I have come to establish peace on the earth? – SN theo WAU ngày 20.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Do you think that I have come to establish peace on the earth?

Lk 12:49-53 

Well, yes, as a matter of fact. Didn’t Isaiah announce the coming of the “Prince of Peace” (9:5)? Didn’t the angels sing, “Peace on earth” on the night Jesus was born (see Luke 2:14)? Of course he came to establish peace on earth!

That may be true, but at the same time, the aged Simeon prophesied that Jesus would be “a sign that will be contradicted” (Luke 2:34). In fact, Jesus’ entire public life seemed to be marked by division and controversy. Pharisees and Sadducees argued over him. The Jewish Sanhedrin couldn’t come to agreement. Even one of his close followers turned traitor on him.

So is Jesus a source of peace? Or is he a source of division? He’s both.

Jesus knows that not everyone will embrace his message and the peace that comes with it. He also knows that divisions will arise because of this. On a grand scale, we have seen this in religious conflicts around the globe. And on a more intimate scale, we see this in many families. On the one hand are those who have accepted Jesus and the blessings of his salvation. On the other hand are those who have yet to embrace the salvation that Jesus came to bring. At times, the differences can be so strong as to cause conflict and separation.

Divisions may be inevitable, but they don’t have to be permanent. That’s where you come in. How will you respond when those divisions manifest themselves at home? With compassion, prayer, and understanding? Or with defensiveness, arguments, and condemnation?

Jesus is the Prince of Peace because he came to bring peace to our divided hearts. And as our own divided hearts are healed, we learn how to love as he loves and how to forgive as he forgives. Only Jesus’ love and forgiveness can bring unity.

You can make a difference. By staying close to Jesus, who is your peace, you can be a force for reconciliation. Never underestimate the impact you can have!

“Lord, make me an instrument of your peace.”

Anh em nghĩ rằng Ta đến để thiết lập hòa bình trên trái đất sao?

Lc 12, 49-53 

Vâng, vâng, điều đó như một điều hiển nhiên. Không phải Isaia đã thông báo về sự xuất hiện của “Hoàng tử Hòa bình” (9,5) sao? Chẳng phải các thiên thần đã hát “Bình an dưới đất” vào đêm Chúa Giêsu sinh ra (Lc 2,14) sao? Tất nhiên Ngài đến để thiết lập hòa bình trên trái đất!

Điều đó có thể đúng, nhưng đồng thời, cụ già Simêon đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu sẽ là “một dấu hiệu mâu thuẫn” (Lc 2,34). Trên thực tế, toàn bộ cuộc đời công khai của Chúa Giêsu dường như bị đánh dấu bởi sự chia rẽ và tranh cãi. Người Pharisêu và người Sađốc tranh cãi về Ngài. Thượng hội đồng của người Do Thái không thể đi đến thống nhất. Ngay cả một trong những người thân cận của Ngài cũng trở thành kẻ phản bội Ngài.

Vậy Chúa Giêsu có phải là nguồn của sự bình an không? Hay Ngài là một nguồn gây chia rẽ? Ngài là cả hai.

Chúa Giêsu biết rằng không phải ai cũng sẽ đón nhận sứ điệp của Ngài và sự bình an đi kèm với nó. Ngài cũng biết rằng sự chia rẽ sẽ nảy sinh vì điều này. Ở quy mô lớn, chúng ta đã thấy điều này trong các cuộc xung đột tôn giáo trên toàn cầu. Và ở quy mô nhỏ hơn, chúng ta thấy điều này ở nhiều gia đình. Một bên là những người đã tin nhận Chúa Giêsu và các phước lành của sự cứu rỗi của Ngài. Mặt khác là những người vẫn chưa đón nhận ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã đến để mang lại. Đôi khi, sự khác biệt có thể mạnh đến mức gây ra xung đột và chia rẽ.

Sự chia rẽ có thể là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng không nhất thiết phải tồn tại vĩnh viễn. Đó là nơi bạn bước vào. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi những sự chia rẽ đó tự thể hiện ở nhà? Với lòng trắc ẩn, lời cầu nguyện và sự hiểu biết? Hay với sự phòng thủ, tranh luận và lên án?

Chúa Giêsu là Hoàng tử Hòa bình vì Ngài đã đến để mang lại hòa bình cho những tâm hồn bị chia rẽ của chúng ta. Và khi tâm hồn chia rẽ của chúng ta được chữa lành, chúng ta học cách yêu như Ngài yêu và cách tha thứ như Ngài tha thứ. Chỉ có tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giêsu mới có thể mang lại sự hợp nhất.

Bạn có thể làm nên điều khác biệt. Bằng cách ở gần Chúa Giêsu, Đấng là sự bình an của bạn, bạn có thể trở thành động lực để hòa giải. Đừng bao giờ đánh giá thấp tác động mà bạn có thể có!

Lạy Chúa, xin làm cho con thành công cụ bình an của Chúa.

 

bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái (Ep 3,17)
Ep 3, 14-21

The biggest known living tree in the world is located in Sequoia National Park in California. Named the “General Sherman,” the tree is estimated to be anywhere from 2,200 to 2,700 years old and measures 102.6 feet around at the base. We can only imagine the intricate root system that has kept this tree alive and thriving for thousands of years.

In today’s first reading, Paul urges the community in Ephesus to be “rooted and grounded in love” (3:17). Just as a tree draws water and nutrients from the ground, so the Ephesians would need to draw on God’s love so that they could be strengthened and sustained through whatever trial they might face. Paul spoke out of his own experience. Surely being rooted and grounded in God’s love was how he endured arrest, stoning, and imprisonment as he tirelessly preached the gospel.

So how do we become rooted and grounded in God’s love? It doesn’t usually happen overnight. It begins as a seed at our baptism, takes root as we come to understand more of what God has done for us, and continues to grow throughout our lives as we experience his love for us personally.

It is in times of trial, however, that the roots of our faith can grow and be strengthened in an even deeper way. These “dry” seasons of life can be difficult, but they force us to stretch out these roots and go deeper with the Lord—just as any tree does during a drought. By turning to Christ continually and seeking the life-giving water of his Spirit, we discover that he is loving us through our hardships and caring for our every need. Then the next time we go through a dry season, we already have a well-developed “root system” that nourishes and sustains us.

Whether you’re in a dry season or a fruitful one, the Lord wants you to “comprehend . . . what is the breadth and length and height and depth” of his love for you (Ephesians 3:18). Sit quietly for a few minutes today and allow him to fill you with a love that has no limits. Know that the more you abide in his love, the more you can thrive and flourish through any season in your life.

“Lord, show me your love. Help me to stay rooted in you.”

Cây sống lớn nhất được biết đến trên thế giới nằm trong Vườn quốc gia Sequoia ở California. Được đặt tên là “General Sherman”, cây ước tính có tuổi đời từ 2.200 đến 2.700 năm và cao 102,6 feet xung quanh gốc. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng hệ thống rễ phức tạp đã giữ cho cây này sống và phát triển trong hàng nghìn năm.

Trong bài đọc một hôm nay, thánh Phaolô kêu gọi cộng đồng ở Êphêsô “bén rễ sâu vào đức ái” (3,17). Giống như một cái cây hút nước và chất dinh dưỡng từ mặt đất, vì vậy người Êphêsô cần phải dựa vào tình yêu thương của Thiên Chúa để họ có thể được củng cố và bền vững qua bất kỳ thử thách nào mà họ có thể phải đối mặt. Thánh Phaolô nói ra kinh nghiệm của chính mình. Chắc chắn rằng việc bắt nguồn và đặt nền móng vào tình yêu thương của Thiên Chúa là cách ngài chịu đựng sự bắt bớ, ném đá và bỏ tù khi ngài rao giảng Tin mừng một cách không mệt mỏi.

Vậy làm thế nào để chúng ta trở nên bám rễ và có nền tảng trong tình yêu thương của Thiên Chúa? Nó thường không xảy ra trong một sớm một chiều. Nó bắt đầu như một hạt giống trong phép rửa tội của chúng ta, bén rễ khi chúng ta hiểu thêm về những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, và tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời của chúng ta khi chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Ngài dành cho cá nhân chúng ta.

Tuy nhiên, chính trong thời gian thử thách, cội rễ đức tin của chúng ta mới có thể phát triển và được củng cố một cách sâu xa hơn nữa. Những mùa “khô hạn” này của cuộc sống có thể khó khăn, nhưng chúng buộc chúng ta phải vươn ra những gốc rễ này và đi sâu hơn với Chúa – giống như bất kỳ cây nào làm trong thời kỳ hạn hán. Bằng cách liên tục hướng về Đức Kitô và tìm kiếm nguồn nước ban sự sống của Thánh Linh Ngài, chúng ta khám phá ra rằng Ngài đang yêu thương chúng ta qua những khó khăn và quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta. Sau đó, khi chúng ta trải qua một mùa khô tiếp theo, chúng ta đã có một “bộ rễ” phát triển tốt để nuôi dưỡng và duy trì chúng ta.

Cho dù bạn đang ở trong một mùa khô hay một mùa hoa trái, Chúa muốn bạn “hiểu rõ. . . chiều rộng và chiều dài và chiều cao và chiều sâu” của tình yêu thương của Ngài dành cho bạn là gì (Ep 3,18). Hãy ngồi yên lặng trong vài phút ngày hôm nay và cho phép Ngài lấp đầy bạn bằng một tình yêu không có giới hạn. Hãy biết rằng bạn càng tin tưởng vào tình yêu của Ngài, bạn càng có thể phát triển và thăng hoa qua bất kỳ mùa nào trong cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho con thấy tình yêu của Chúa. Xin giúp con bám rễ vào Chúa.

 

 

Comments are closed.

phone-icon