Anh em còn quý hơn những con chim sẻ – Suy niệm theo WAU ngày 14.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Do not be afraid. You are worth more than many sparrows.

Lk 12: 1-7

Does Jesus seem to contradict himself in today’s Gospel? He first tells the disciples not to fear anyone who has the power to harm them bodily but instead to fear God, the One who has power to cast them into Gehenna (Luke 12:5). But then in this same passage, he just as emphatically tells them how precious they are to his heavenly Father. How do we make sense of this progression from a warning to fear God to a warm assurance of God’s tender love?

Clearly, God isn’t out to condemn us – that’s not the kind of God he is. Jesus himself said that he was sent into the world not to condemn it but to save it (John 3:17; 12:47). But Jesus also wants us to know that there are consequences to our actions that can lead us to lose the gift of eternal life. This is far worse, he warns, than losing our natural life.

So should we be afraid of God? Not if we understand what Jesus has done for us through his death and resurrection. Because we are fallen human beings, we will sin, and perhaps even act hypocritically at times as some of the Pharisees did (Luke 12:1). But through Jesus, our Father has offered us the gift of salvation. When we recognize our sin and turn to him in repentance, he floods us with his mercy. This is how much God loves us and longs to be close to us—both now and forever!

Jesus uses two striking images to show us how precious we are to his Father. If God notices five sparrows that sell for just two small coins, of course he will notice us, the crown of his creation! And more than just notice us, he knows us so intimately that he has counted every hair on our heads (Luke 12:6-7). These are images we can keep close to our hearts whenever we are tempted to fear God’s condemnation or doubt that he will not forgive us.

God doesn’t want to lose you—or anyone else, for that matter. He treasures you too much. With such a loving Father, you have nothing to fear!

“Thank you, Jesus, for showing me how precious I am to my Father in heaven.”

Đừng sợ. Anh em còn quý hơn những con chim sẻ.

Lc 12, 1-7

Có vẻ như Chúa Giêsu đang mâu thuẫn với chính mình trong Tin Mừng hôm nay không? Trước tiên, Ngài nói với các môn đệ rằng đừng sợ bất cứ ai có quyền làm hại họ mà hãy kính sợ Thiên Chúa, Đấng có quyền năng quăng họ thành Hỏa ngục (Lc 12,5). Nhưng rồi cũng trong phân đoạn này, Ngài cũng dứt khoát nói với họ rằng họ quý giá như thế nào đối với Cha trên trời của Ngài. Làm thế nào để chúng ta hiểu được sự tiến triển này từ lời cảnh báo kính sợ Thiên Chúa đến sự bảo đảm nồng nhiệt về tình yêu thương dịu dàng của Thiên Chúa?

Rõ ràng, Thiên Chúa không ra ngoài để kết án chúng ta – đó không phải là loại Thiên Chúa giống như Ngài. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài được sai đến thế gian không phải để lên án nó mà là để cứu nó (Ga 3,17; 12,47). Nhưng Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta biết rằng có những hậu quả đối với hành động của chúng ta có thể khiến chúng ta đánh mất món quà là sự sống đời đời. Ngài cảnh báo, điều này còn tồi tệ hơn nhiều so với việc làm mất đi sự sống tự nhiên của chúng ta.

Vậy chúng ta có nên sợ Thiên Chúa không? Không, nếu chúng ta hiểu những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Bởi vì chúng ta là những con người sa ngã, chúng ta sẽ phạm tội, và đôi khi có thể hành động giả hình như một số người Pharisêu đã làm (Lc 12,1). Nhưng qua Chúa Giêsu, Cha của chúng ta đã ban cho chúng ta món quà là sự cứu rỗi. Khi chúng ta nhận ra tội lỗi của mình và hướng về Ngài để ăn năn, Ngài ban tràn ngập lòng thương xót cho chúng ta. Đây là cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta và khao khát được ở gần chúng ta – cả bây giờ và mãi mãi!

Chúa Giêsu sử dụng hai hình ảnh nổi bật để cho chúng ta thấy chúng ta quý giá như thế nào đối với Cha Ngài. Nếu Thiên Chúa để ý đến năm con chim sẻ bán với giá chỉ hai đồng xu nhỏ, thì tất nhiên Ngài sẽ để ý đến chúng ta, đỉnh cao của sự sáng tạo của Ngài! Và không chỉ để ý đến chúng ta, Ngài còn biết chúng ta một cách mật thiết đến mức đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta (Lc 12,6-7). Đây là những hình ảnh mà chúng ta có thể lưu giữ trong lòng mỗi khi chúng ta bị cám dỗ để sợ hãi Thiên Chúa kết án hoặc nghi ngờ rằng Ngài sẽ không tha thứ cho chúng ta.

Thiên Chúa không muốn mất bạn – hay bất kỳ ai khác, vì vấn đề đó. Ngài rất quý trọng bạn. Với một người Cha yêu thương như vậy, bạn không có gì phải sợ hãi!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, Chúa đã cho con thấy con quý giá như thế nào đối với Cha trên trời. 

Comments are closed.

phone-icon