Pray always – Suy niệm theo WAU, Chúa Nhật 29 Thường Niên C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU, October 2022

Pray always. 
Luke 18:1-8Do you want a summary of today’s readings? Keep praying! You may need support, like Moses in the first reading, but keep praying! You may need to persevere, like the widow in the Gospel, but keep praying! Why? Because our God is far better than the unjust judge. Our God loves us; he desires our good and promises to answer us.

It sounds so simple: if we just pray hard enough, with enough faith, God will act. He will bring healing or reconciliation or victory over sin – and all will be well. But let’s be honest; sometimes it doesn’t work that way. Sometimes God is “slow to answer” (Luke 18:7). And sometimes it seems that he doesn’t answer us at all.

So how do we handle unanswered prayers? This is one of life’s hardest questions. Even Jesus prayed that his “cup” of suffering would pass – and it didn’t (Matthew 26:39). He prayed for all believers to be one – and we aren’t (John 17:21). Even so, Jesus tells us to pray always and not grow weary because in the end, God will see that justice is done (Luke 18:1, 7).

Perhaps there’s more to persisting than praying hard until we get our answer. Maybe it also means clinging to God when he seems distant. Maybe it means praying for a miracle while also surrendering to God’s mysterious plan. Maybe persisting looks like Jesus in Gethsemane.

So like Jesus, we can keep bringing our prayers to God. Like him, we can hold on to God’s love and trust him. And like Jesus, we can persist in surrendering to God’s ways, even when we don’t understand. “Not as I will, but as you will” (Matthew 26:39).

Jesus knows that none of this is easy. But the God who sent angels to comfort Jesus will strengthen you. And one day he will bring you into his presence. So until then, keep praying. Trust and hope in the Lord who will make all things new.

“Lord, in your goodness, answer me.”

 

“Hãy cầu nguyện luôn”. 
Lc 18,1-8
Bạn muốn tóm tắt các bài đọc hôm nay? Hãy cầu nguyện luôn! Bạn cần sự nâng đỡ, giống như Môsê trong bài đọc thứ nhất, hãy cứ cầu nguyện! Bạn cần kiên trì, giống như bà góa trong Tin Mừng, hãy cứ cầu nguyện! Tại sao? Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta thì tốt lành hơn hẳn ông quan tòa bất chính kia. Thiên Chúa của chúng ta yêu thương chúng ta; Người mong muốn điều tốt lành cho chúng ta và Người hứa sẽ đáp lời chúng ta.

Nghe thì quá đơn giản chứ: nếu chúng ta chỉ cầu nguyện chăm chỉ đủ, với đầy đủ lòng tin, Thiên Chúa sẽ hành động. Người sẽ mang đến sự chữa lành hoặc sự hòa giải hay sự chiến thắng trên cả tội lỗi – và tất cả sẽ nên tốt đẹp. Nhưng chúng ta hãy chân thành; đôi khi mọi sự sẽ không diễn ra theo cách đó. Đôi khi Thiên Chúa “chậm trả lời” (Lc 18,7). Và đôi khi Người dường như không trả lời chúng ta gì cả.

Vậy chúng ta phải hành xử thế nào khi chúng ta cầu nguyện mà không nhận được câu trả lời? Đây là một trong những câu hỏi khó nhất của cuộc sống. Ngay cả khi Chúa Giêsu đã cầu nguyện để xin cho “chén” đắng được cất khỏi Ngài nhưng điều đó đã không xảy ra (x. Mt 26,39). Người đã cầu nguyện cho tất cả các tín hữu được hiệp nhất nên một – nhưng chúng ta đã không nên một (x. Ga 17,21). Dù vậy, Chúa Giêsu bảo chúng ta cứ cầu nguyện luôn luôn và đừng nản lòng bởi vì cuối cùng, Thiên Chúa sẽ thấy sự công chính đó được nên hoàn trọn (x. Lc 18,1.7).

Có lẽ còn điều gì đó cho việc kiên trì hơn là chỉ cầu nguyện chăm chỉ cho đến khi chúng ta được nhận lời. Có lẽ điều đó còn có nghĩa nữa là bám chặt vào Thiên Chúa khi Người dường như ở xa. Có lẽ điều đó cũng có nghĩa là cầu xin một phép lạ trong khi vẫn phó thác cho kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Có lẽ sự kiên trì giống như Chúa Giêsu ở vườn Giêtsimani.

Giống như Chúa Giêsu, chúng ta cứ tiếp tục dâng những lời cầu nguyện của chúng ta lên cho Chúa. Như Người, chúng ta có thể bám chặt vào tình yêu của Thiên Chúa và tin tưởng vào Người. Và giống như Chúa Giêsu, chúng ta có thể kiên trì phó thác vào đường lối của Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta không hiểu. “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

Chúa Giêsu biết rằng không có gì trong những điều này là dễ dàng. Nhưng Thiên Chúa Đấng đã sai các thiên thần đến để an ủi Chúa Giêsu cũng sẽ củng cố bạn. Và một ngày kia Người sẽ mang bạn vào trước nhan Ngài. Vì thế, cứ kiên trì cầu nguyện cho đến cùng. Hãy tin tưởng và hy vọng vào Chúa Đấng sẽ làm cho tất cả mọi sự nên mới mẻ.

Lạy Chúa, trong sự tốt lành của Chúa, xin đáp lại lời con”.

Comments are closed.

phone-icon