Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 37 – Dự lễ qua đài Truyền hình hoặc Truyền thanh?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền Thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc hiểu được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

37. Dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay không?

Thánh lễ trên đài truyền hình hoặc truyền thanh là một thánh lễ đích thật, vì được truyền trực tiếp từ một giáo xứ hay một dòng tu. Nhưng đài truyền hình và truyền thanh không truyền hết được tất cả các phần và chi tiết của thánh lễ.

Thánh lễ được truyền hình và truyền thanh có những lợi điểm nhưng cũng có những giới hạn. Các phương tiện truyền thông này giúp cho những ai (bệnh nhân chẳng hạn) không thể đi đến nhà thờ có thể cầu nguyện trong sự hiệp thông với một cộng đoàn và liên kết với toàn thể Hội Thánh. Họ được nghe các bài Sách Thánh Chúa nhật và nghe bài giảng chú giải thực dụng của Lời Chúa. Vả lại, các tín hữu, nơi mà thánh lễ được truyền hình hoặc truyền thanh, cũng có ý thức trong việc lôi kéo, khuyến khích lòng thành và đạo đức của những ai đang phải sống cô quạnh để họ hiệp thông với Hội Thánh qua phương tiện truyền thông.

Nhưng thánh lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh không thể thay thế việc đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Không phải việc xét dự lễ như thế có được xem như đã giữ luật buộc dự lễ ngày Chúa nhật hay chưa, bởi những người không thể di chuyển được vì do bệnh tật, do phải sống xa nhà thờ hay do thời tiết cản trở, đều không buộc phải đi lễ ngày Chúa nhật. Như thế, chúng ta không có lý do gì ngồi ở nhà, thực hiện điều mà đáng lẽ chúng ta phải làm ở nhà thờ.

Yếu tố đầu tiên của mọi bí tích, đó là cộng đoàn tín hữu đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, và trong lời cầu nguyện, trong lúc nghe Lời Chúa và trong tình bác ái huynh đệ, họ cùng nhau cử hành sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô.

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, để tránh việc lây nhiễm, các nhà thờ đã phải ngưng thánh lễ cộng đoàn. Các Đấng Bản Quyền địa phương (Giám mục) đã cho phép các tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự thánh lễ Chúa nhật, lễ buộc và khuyến khích tham dự các thánh lễ trực tuyến và rước lễ thiêng liêng.

ENGLISH

37. Is attending Mass via the TV or radio regarded as really participating in Mass or not?

Mass on the TV or on the radio is a real Mass, because it is transmitted live from a parish or a convent. But the television and the radio station cannot transmit all the parts and details of Mass.

A televised and broadcasted Mass has both advantages and its own restrictions. These mass media help those (such as patients who cannot go to church) to pray in the communion and connection with the whole Church. They can hear Sunday Sacred readings and the homily gives practical commentary on God’s Word. Nevertheless, the faithful in a place where Mass is televised or broadcasted, are also aware of the attraction and encouragement of the devotion and devoutness of those who have to live in loneliness in order for them to be in communion with the Church via mass media.

But Mass via the TV or radio cannot replace the act of going to church to attend Mass. The question is not whether such participation in Mass is regarded as keeping with the law of attending Mass, because those who cannot move due to sickness, due to living far away from the church or due to prohibition of the weather, are permitted to receive Mass via the TV or radio and not obligated to go to church on Sunday. Thus, if we have no such reason to stay home, we should go to church to receive Mass.

The primary factor of every sacrament is the congregation of the faithful who respond to the invitation of God, and in prayer, in listening to the Word of God and in fraternal charity, they jointly celebrate the death and resurrection of Jesus Christ.

During the COVID-19 pandemic, churches had to suspend the physical Masses to avoid the spread of COVID-19 infection.  local Bishops have allowed the faithful to be exempted from attending Sunday Mass, Holy Days of Obligation masses and encouraged them to attend Masses online and to receive spiritual Communion.

FRANÇAIS 

37. Ceux qui regardent la messe à la télévision peuvent-ils considérer qu’ils ont vraiment assisté à la messe?

La messe qu’on peut regarder à la télévision est célébrée dans une paroisse ou une communauté religieuse et retransmise en direct. Mais la télévision ne retransmet que des images partielles de cette célébration.

Le rappel de ces deux éléments aide à préciser les avantages et les limites de la messe télévisée. Celle-ci permet à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de prier en communion avec une assemblée particulière et se relier à toute l’Église. Ils écoutent également les textes de l’Écriture du dimanche et entendent un commentaire qui s’efforcent de dire l’actualité de cette Parole de Dieu. Les chrétiens de l’endroit, où la messe est retransmise, ont d’ailleurs bien conscience d’entraîner la piété et la ferveur de tous ceux que la télévision rejoint ainsi dans leur isolement. Mais la messe télévisée ne remplace pas le fait d’aller à la messe. Il n’est pas question de savoir si ça compte ou non puisque les personnes qui ne peuvent se déplacer ne sont pas tenues par l’obligation dominicale. Il est donc inutile de faire comme si ce qui se passe à l’église pouvait avoir lieu à la maison.

L’élément premier du sacrement de l’eucharistie est l’assemblée de chrétiens qui répondent à l’appel du Seigneur et qui, dans la prière, à l’écoute de l’Écriture, dans une charité fraternelle, célèbrent ensemble la mort et la résurrection de Jésus Christ.

Pendant la pandémie de Covid-19, pour éviter la contamination, les églises ont dû suspendre les messes communautaires. Les évêques ont permis aux fidèles d’être exemptés de l’obligation d’assister à la messe dominicale, la messe d’obligation et les ont encouragées à participer aux messes en ligne et à recevoir la communion spirituelle.

Comments are closed.

phone-icon