You will see the angels of God – Suy niệm theo WAU _ lễ Tổng lãnh Thiên thần

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

Thursday, September 29, 2022

You will see . . . the angels of God

Jn 1, 47-51

This is a unique feast day! Feast days dedicated to saints naturally encourage us to examine the life of that saint and reflect on how we can follow their example in our own lives. But it would certainly be hard to do this when it comes to archangels. After all, they’re . . . angelic!

However, we still can celebrate the work that these archangels have done on our behalf and strive to follow their example of quick obedience and love for God. Let’s consider what we can learn from each one of the archangels we celebrate today.

St. Michael is best known for doing battle against Lucifer. We believe that St. Michael continues to serve God by interceding for us when we need protection against the snares of the devil. This is not just a single battle; it requires daily vigilance and fortitude against temptation. Like St. Michael, we can make sure we are wearing the “armor of God” each day so that we are always ready to fight the spiritual battle (Ephesians 6:11).

St. Gabriel is the messenger angel who brought God’s world-changing news to Mary and who told Zechariah about the birth of his son, John the Baptist. Following Gabriel’s example, we can try to be more attuned to listening to the Lord and more eager to share what we hear. His example of delivering good news should encourage us to not hesitate to deliver the good news of God’s love to the people around us.

Disguised as a man, St. Raphael accompanied Tobias on his dangerous journey, where he cast out an evil spirit and helped Tobias cure his father’s blindness. Following Raphael’s lead, we can also be “angels” to people we meet and accompany them on their walk through the ups and downs of life.

These three archangels are always ready to hear God’s mission for them and fulfill it immediately. May we follow their example and make ourselves instruments of God’s grace to everyone he sends us to.

“Sts. Michael, Gabriel, and Raphael, help me follow your example of service to God in all that I do.”

 

Thứ Năm, ngày 29.9.2022

Anh em sẽ thấy… các thiên thần của Thiên Chúa

Ga 1, 47-51

Đây là một ngày lễ độc đáo! Những ngày lễ dành riêng cho các vị thánh tự nhiên khuyến khích chúng ta xem xét cuộc đời của vị thánh đó và suy gẫm về cách chúng ta có thể noi gương các ngài trong cuộc sống của chính mình. Nhưng chắc chắn sẽ khó làm được điều này khi nói đến các tổng lãnh thiên thần. Nhưng xét cho cùng, các ngài là. . . thiên thần!

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể ca tụng công việc mà các vị tổng lãnh thiên thần này đã làm thay cho chúng ta và cố gắng noi gương các ngài về sự vâng lời nhanh chóng và tình yêu mến đối với Thiên Chúa. Hãy xem xét những gì chúng ta có thể học được từ mỗi vị tổng lãnh thiên thần mà chúng ta tôn vinh ngày hôm nay.

Thánh Michael được biết đến với trận chiến chống lại Luxiphe. Chúng ta tin rằng Thánh Micae tiếp tục phục vụ Thiên Chúa bằng cách cầu bầu cho chúng ta khi chúng ta cần sự bảo vệ chống lại cạm bẫy của ma quỷ. Đây không chỉ là một trận chiến đơn lẻ; nó đòi hỏi sự cảnh giác và kiên trì hằng ngày để chống lại sự cám dỗ. Giống như Thánh Micae, chúng ta có thể bảo đảm rằng mình đang mặc “áo giáp của Thiên Chúa” mỗi ngày để luôn sẵn sàng chiến đấu trong trận chiến tâm linh (Ep 6,11).

Thánh Gabrien là thiên thần đưa tin về sự thay đổi thế giới của Thiên Chúa cho Mẹ Maria và là đấng đã nói với Giacaria về sự ra đời của con trai ông, Gioan Tẩy Giả. Theo gương của thánh Gabrien, chúng ta có thể cố gắng hòa hợp hơn với việc lắng nghe Chúa và háo hức hơn để chia sẻ những gì chúng ta nghe được. Ví dụ về việc truyền tin của ngài sẽ khuyến khích chúng ta đừng ngần ngại loan báo tin mừng về tình yêu thương của Thiên Chúa cho những người xung quanh chúng ta.

Cải trang thành một người đàn ông, Thánh Raphaen đã đồng hành cùng Tôbia trong cuộc hành trình nguy hiểm của mình, nơi ngài đã đuổi một thần dữ và giúp Tôbia chữa bệnh mù lòa cho cha mình. Theo sự hướng dẫn của thánh Raphaen, chúng ta cũng có thể trở thành “thiên thần” đối với những người mà chúng ta gặp gỡ và đồng hành cùng họ trên con đường vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Ba vị tổng lãnh thiên thần này luôn sẵn sàng nghe sứ mệnh của Thiên Chúa dành cho các ngài và hoàn thành nhiệm vụ đó ngay lập tức. Ước gì chúng ta noi gương các ngài và biến mình thành công cụ ân sủng của Thiên Chúa cho mọi người mà Ngài sai chúng ta đến.

Lạy các thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen, xin giúp con noi gương các ngài trong việc phụng sự Thiên Chúa trong tất cả những gì con làm.

Comments are closed.

phone-icon