Giakêu… tìm cách để xem Chúa Giêsu là ai – Suy niệm theo WAU ngày 30.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Zacchaeus . . . was seeking to see who Jesus was. (Luke 19:2, 3)
At the high points in Jesus’ ministry, he was surrounded by large crowds of people. We can assume that many had heard about his deeds or listened to his preaching without fully – or perhaps ever – catching sight of him. In a time without television, photography, or the printing press, most people probably didn’t expect to “see” Jesus. People like him gained notoriety through word of mouth as much as by public appearances.

So it’s a bit comical and curious that short-statured Zacchaeus – who, given the height of the average man in ancient times, was probably well under five feet – desperately wanted to see Jesus in the flesh. Most other people would have been content just to be part of the crowd.

Today, we may not have to climb trees, but depending on how good we are at visualization, we may have to put in a little extra effort to “see” Jesus in our mind’s eye. If you’re wondering why this is important, consider the payoff that Zacchaeus received. Because of his efforts, he moved past seeing Jesus to encountering him. He began a living friendship with Jesus that day, one that blessed Zacchaeus and delighted Jesus.

As you can see, it’s worth thinking about our own “seeking” after Jesus. Like Zacchaeus, you might try new, creative ways to get a closer look at him. For example, have you ever pictured Jesus’ hands? Maybe they were strong and calloused from working with tools and carrying wood and stone. What else might you learn by calling to mind the sound of his laughter or his posture in prayer?

As you imagine Jesus in his everyday life, you’ll probably discover unexpected things that draw you to him. You may want to start with a Gospel passage or a favorite image of Jesus that you’ve come across. Rest assured, it won’t just be your imagination at work. Whenever anyone seeks Jesus, the Holy Spirit cooperates with that person to reveal new aspects of his life and love. Remember, Jesus is your friend, and you were created to be united with him.

“Jesus, show me who you are in the flesh and in the Spirit.”

Giakêu… tìm cách để xem Chúa Giêsu là ai (Lc 19, 2-3)
Tại các điểm cao trong sứ mạng của Chúa Giêsu, Ngài được bao quanh bởi đám đông dân chúng. Chúng ta có thể cho rằng nhiều người đã nghe về những việc làm của Ngài hoặc nghe Ngài giảng mà không hề hay biết rõ về Ngài. Trong thời đại không có tivi, nhiếp ảnh hay báo in, có lẽ hầu hết mọi người đều không mong đợi “nhìn thấy” Chúa Giêsu. Những người như Ngài nổi tiếng nhờ truyền miệng nhiều như khi xuất hiện trước công chúng.

Vì vậy, có một chút hài hước và tò mò khi ông Giakêu dáng người thấp bé, có chiều cao của một người đàn ông trung bình thời cổ đại, có lẽ cao dưới một mét năm mươi và rất muốn nhìn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt. Trong khi đó hầu hết những người khác sẽ hài lòng khi được trở thành một phần của đám đông.

Ngày nay, chúng ta có thể không phải trèo cây, nhưng tùy thuộc vào khả năng hình dung tốt như thế nào, chúng ta có thể phải nỗ lực thêm một chút để “nhìn thấy” Chúa Giêsu trong mắt mình. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao điều này lại quan trọng, hãy xem xét phần thưởng mà Giakêu nhận được. Vì những nỗ lực của mình, ông đã vượt qua việc nhìn Chúa Giêsu để gặp Ngài. Ông đã bắt đầu một tình bạn hữu sống động với Chúa Giêsu vào ngày hôm đó, một tình bạn đã đem lại hạnh phúc cho Giakêu và làm cho Chúa Giêsu vui mừng.

Như bạn có thể thấy, thật đáng để suy gẫm về việc chúng ta “dõi” theo Chúa Giêsu. Giống như Giakêu, bạn có thể thử những cách mới, sáng tạo để có cái nhìn sâu hơn về Ngài. Ví dụ, bạn đã bao giờ hình dung bàn tay của Chúa Giêsu chưa? Có thể chúng mạnh mẽ và bị chai cứng với các công cụ và khuân vác gỗ và đá. Bạn có thể học được điều gì khác bằng cách gợi nhớ đến âm thanh của tiếng cười của Ngài hoặc tư thế của Ngài khi cầu nguyện?

Khi tưởng tượng về Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày, bạn có thể sẽ khám phá ra những điều bất ngờ thu hút bạn đến với Ngài. Bạn có thể muốn bắt đầu bằng một đoạn Tin mừng hoặc một hình ảnh yêu thích của Chúa Giêsu mà bạn đã bắt gặp. Hãy yên tâm, nó sẽ không chỉ là tưởng tượng của bạn trong công việc. Bất cứ khi nào ai tìm kiếm Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần sẽ hợp tác với người đó để bày tỏ những khía cạnh mới của đời sống và tình yêu của họ. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu là bạn hữu của bạn, và bạn được tạo ra để kết hiệp với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ cho con biết Chúa là ai trong nhân tính và trong Thần tính.

Kn 11, 22- 12, 2
Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải (Kn 11, 23).

God sure does think differently than we do, doesn’t he? Especially when it comes to sin. How many times have we been deeply offended by someone’s sins? Even if we aren’t the one being sinned against, our sense of justice is aroused. We respond with anger. We may even imagine just the right retort or act of vengeance that we would deliver to the offender. We can be just as harsh when it comes to our own sins as well. We are often our own worst judge, jury, and executioner!

But that’s not God’s way. Today’s first reading tells us that he chooses to “overlook” our sins and give us time to turn back to him. Or he may decide just to “rebuke [us]little by little” in the hope that we will ultimately repent (Wisdom 11:23; 12:2).

Today’s Gospel reading shows us this approach in practice. Seeing Zacchaeus up in that sycamore tree, Jesus said nothing about whatever sins Zacchaeus might have committed. He didn’t even tell him to leave his job as a tax collector. And if Zacchaeus was corrupt, as many people believed, Jesus didn’t command him to repent. All he did was . . . invite himself to dinner (Luke 19:5).

It turns out, that’s all Zacchaeus needed. Moved by Jesus’ love and openhearted approach, Zacchaeus took it upon himself to make restitution. He promised to do whatever was necessary to maintain his new relationship with the Lord. And Jesus affirmed that Zacchaeus’ acts were signs that “salvation” was indeed his (Luke 19:9).

It may be hard to believe, but Jesus is not up in heaven keeping track of your offenses and devising your punishment. He’s standing before you, asking you to welcome him. He knows that if you do, his perfect, unending, personal love for you will bring you to a repentance that will bear sweet, abundant fruit.

“Lord, help me welcome you with an open heart.”

Thiên Chúa chắc chắn nghĩ khác chúng ta, phải không? Đặc biệt là khi nói đến tội lỗi. Đã bao nhiêu lần chúng ta bị xúc phạm sâu sắc bởi tội lỗi của ai đó? Ngay cả khi chúng ta không phải là người bị buộc tội, ý thức về công lý của chúng ta vẫn được khơi dậy. Chúng ta đáp lại bằng sự tức giận. Chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng chỉ là sự bắt bẻ hoặc hành động trả thù đúng đắn mà chúng ta sẽ dành cho kẻ phạm tội. Chúng ta cũng có thể khắc nghiệt khi nói đến tội lỗi của chính mình. Chúng ta thường là thẩm phán, bồi thẩm đoàn và đao phủ tồi tệ nhất của chính mình!

Nhưng đó không phải là cách của Thiên Chúa. Bài đọc một hôm nay cho chúng ta biết rằng Ngài chọn “bỏ qua” tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta thời gian để quay lại với Ngài. Hoặc Ngài có thể quyết định chỉ “quở trách [chúng ta] từng chút một” với hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ ăn năn (Kn 11,23; 12,2).

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách tiếp cận này trong thực tế. Khi thấy Giakêu đang ở trên cây sung, Chúa Giêsu không nói gì về bất cứ tội lỗi nào mà Giakêu có thể đã phạm. Ngài thậm chí còn không bảo ông rời bỏ công việc của mình là một nhân viên thu thuế. Và nếu Giakêu đã hư hỏng, như nhiều người đã tin, thì Chúa Giêsu đã không ra lệnh cho ông ta phải ăn năn. Tất cả những gì Ngài đã làm là… mời mình đi ăn tối (Lc 19,5).

Hóa ra, đó là tất cả những gì Giakêu cần. Được thúc đẩy bởi tình yêu và cách tiếp cận cởi mở của Chúa Giêsu, Giakêu đã tự nhận lấy điều đó để đền bù. Ông hứa sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì mối tương quan mới của ông với Chúa. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng hành động của Giakêu là dấu hiệu cho thấy “ơn cứu rỗi” thực sự thuộc về ông (Lc 19,9).

Có thể khó tin, nhưng Chúa Giêsu không ở trên trời để theo dõi hành vi phạm tội của bạn và đưa ra hình phạt cho bạn. Ngài đang đứng trước bạn, yêu cầu bạn chào đón Ngài. Ngài biết rằng nếu bạn làm vậy, tình yêu cá nhân trọn vẹn, bất tận của Ngài dành cho bạn sẽ đưa bạn đến chỗ sám hối sẽ sinh hoa kết trái dồi dào.

Lạy Chúa, xin giúp con chào đón Ngài với tấm lòng rộng mở.

Comments are closed.

phone-icon