Phúc cho những ai xây dựng hòa bình… – Suy niệm the WAU ngày 01.01.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9)

Have you ever met someone who has a knack for putting people at ease? When everyone else is arguing, they are calm. When everyone else is reacting, they are peacefully sizing up the situation. They seem to know exactly how to defuse tension and get people talking to each other.

It seems that St. Barnabas, whose feast we celebrate today, was such a person. Scripture tells us that when the recently converted Paul asked to join the apostles in Jerusalem, Barnabas persuaded them to trust Paul (Acts 9:26-30). That was no small feat, since Paul—formerly Saul—had a reputation of persecuting Christians. Think how differently things might have turned out if they had rejected him!

What was Barnabas’ secret? Well, he probably had an innate ability to relate to all kinds of people, but he probably didn’t rely on raw talent alone. The demands of missionary life called for more. So he also worked to develop his people skills more and more. You can imagine him sharing God’s peace in small ways every day so that he would be ready for the big challenges when they came along.

You have undoubtedly found yourself in a few tense situations. So how can you be an agent of Jesus’ peace in them? First, and most important, pause to pray. You might say, “Lord, help me keep my emotions under control. Guard my thoughts and my speech. Fill me with your peace.”

Second, be careful not to jump in right away. Listen first. Consider what may be behind a person’s words. Many disagreements can be resolved by hearing out the other person’s views. Sometimes it isn’t even necessary to agree.

Finally, speak positively. Try not to take a side if you can at all help it. If someone is angry, let them know that you understand their feelings. You may want to draw them aside to blow off steam more privately. If someone is troubled or upset, offer to pray with them. If someone is disagreeing with you, seek common ground instead of highlighting your differences. Like Barnabas, you can take small steps that will make a big difference—and bring the peace of Christ into the world.

“Lord, make me a peacemaker.”

Bạn đã bao giờ gặp một người có sở trường khiến mọi người cảm thấy vui vẻ chưa? Khi những người khác đang tranh cãi, họ bình tĩnh. Khi mọi người khác đang phản ứng, họ đang giải quyết tình hình một cách ôn hòa. Họ dường như biết chính xác cách làm giảm căng thẳng và khiến mọi người trò chuyện với nhau.

Có vẻ như thánh Banaba, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, là một người như vậy. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng khi Phaolô mới hoán cải xin gia nhập với các tông đồ tại Giêrusalem, Banaba đã thuyết phục họ tin tưởng Phaolô (Cv 9,26-30). Đó không phải là một chiến công nhỏ, vì Phaolô – trước đây là Saolê – có tiếng là bắt bớ các Kitô hữu. Hãy nghĩ xem mọi thứ có thể sẽ diễn ra khác đi như thế nào nếu họ từ chối ông!

Bí mật của Banaba là gì? Ông có thể có khả năng bẩm sinh để kết nối với mọi loại người, nhưng có lẽ ông không chỉ dựa vào tài năng non nớt. Những đòi hỏi của đời sống truyền giáo đòi hỏi nhiều hơn thế. Vì vậy, ông cũng làm việc để ngày càng phát triển kỹ năng con người của mình. Bạn có thể tưởng tượng ông chia sẻ sự bình an của Thiên Chúa theo những cách nhỏ mỗi ngày để ông sẵn sàng cho những thử thách lớn khi chúng đến.

Rõ ràng, bạn đã từng rơi vào một vài tình huống căng thẳng. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể trở thành tác nhân của sự bình an của Chúa Giêsu giữa chúng? Đầu tiên, và quan trọng nhất, hãy thinh lặng để cầu nguyện. Bạn có thể nói, “Lạy Chúa, xin giúp con kiểm soát cảm xúc của mình. Xin canh giữ suy nghĩ và lời nói của con. Xin ban sự bình an cho con”.

Thứ hai, hãy cẩn thận để không phản ứng ngay lập tức. Hãy lắng nghe trước. Xem xét điều gì có thể ẩn sau lời nói của một người. Nhiều bất đồng có thể được giải quyết bằng cách lắng nghe quan điểm của người kia. Đôi khi không cần thiết phải đồng ý.

Cuối cùng, hãy nói một cách tích cực. Cố gắng không đứng về phía nào nếu bạn có thể giúp được. Nếu ai đó đang tức giận, hãy cho họ biết rằng bạn hiểu cảm xúc của họ. Một cách kín đáo, bạn có thể kéo họ sang nơi khác để bớt nóng. Nếu ai đó đang gặp khó khăn hoặc buồn phiền, hãy đề nghị cầu nguyện với họ. Nếu họ không đồng ý với bạn, hãy tìm kiếm điểm chung thay vì nêu bật sự khác biệt của bạn. Giống như Banaba, bạn có thể thực hiện những bước nhỏ nhưng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn – và mang hòa bình của Đức Kitô vào thế giới.

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành một người xây dựng hòa bình.

 Kh 7, 2-4. 9-14
Tôi đã thấy một đoàn người đông đảo (Kh 7,9).
I had a vision of a great multitude (Revelation 7:9).

Are you ready to make a new heavenly friend?

Today, when we celebrate all the saints, you can choose from myriads. God’s friends are as diverse as his creativity. A man or a woman. A young child or someone who lived a hundred years. One who lived alone in the desert or one who raised a large family. A talented musician, an uneducated laborer, an entrepreneur, or someone who never left his sickbed. One who seemed to follow a straight path, or one who tried every form of sin before finding her true purpose.

How do you go about making such a friend? Begin by reading about the life of this saint. See if you can find something they have written. Ask the Holy Spirit to help you understand and apply their wisdom to your own situation. Notice the way the saint conformed their life to Jesus and followed him, and let them teach you to do the same.

Then open your heart in prayer and share with this saint about your own journey. Ask your new friend to rejoice with you about the good things and console you and intercede for you about the tough ones. Every time you encounter a new challenge in the course of your day, send up a quick “Pray for me.”

As you learn more about your saint, you may be inspired by their holiness. You may begin to see how God wants you to grow. That’s what the saints do: they inspire a desire for greater holiness and spur us on to know the Lord.

God is calling you to occupy a unique place of your own in this company of the holy ones. What’s more, he’s empowering you to manifest his love in a way no one else can. And the saints are cheering you on; they’re all ready to be your companions on your journey.

What wonderful company you’ve been invited to keep!

“All you holy men and women, pray for us!”

Bạn đã sẵn sàng để làm bạn với một người bạn mới trên trời chưa?

Hôm nay, khi chúng ta mừng lễ tất cả các thánh, bạn có thể chọn từ vô số. Bạn của Thiên Chúa cũng đa dạng như sự sáng tạo của Ngài. Một người nam hay một người nữ. Một đứa trẻ hay một người sống lâu trăm tuổi. Một người sống một mình trong sa mạc hoặc một người nuôi dưỡng một gia đình lớn. Một nhạc sĩ tài năng, một người lao động thất học, một doanh nhân, hay một người không bao giờ rời giường bệnh. Một người dường như đi theo một con đường thẳng, hoặc một người đã thử mọi hình thức tội lỗi trước khi tìm ra mục đích thực sự của mình.

Làm thế nào để bạn có được một người bạn như vậy? Bắt đầu bằng cách đọc về cuộc đời của vị thánh này. Xem nếu bạn có thể tìm thấy một cái gì đó họ đã viết. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn hiểu và áp dụng sự khôn ngoan của họ vào hoàn cảnh của chính bạn. Hãy lưu ý cách thánh nhân đã đồng hóa cuộc sống của họ với Chúa Giêsu và đi theo Ngài, và hãy để họ dạy bạn làm điều tương tự.

Sau đó, hãy mở rộng trái tim của bạn trong lời cầu nguyện và chia sẻ với vị thánh này về cuộc hành trình của chính bạn. Cầu xin người bạn mới của bạn vui mừng với bạn về những điều tốt đẹp và an ủi bạn và cầu thay cho bạn về những điều khó khăn. Mỗi khi bạn gặp phải một thử thách mới trong ngày, hãy nhanh chóng gửi lời “Cầu nguyện cho tôi”.

Khi bạn tìm hiểu thêm về vị thánh của mình, bạn có thể được truyền cảm hứng bởi sự thánh thiện của họ. Bạn có thể bắt đầu thấy Chúa muốn bạn thăng tiến như thế nào. Đó là những gì các thánh làm: họ khơi dậy ước muốn về sự thánh thiện lớn hơn và thúc đẩy chúng ta nhận biết Chúa.

Thiên Chúa đang kêu gọi bạn chiếm một vị trí độc nhất của riêng bạn nơi người bạn của những người thánh thiện này. Hơn thế nữa, Ngài đang cho phép bạn thể hiện tình yêu của mình theo cách mà không ai khác có thể làm được. Và các thánh đang cổ vũ bạn; tất cả họ đã sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành của bạn trên hành trình của bạn.

Thật tốt lành khi bạn đã mời được vị thánh tuyệt vời nào!

Lạy các Thánh nam nữ, xin cầu cho chúng con!

Comments are closed.

phone-icon