người: khôn ngoan, hiểu biết, biện phân đúng đắn, can đảm, biết lo liệu, nhiệt thành với Chúa và đường lối của Người, và lòng kính sợ sự hiện diện của Chúa (Is 11), để chúng ta có thể sống lối sống của Chúa và phục vụ trong uy lực của tình yêu và lòng thương xót bền vững của Người. Bạn có khao khát sự sống mới trong Thần Khí không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, cái chết của Người đem lại sự sống cho chúng con. Xin Chúa lấp đầy lòng con Thần Khí của Chúa, để con có thể bước đi trong tự do và vui mừng như một người con của Chúa và như người thừa tự sản nghiệp đời đời với Đức Kitô.

 

 

Comments are closed.

phone-icon