He chose Twelve – Suy niệm theo WAU ngày 28.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus had a big decision to make. Who should he choose to be his apostles and carry on his mission? He knew his disciples well, but he also needed to ask his Father for guidance. After a long night in prayer, Jesus chose twelve men, including Simon, called the Zealot, and Jude, also known as Thaddeus. These two lesser-known apostles, whom we honor today, followed Jesus until his death. Then, after witnessing Jesus’ resurrection and receiving the Holy Spirit, they went on to proclaim the good news as far as modern-day Turkey, where they died as martyrs.

But notice that before he set apart the apostles for their special purpose, Jesus called all his disciples “to himself” (Luke 6:13). He called all of them to be with him and to learn from him. Their relationship with Jesus had motivated them to leave behind career and family to follow him. His words had captured their hearts. He had given them hope that God’s promised Messiah had finally come. Knowing Jesus, hearing him preach, and seeing him heal people and set them free had changed them. So they all gladly chose to spend their lives following in his footsteps.

We admire these first disciples, who made the bold choice to follow Jesus. And of course, we honor the apostles, who carried Jesus’ message to the ends of the earth and became the foundation of the Church. But don’t forget that Jesus also calls us to be “fellow citizens” with Sts. Simon and Jude and “members of the household of God” (Ephesians 2:19).

Jesus calls you to himself, just as he called his first disciples. He wants you to be with him and learn from him. Every day you have a choice. As you spend time with him, your heart will be warmed by his love. Your desire to share his love with other people will grow. Little by little, Jesus will shape you into a living stone so that you can do your part to build up the Church.

“Jesus, thank you for calling me to yourself. Use me, Lord, to proclaim your love.”

 

Chúa Giêsu đã có một quyết định lớn. Ngài nên chọn ai làm tông đồ và thực hiện sứ mệnh của mình? Ngài biết rõ các môn đệ của mình, nhưng Ngài cũng cần xin Chúa Cha hướng dẫn. Sau một đêm dài cầu nguyện, Chúa Giêsu chọn mười hai người, bao gồm Simon, được gọi là Zealot, và Giuđa, còn được gọi là Thađêô. Hai tông đồ ít được biết đến này, mà chúng ta tôn vinh ngày nay, đã theo Chúa Giêsu cho đến khi Ngài qua đời. Sau đó, sau khi chứng kiến ​​sự phục sinh của Chúa Giêsu và nhận được Chúa Thánh Thần, họ tiếp tục loan báo Tin mừng đến tận Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, nơi họ đã chết như những vị tử vì đạo.

Nhưng hãy lưu ý rằng trước khi tách các tông đồ ra vì mục đích đặc biệt của họ, Chúa Giêsu đã gọi tất cả các môn đệ “đến với mình” (Lc 6,13). Ngài kêu gọi tất cả họ ở bên Ngài và học hỏi từ Ngài. Mối tương quan của họ với Chúa Giêsu đã thúc đẩy họ bỏ lại sự nghiệp và gia đình để theo Ngài. Lời nói của Ngài đã chiếm được trái tim của họ. Ngài đã cho họ hy vọng rằng Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa cuối cùng đã đến. Biết Chúa Giêsu, nghe Ngài giảng, và thấy Ngài chữa lành và giải thoát cho mọi người đã thay đổi họ. Vì vậy, tất cả họ vui vẻ chọn dành cả cuộc đời mình để theo bước chân của Ngài.

Chúng ta ngưỡng mộ những môn đệ đầu tiên này, những người đã lựa chọn táo bạo theo Chúa Giêsu. Và tất nhiên, chúng ta tôn vinh các tông đồ, những người đã mang sứ điệp của Chúa Giêsu đến tận cùng trái đất và trở thành nền tảng của Giáo hội. Nhưng đừng quên rằng Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta trở thành “đồng hương” với thánh Simon và Giuđa và là “thành viên trong gia đình của Thiên Chúa” (Ep 2,19).

Chúa Giêsu gọi bạn đến với Ngài, cũng như Ngài đã gọi các môn đệ đầu tiên của Ngài. Ngài muốn bạn ở bên Ngài và học hỏi từ Ngài. Mỗi ngày bạn có sự lựa chọn. Khi bạn dành thời gian cho Ngài, trái tim bạn sẽ được sưởi ấm bởi tình yêu của Ngài. Mong muốn chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác của bạn sẽ lớn dần lên. Từng chút một, Chúa Giêsu sẽ uốn nắn bạn thành một viên đá sống động để bạn có thể làm phần việc của mình để xây dựng Hội Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã gọi con đến với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy dùng con để rao truyền tình yêu của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon