Hãy bố thí những gì ở bên trong … – Suy niệm theo WAU ngày 11.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

As to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you. 

Lk 11:37- 41

A Rapidshare invited Jesus to his home for dinner but was scandalized when Jesus failed to observe the prescribed hand-washing ritual. Jesus responded with some harsh words—something you wouldn’t ordinarily expect from an invited houseguest! But it didn’t matter to Jesus; he was trying to drive home a point. He wanted his disciples, and all those listening, to understand what true piety consists of. It’s more than outward actions; it has to do with the state our hearts as well. And in order to purify our hearts, Jesus said, we should give alms.

But how does giving alms make us “clean” (Luke 11:41)? Let’s consider the Pharisees’ situation. If they had taken Jesus’ words to heart, it would have altered their focus. Instead of criticizing Jesus for not following the letter of the law, they would have focused on the needs of the people around them. Their vision would have expanded beyond rules and regulations to the heart of the law. While still observing Jewish law, they could have made themselves even more “clean” by pouring themselves out for the poor and needy.

The same is true for us. When we give alms—whether it’s our time, our energy, or our money—we can approach it as a way of handing over to God something that is precious to us. If we come to Jesus with a generous willingness to give over to him what is ours, we might be surprised at what happens within us. Perhaps we will experience a new freedom to see our world and the people around us with the eyes of Christ. This new vision will move us to be more generous toward the people we encounter at work, in our neighborhoods, and even within our own families. And this new freedom will prompt us to follow Jesus more closely so that we can better do what he is asking of us.

Today, let’s ask the Lord to grant us the willingness to give alms cheerfully and eagerly so that we might step into this new freedom with him.

“Jesus, help me to focus on the people who need my help. Cleanse my heart so that I can experience a new freedom in you.”

Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. 

Lc 11, 37- 41

Một người Pharisêu đã mời Chúa Giêsu đến nhà mình dùng bữa tối nhưng đã bị tai tiếng khi Chúa Giêsu không tuân thủ nghi thức rửa tay theo luật định. Chúa Giêsu đã đáp lại bằng một số lời lẽ khó nghe – điều mà thông thường bạn sẽ không mong đợi từ một vị khách được mời! Nhưng điều đó không quan trọng đối với Chúa Giêsu; Ngài đang cố gắng nhấn mạnh vấn đề. Ngài muốn các môn đệ của mình và tất cả những người đang lắng nghe, hiểu được lòng đạo đức thực sự bao gồm những gì. Nó không chỉ là những hành động bên ngoài; nó cũng liên quan đến trạng thái tâm hồn của chúng ta. Và để thanh tẩy tâm hồn, Chúa Giêsu nói rằng chúng ta nên bố thí.

Nhưng bố thí làm cho chúng ta “trong sạch” như thế nào (Lc 11, 41)? Chúng ta hãy xem xét tình huống của người Pharisêu. Nếu họ ghi nhớ những lời của Chúa Giêsu, thì điều đó sẽ thay đổi ý hướng của họ. Thay vì chỉ trích Chúa Giêsu không tuân theo luật lệ, họ sẽ tập trung vào nhu cầu của những người xung quanh. Tầm nhìn của họ sẽ mở rộng ra ngoài các quy tắc và quy định đến cốt lõi của luật lệ. Trong khi vẫn tuân thủ luật pháp Do Thái, họ có thể khiến mình “trong sạch” hơn nữa bằng cách xả thân vì người nghèo và người cùng khốn.

Điều này cũng đúng đối với chúng ta. Khi chúng ta cho đi – cho dù đó là thời gian, sức lực hay tiền bạc của chúng ta – chúng ta có thể tiếp cận nó như một cách dâng tiến cho Thiên Chúa một thứ gì đó quý giá đối với chúng ta. Nếu chúng ta đến với Chúa Giêsu với lòng sẵn sàng quảng đại trao cho Ngài những gì thuộc về mình, chúng ta có thể ngạc nhiên về những gì xảy ra bên trong mình. Có lẽ chúng ta sẽ trải nghiệm một sự tự do mới để nhìn thế giới của chúng ta và những người xung quanh chúng ta bằng con mắt của Đức Kitô. Tầm nhìn mới này sẽ thúc đẩy chúng ta rộng lượng hơn đối với những người chúng ta gặp tại nơi làm việc, trong khu phố của chúng ta và thậm chí trong gia đình của chúng ta. Và sự tự do mới này sẽ thúc giục chúng ta theo sát Chúa Giêsu hơn để có thể làm tốt hơn những gì Ngài đang yêu cầu ở chúng ta.

Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự sẵn sàng cho đi một cách vui vẻ và nhiệt thành để chúng ta có thể bước vào sự tự do mới này với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tập trung vào những người cần sự giúp đỡ của con. Xin thanh tẩy trái tim con để con có thể trải nghiệm một sự tự do mới trong Chúa.

Comments are closed.

phone-icon